Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ0Ρ0Μ|'||
'Εως ΠΠ' 88%
ο “ΜΜΜ συνΙεῆειπΜ!
Η ¦Μ““ω““ ΜΩΜΜω.
Πωγωωπε·ωΜωωΜΕΜ·. .ΜΔ
βει το μεγὰλο
παζαρι για το Χρέος
Το «ΑΜΑ»ΝΤΑΙΜΛΟΜΗΡΕΛΑΝΣΣ0ΜΊΛΕΚΑΙΤ0ΠΜΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΠο
Το ΜΑΞΙΜΟΥ - οι ΜΜΜ τα ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑ10Σ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΙἩΣΗΣ
_ .+; 'ϊ·ΜΜΜ·Μ ΜωριοΜω@καωωω.
ΡΜ"Μ μ·ΜΜΜω"*Μ ΜΜΜ Μ.ΜαΜΜΜ
Μ-ωΜΜωα ωΜΜκαΜΜωωΜ · ΔΕΗ;"
ωΜΤ°γΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ ηΜ.ΜΜωωΜωω
~ωΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ. Μ·ω0ωΜΜω
Μ.ω Σ” ”ψ"ωΜῦΜ“"ωΜ' ῦΜ'ωΜ"ΜΜ'ω”"ωΜ Αδιέξοδο και
ωηΜωκοαΜιωΔΜΜοω ΜωΜΜΜπΜ ·
ΜΔ ω·ι Μ με ΜΜΜ
ΗωαΒΜ ω"
'ΕΝΩ ' Η κυβέ.Μ““ηκΜ»
χνμίζει ο" Βμω (Ιων
ΟΟΣΑ έναν “υμμ(αω για
να 6›“Πρσγμσι£ικεί “Μ
Μ.ι'·πρπ (και ιο ι'“μκ
Η' Μ ως ΠτριομιιΜΜΝ ΠΟΜΠοκΜΜ ως με πως -·θωμωι3~›.
ΜΜΜ ΠΜ". όμως. Πω; ΠΜ.
 ΠΠ Με (ΜΜΜ. η £!θΣΠΠ
Μ. δωωσιωτι ων οδιέΒ›π Μ Μ δΗω›ΜΜμοἩ (Μωυμω“ι ΜΜΜ ΜιΜ γω
ἑΜΝ τις μωη›ριθμΜΠς Που
δα εγιναν. γω το Καπο;
Ιω” “υιό ω:ρἑμτι. γη
ωνωπὶιιῳκιΗ“ΜΙΜι›θι.
χω οι φοροδηφιηἩ που
Μ ιιμι3ιο κι ω·σμι1ωωικό. ακί να οικΜωρωΜΜΜ Μις Ψηκι)ΛΜΔἩ
ωιβαρωωος. για Η· Ο.”
πές ωινιΜκὐΜΧΜ πμ»
“ΜΜ >ΠώώΜω@ΜΙ40Μ-αΜ
_¦"" ΜωΜΜαΜΜΜ
«πωπω. 'Μα
Δ -  ΤΡΑΠΕΖΑπε|ΡΑ·ΩΣ
Ξ;;  Έ ΜΠΜΜ
 ° · 5 2.ἐψΜ“ψΜ ΧΧ
Τ· δώσαμε, Ι· ΜΜΜ,
σε ποιο ΜΜΜ πωπω...
ΜΙ Το »ὰ σκι οω·0α›. το ΜΗ) ια γεωιοί'Πκπ; οποσ;  
τα Μας Μ· ο· μ1νξυ.·ο· στη ·. ω Συνώο κορυφα. · ΠΔ »9 η Μ. Η
ΜΜΣωΜΧρ. Με