Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι θεσμοί κονταίνουν το αφορολόγητο όριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήείτεΠιροτ11α8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
“'- ι>0ννΕ Η
8εειιτἰιτ Νικήτα Ροκ" Η·||αε ΑΕ.
Τα: +30 2ΤΟ 6728890
ορια": |πίο@ροΜτ-ηεί|εεετ
Μ.ρουετ-ηεί|ε5ετ
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 | τιμή: 1,30 €
οικοΝοΜικι-ι κΑι επιχΕιι>ι-ιΜΑτικιι ιΞΦι-ιΜιΞι>ιΔΑ Ετος:920·Αριθμόςφύλλ0υ:Ζ6-018
Γιώργος Νιτσιλής
γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ι τε ι. Μ
ΟΥΡΑΤθΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
θεόδωρος Νητρήκος
υποδιοικητής της ΤτΕ
σήμερα στη Ν
Ποιοι ΕλλΠνες
Τ)ι18ἰΠθ88Π1θΠ
βρέθΠκαν
σαιΣμύ ρνιι
Την ομαδα των 40 Ελλήνων επιχειρηματιών
που συνόδευσε τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα στη Σμύρνη, προκειμένου να έχουν
ΒΖΒ επαφές με 300 Τούρκους επιχειρηματίες αποκαλύπτει σήμερα η «Ν». Οι
διερευνητικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν,
μεταξύ αλλων, στις αγορες νέων τεχνολογιών, δομικών υλικών, μεταφορών,
τροφίμων και ποτών, ακινήτων καιΙ φυσικα,
στον τουριστικό τομέα, για τον οποίο συζητήθηκε η εκτέλεση επενδυτικών έργων. >6
ΔΝΤ: Υποβόθμιση προβλέψεων
για την παγκόσμια οικονομία
Σε υποβαθμιση των προβλέψεών του για την παγκόσμια αναπτυξη θα προβεί πιθανότατα το
προσεχές διαστημα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
επικαλούμενο τις εντεινόμενες απειλές για την
«εύθραυστη ανακαμψη». Οι ανησυχίες πηγαζουν
κυρίως από την επιβραδυνση της Κίνας και αλλων
μεγαλων αναδυόμενων οικονομιών, αν και απογοητευτική είναι τα μηνύματα και από πολλές
αναπτυγμένες οικονομίες, όπως η Γερμανία, που
βλέπει τις εξαγωγές της να υποχωρούν. >22
Αποπληθωρισμός: Εκλεισε
τρία χρόνια τον Φεβρουαριο
Τρία χρόνια αποπληθωρισμού συμπληρώθηκαν τον
Φεβρουαρισ του 2016, τον 360 διαδοχικό μήνα
αποκλιμακωσης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΕΑΣΤΑΤ, από τη
σύγκριση του πληθωρισμού του Φεβρουαρίου
2016 προς τον αντίστοιχο του 201 5 προκύπτει
μείωση 0,5%¦ έναντι μείωσης 2,2% που
σημειώθηκε μεταξύ 2015 προς 2014. >4
ΑΝΕΡΓ|Α: ΕΝΤΥΠΩΣ|ΑΖΕ|
Η |'|ΟΣΟΣΤ|Α|Α ΝΕ|ΩΣΗ, ΟΧ|
ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΕΓΕΟΗ >5
ΣΕΒ: ΧΩΡ|Σ |Α|ΩΤ||(ΕΣ
Ε|'|ΕΝΑΥΣΕ|Σ ΔΕΝ Υ|'|ΑΡΧΕ|
ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡ"ΑΣ|ΑΣ >4
Τ| |'|ΡΟΒΑΕ|'|Ε| ΤΟ ΝΕΟ |'|.Α. ΠΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α|'|ΟΦΟ|ΤΩΝ
ΑΕ| ΚΑ| ΤΕ| ΣΤΑ ΠΑΟ|Α >16
[κουαρτέτο] Συμμετοχή στα μέτρα και των ετήσιων εισοδήματων κατω αΠό τα 9.545 ευ ρώ
Οι θεσμοί κονταίνουν
το ατρο ρολόγΠτο ό ριο
Ε|'||ΒΕΒΑ|ΩΝΕΤΑ| ΑΗ"ΟΣ|ΕΥΡ|Α ΤΗΣ “Ν» ΣΤ|Σ 2 ΝΑΡΤ|ΟΥ
|'|Α Α|'|Α|ΤΗΣΗ - «ΒΟΡ|ΒΑ» ΤΩΝ ΑΑΝΕ|ΣΤΩΝ
ΤΠ μείωσΠ και του αφορολόγΠτου των
9.545 ευ ρώ Που ισχύει για μισθωτούς και
συνταξιούχους αΠαίτΠσαν οι δανειστές
αΠό τήν ελλήνική
Πλευ ρα, κατα τή
συναντασΠ Που είχαν με τον υΠου ργό Οικονομικών
Ευκλ. Τσακαλώτσ
και τον αναΠλ.
