Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μείωση έως 30% στις επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠοΙςΡΥΦΑ Λι
δΙΜΕἔΑ @Ϊ ,
 σ 'ξ ι·ιΕι>ιι·ιιῇιΞΕΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
ΣΕΡΛΠ|(
 ΠΜΣ
1 Ο ΠΑΡΑΜ ΟΡΦΩΜΒΝ ΟΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΑΠΟ Το «ΦΑΡΜΚΒΙ0
ΤΟΥ θΒ0Υ»,
ΠΩΣ ΝΑ Σ ΨΑΑΕΞΕΤΕ,
ΝΑ Α[ΑΤΗΡΗΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ[ΗΣΕΤΕ
ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ
/ί7/“/ “Π . η πχ /”“/
¦ _ Χ ' Ι
| ` γ κ "« Ι Ι
Δ / έ| η ¦ Μ ι /¦ ι ¦ η ξ Ι
 Χ χ Ο. ι Ι  ` / - `· ' κ
Μ.ε-Τγρσε.:σΜ
 “ Ζ ΙΚΪἰ?”Ρ[ἑΒΪΚΜ “Η ΜΜΜ?ΜΒΜ Ξ
Τ' |'|ΡΟ'|'Ε|ΝΕ| Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪκΑ
Μείωση έως 39%
στις ειΤικσυρικες
ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ κΑΤΡΟγΓκΑΑΟγ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| ΜΕ ΕίἰῶιΠΠΩῶΕΞ@ῖ© «ΠΠΠΞῶΠῶΠ» 
έ ΤΟΥΣ ιιΑΝΕιΣΤΕΣ σΤιςκαΤαβαλλ6μ£ν£ςαΠ0δοχές
"Σ" "Μ 'ΜΜΜ “ “ΑΦΜ ΑΙ1Ξ56Ξ2:Μων
 ἙῇἑἶΟ κΑΤΕΛι-ιΞΕ @θἑοισμἔ ιδιΒρὸ0ἔἱαιἔΠικουρικής
ΣΥΝΤΑΞ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανωΤων .
Τ¦ΣἩΕΚἩ'ἔ¦ι 
Γ|Λ Το" ΤΟΠΟ!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΣ [ή
)))ΣΕΛ|ΔΕΣ Το_-¦2 | / έ
Η ©ΜΑΔΑ <<©©ὲ© ©Α5Ε»
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΓκΡΟΜ ΑΓΙΟ Μη π] ΜΑΜμ@Μ @Θ
[ή ΤΗΣ ΑΓκγΡΑΣ ΠΑ γΓΕιΟΝΟΜικΗ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟγ _ _
ΑΟ Π ΡΟΕ|ΔΟΠ9|Ω ΤΟΝ _ ΣΕ κΥΠΡιΑκΟ, ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΣΕ κΕΝΤΡΑ
ΤΣ||'|ΡΑ ΝΑ ΜΗΝ :ΑΝΑΠΑ|:Ε| ,
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΖΑΡιΑΕΟ ΜΜΟ· κΟΥΡΔΜΟ ΕΙΔΟΜΕΝΗ
Η κυβέρνηση
έχει αναΜῦξέι
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
κι = 
ένα επικίνδυνο _ _ ΕΜΣ" “Ο '
καρκινωμα Ξ _ ΜΜΜ Σ__.
- _ _ ιιιοΣιιιιιιιιι, >
σε κραΪ°ς· :_ _ ιιιιιοκοιΤιΣ ς
θέσμσυς, ιιιιιιιιΣΜΕΣ 
Δικαιοσύνη Ύ Απο ιογικιι
ΑΠΌ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΥΠΟΤ|Μ|·|ΣΕ
ΤΟ ΠΡΟΣΦγΓικΟ,
ΦΩ ΣΕ 60
ΔΕΝ γιΟΟΕΤι-ιΣΕ η η .   _ ` “ ΑΝ ΕΞ|ΧΝ|ΑΣΤΑ
ΑΠΟΤΡΕιΤΤικι-ι ΠΟΛιΤικι-ι£Μ ΣΕΜΕΣ > έ ” ν 7 'η ΕΓΚΑ|-|ΜΑΤΑ
Θα κανουμε πράξη Τη ϊ Α:γΝοΔεγΤΑ Ο Ο' 2ΟΕΤ|ΑΣ Ρ'ΧΝΕ|
δημιουργική ανανέωση ι3-ι9 "ΡΜ" Το 2015 ΣΗ" Ε^^^^^ Η ΕΛΑΣ. Ο ΣΕΛ. πω
σΤα ψηφοδέλΤια μας Ξ η ζ]
Ε' “9 .εεΤ;ι:5 »> ιΣΛΑΜικΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤιΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ Μι-ιχΑΝΟΤΡΑΦικΟ Π ΜΑΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα