Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.οχιορω5.οτ
. ξτ ' έ
ΑΜΗΝ" ΤΑ ΜΥ" ΜΒΜ ποιοι ΤΡΕΜ0ΥΝ
' °Μ“ωΜΜ τοντ“οΛχΕΛοπ
ο α ι Μα
κἑἩἩωὡἘΜΜ ΠΑΜτττΛ0ιιονρογ»
βγαινοιοριθμοι' 0σνστιροΜ5γιοω “σὲ τι· Τ°ε:~' έα
Μαριώ Ε 'Γιο σώσω απορω Μέσω
¦_ στο Μή ω σσΦοΠιωκο νομοσχωιο Με
ΣΤ!) ΜΥ  Διὶ ΠΑΕ' ΣΤΗ ΒονΛι-ι ΜΕ ΕΝΑ Ν0Μ0ΣΧΕΔ|0
|ΜΦΜ|ΣΤ||(0¦ Φ0Ρ0Λ0|'||(0¦ ΜΕΤΑΡΡΥθΜ|ΣΕ|Σ| "Ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔ0ΜΛΜ
_ 'ΚΠΣ «ΜΕΓΑΛΗ ,ΠΕΜ"Τ"›ἶ
ΜΜΜ τον κιιβσρνπω Προσφυγικο
Ύ 'ὰ τ;
· ' “'>Ύ ' " ' '“' `=' `“·'·'“ ' '”`ῦ' 4 -'·¦. “ ·--ε .›<-'·α->,):τ-"“.; τ Ξ
 -- ω 8 . ' ·- ΚΣΕ/Ε τ)! υ Η
:“Μσιιέτρακ“·7 ·'
δύο'σταΒρο» για
·.ΜστσισΜ
Η": =Φξ ' Σε· η· , ._ γῇ? ,: “χ. Τ: - η
Ι _ ειτε! ϊι!ι_ιιΜι` ι¦ι_ι_;τ_ι<:ιι~“ι:ς:Δι“ε“ Η
Ασπρο κο· ΠΔΠ, τ τι “ Μω%€Μ@ΜΞωε - ·
Αντι8ρσσει5 απο υιιοοργειο Περιβσῆῆοντο5
κοι Άμυνσ5 στο ονσΒεωρημενο ειδικο
χωροτσεικο σχεδιο γισ την σνσιιῆοσιι του
Εενοδοχεισκσσ συγκρστιιμστοε!
ὑ!'·.; η·
..¦ἄ 8· “0
. με. _ ο 
Οιφοοε288 κοι η εκθεση σε κινδύνου5
Μ ο:=ω αΜ·ἔΜ εκσωμμῳω ωρα)
ΜωΕΜοΜ
^ . Το νέο ττιῆτοτιτιχο τοτιιο μετά τον
` ` Ι δισγωνισμο γιο τι5 οδειεε
ΤΗΝ ΜΗΝ Ο! ΔΠΕΗΒΔΣἔΗΣ
τον ιντσων
Μποντ
ΜΒΜ. οθωχορο5 κοιω ! Ο |
Προαστιο-ωῆηΕο! ι ε'
“ | Με τον
Εχει χοΒοι η εμτιιστοσὐνο στρατιώτη
στον Βιοχειριστἡ των Ἡ ε ·“ στη μεγσῆιι “ὁ
τιῆτιροφοριὡν έ ξιμῇχ"ο#
'Μο το ΜΜΜ, 'Δ ·` Ϊ Ο' Ευ κοιρἱε5 σε ιστορικό κειμῇλιο
Β"" Ϊ" ""°'°Μ“- Μια αποτι5τεΛευταϊε9 συνεντεύξει5 Με ενδιαφερον αναμενεται τοεαΙε απο τον
που παραχώρησε ορεγαλοε ”Ελληνα
δαμιουργοε αποκλειστικα στην «Α»
οίκο ΙΙ Βεργα με 5 Ι 7 ωτΜκοῦ ενδιαφέροντ03
σπάνια βιβλἱα. έγγραφα. χειρόγραφα
φωτογραφῖε5 καιχαραχτικα
σωσει Νο ι - Νο 2
"Μ Μ ω"