ΥΠΟΙΚ Γιώργο Χου· αΠαπουν οι δανειο-[ες ματος και λόγω των
λιαρακή, εΠιβε- - “ Μ μειώσεων των ει- 
βαιώνοντας τήν σσδήματων είναι Π (ημερήσιο δισκύμανσπ
αΠοκαλυψή τής ΠλειονότΠτα του ευρώ/δολαρίου)
«Ν» στις 2 Μαρτίου. Πρόκειται κυριολεκτικα για
«βόμβα» στή φορολογική κλίμακα,
καθώς τυΧόν μείωσΠ του αφορολόγήτου ορίου των
9.545 ευρώ θα εΠι
βαρύνει με φόρους εκατονταδες Χιλιαδες
μισθωτούς-συνταξιούχους Που σήμερα
δεν φορολογούνται, αλλα και θα αυξήσει
Πι φορολογική εΠιβαρυνσΠ για τους έχοντες υψήλότερο εισόδήμα. Το κουαρτέτο
ωΜΜΜωΜΜ¦Μ Π
Κού ρεμα αφο ρολόγΠτου
Προτείνει το συγκεκριμένο μέτρο, υΠσστΠρίζσντας τή διεύ ρυνσΠ τΠς φορολογι1αίς βασΠς Προς τα κατω, ώστε να συμμε
τέχσυν στα φορολογικα βαρυ και οι
έχοντες εισοδήματα κατω αΠό 9.545
ευρώ, Που σήμερα
εξαιρούνται αΠό
τον φόρο εισοδή
φορολογικού σώματσς. Θεωρούν
εΠίσΠς ότι ή μείωσΠ του αφο ρολό
γΠτσυ ορίου θα έχει
αμεσα εΠίΠτωσΠ
στα δήμόσια έσοδα, δεδομένου ότι
θα εφαρμοστεί και
στήν ΠαρακρατΠσή του φόρου και μαλιστα
αναδρομικα, αΠό μιν 1-1-2016. Η ΠρότασΠ
για το «κούρεμα» του αφορολόγΠτου εΠισκίασε τις διαφορές στα υΠόλοιΠα ανοιχτα
θέματα του ασφαλιστικού. >3
[Ανχελ |'ιτοιιρία - ΟΟΣΑ]
«Κίτρινα καρτα»
για μεταρρυθμίσεις
Οι αριθμοί είναι Πιθανό να ευήμερήσουν
αΠό τσ βῦ εξαμΠνο του 2016 και το 2017
να είναι έτος αναΠτυξής, σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ, Που ΠροειδοΠσιεί για τις καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις. >5
[διαπραγματευση]
Πιο κοντα οι θεσμοί
με την κα βέ ρνΠοΠ
στο ασφαλιστικό
Για σμίκρυνσΠ των αΠσστασεων με τους
θεσμούς κανουν λόγο υψΠλόβαθμα στελέχή του υΠ. Εργασίας, Παρα τις εΠιμέρους διαφωνίες σε Πέντε κομβικα σήμεία
τΠς ΠροωθσύμενΠς ασφαλιστικής μεταρρύθμισΠς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Που
διατυΠώνονται, με «Παραμετρικές αλλαγές»
στον αρχικό σχεδιασμό τής ασφαλιστικής μεταρρύθμισής και με αμοιβαίες υΠόχώρήσεις θα καλυφθούν οι διαφορές Που
υΠαρΧουν. >3
ΕΚΤ: «Κοκτέιλ» θ μέτρων νομισματικής στήριξης
Μέσο Οτ88ήι
Η ΕΚΤ έκανε χθες την έκπληξη, εντατικοποιώντας τις προσπαθειες τόνωσης της
ανακαμψης στην Ευρωζώνη και της ενίσχυσης του πληθωρισμού. Ο Μ. Ντραγκι
ανακοίνωσε ένα δυναμικό «κοκτέιλ» 6 μέτρων νομισματικής στήριξης. >7, ί 7,1 9
¦¦  ' ,- _ .ζ __ _Βαλκανικός Διαδρομος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα