Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ. ¦.
ααα ΕΑ Ν ·
 .2 ..α ὲ“ὲ
 Ϊ ;ω`¦
°> Ξ Ύ ΣπΡαΝαγπατΣτπΛΕΣ “ 31)
· Μπιτ· ¦,
Μ ¦¦"ῇ"Μ¦¦¦¦ Ττ·αα;τπαα ω
; 7. αα· όλα τα Πρωταθλήματα
Π!- Π·Ξ-37ω 2
Η ΜΑΡΤΙΟΥ
2016.
καθπμερτνπ
Φύλλου|.722.
Τῳπ:'.Ν€
/. ἔ/' 53"ῦὶ.ῇ¦ ί ΞαντοεΞτ
. 2 α
ω: .Ι`
°¦Γα"
ζ “ τ
. .α _¦ | :τμ Ν
χ τ -τ ω.
` _ τ η Απ τ .
- -7 -τ 7 .τ .ω
|"|ΣΤΕ"Β
> - `
. ι . 4 τ
χ β  . τ
ὁ'. Η ,τ , - ' _
. - γ _ . τ χ
γ τ ' ” ,β ·'ἴ° ' έ _ ¦ ῦ τ _ τ
> ·- - τ! α 7 · Ά κι ~ . . ι
, , Λ .η 7 η ν .
κτ Δ 4 › ί
. - · . ·
τη τ η ¦ 4 τ
τ' Ι · τ
τ τν Δ ·
"ί ' - 7 1 Σ .
_ α τ
. ρ ~ γ ' τ η
.| _ τ ¦ ¦
τ . τ , ,
“ Λυταχεταας ο θρύλος.
έχασε ΜΟΝΙΕ ΜΥ από
την Μπαμπεργκ · Δεν
: Ι › | ¦ τ
Ϊ α; . ή. Ψ! Ἡ _ '7 η Ρ 3; . ί ' δ
-ΠΣΜΒΣ. "ΜΒΜ Μ' ΜΝΗΜΗ... :ΕΡΒΥ" ν · π· -: ΜΒΜ εντολη τα φοουλ τ
Ξ?_- > `. ›.;- τ ΦΑ η. Ρ_=&ῖ“¦.:· .¦›___#Γ .τα Η” : _ῇ _  Γ;- '- |
στα +2 κατ “επετραπη"
ὅ > ` ως;" _¦αῳ" . .  “ΔΜ6# Μ [τα ματραίαΙ3παντα στην
· · Το . κραφο οπλο του θρυλον ενοῳει ΠΑ τελευταία επίθεση των
 Ι. · Η ὁὐνΠΞ1η κα1 ή τρομερή επίδοση στον Ναό α Κ€ΒμΠνὡν ° ΤροΥ'Βἶ |
ε ὲ Η Δ ° ·Ι · “Ί “Ψ 7 . α Ο( πατατα φτνα Ε.
3 ' κ"ἶ "¦“ Ιω* “Μο Ρἶ”'" ' ΜΠηἔἶ Ροζ.. Κ· , ·ΣωπτΡαπανπαΣ:
__ Ι ο ΝτουΡμαζ, ΠΠλΞυδ1 με Παρντο [φαΒοΡ1],·ΣΞμΠα κ “Δεν ΒἑΜμενο κάνουμε
· φαααλ, παντα παίζουμε
. . “ -` κ·ΜΜτΜ :Δ ·· ·~
" τ ἶ '- Ι · Μεταν'ΜκανΜε  , _ ||θπ8!|ζ: Ζ
ἡ τ ¦ 'τα .4 7 έναλΜ! ζ “ΒΥΡΜ" ·ἰε|επ,/ '”
ΔΗΜ-ω 'Μ ^ Δ "ΙΜ" ρ Ερευναταττααὁτκπμα“τπς °ἄ° Β--¦
τ | η' ' Ι | ω  Δ_ Π Ι ΜΜΜΜ· κωβῇ°|° παρότρνναηΜποπνπαπς. ω ' 
εν8αρρνναπςηὁιενκαλνναης 7 ~ τ - “ζ
Μ ιο” Μπραξπςεπετααὁτων” ¦. 'τ
τα α ά τ .Μα Μ- ·ΒαααταλπΒεΗανείςμετκ Ψ ν
 ΜώῦΜ απαταπατἡαεις πατας απαλές Μ “ μμ Μαι Μο
κατ πῶς παίζουμε με την ω στον τοῦτο”