Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
¦=.¦“°Μ Δ Φέρτη· τον
 ΜΜΜ Ερικ
ΜΜ...Μι ΜΒ
Δ· Γραφειο Γατα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ω. ο
ΔΘΛΗῖΜ€Ἡ
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:'Ενα σαἑαιαλ 6ισέλιὁο θέμα από τον Σπύρο Δαρσ·νό
' ο' ή ;_. ω
'Ολοι οι τιιθανοί αντίΠαλοι Με ΑΕΚ στον τριτο προκριματικό και στη φαση τωἘΒ'αγ
Τι8ιιιιιι|_ ο Κι'ι·' ι ιινιικἡ λ ια ΕΡΑς . ..
· Μαΐ;; ΜΕΤΑ: θἶἔθἶη (ατΞνθΞιἙῖαο:οἙ ή ΞΞὐΠτἔ:νθ=?ΠἔανΞἔιἔκδἄαίἔ ` ογων|ζετω στην ανο"ϊ“ξΜκΠ Νγκσ
· “ _   μ ' ρ  __  _ η του ΝΒΑ με τουε ΤθΧ88 ιεοετια8
Θα ι Διεθνἡ8 Νιγηριανοε, 28 ετών,2.Πμ.¦
ἐκ .Ι
Ντιπ! _· Β
' κ. _"ξ: Χ
.αιωνας/Ύ .
ΤΟΝ·ΟΥΡΟΥΤΟΥΑΝΟ ΣΕ ΑΓΌΣιΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΑ ΤΟ ΜΑΤΣΙΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ · <·8λωα»
ΜΜΜ ο ΠλατὲΜα5. μεταωΜζεται σταακρα “ “
ο·Αραβιὁω' τιωω@ει στο βασικο ακομα ο Κορὁερο
Φ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΣΒΕΣΤΑ:
ΑΖ·κατ“αγγελία`ἄοϋ.ΣΜιτζοἰλοὺἶγιαἶτηΜ
 Ψ··“(`“~Ι?;`:_: Η Μ ·· Μ |ῖτ_-7κ Δ
ι ιε<Πλ0στ9Υρ9Φ·σετΠ5τΕΠΣ·.ΚορὁἩο5 ·.
ο; ΜΒΜ χιὰἡι'6ιῶεη#σῖσῦὶΜοκς
 :ε,-.ι ·:“:τ·;` 5-γ;;-5υ:¦. οκ :Έπα
. για;τα:εαεισοδια στιιν·Τουμηα·_
· “Το · Ἡ :-_ τ· ΙΤ· Ο; ' Μ
. κ;!(αταὁι5αατηκαν;2 ατομα για τιμ
“ :ο . -.- τα· #- :“:.·:Ρ·Ψ .~ '¦··μ'_.““ 5.15 χ
ι δολοφονια-του.οιιαὁου.τοοἶΕθνικου;:
.σ οψ` ο: ·· -Βῇ:“ῳ=·ςῇς~ _··:τοα:$· “κ
ς Κωστα Κατσουλη
Ο ' “ΠΝΓ · `“' μ:4“: "":;_.ἶ“- _·'··ἶ “ ' Ο ·
;4- Στο Σ·.τ.Ε!'γιαἑτο;Κυαελλο.π ΕΠΟ.
.“-." αδ ·“¦..Ίἴ ' ί μ! `ῦ',']'.'ι·:“.·Ϊ;““Ω Ο' "Π Ά Η
| τ ή Ορισαν`ΠαΠαὁοΠουλοἐστο¦ΑΗ(τ·
.Ν '__ρ ..-¦ΗΉ; .9 Ο π,'τ`_`_>_ · ` .-.-··ΐ ·..`¦-'
.Π9ΥθΜικοεκσμκΗζ9 Φ99Σ9Π:ΠΑΟ:
Η ωμιιει0κίι του 0ιιιιωιγωιιιιοίι ιειιιιιιιοιι στα ΜΜΜ" του ΜυκΠΒ@ῇγοΜ οἱ ωρα
πιο πιο καιω ει ιι Μ ιι Μπι Μπι ναι σειιιν ΜΜΜΜΜ0ΨὡΝ
ιι ιι πιο ιι· τι οι· ιι· τ τ Ι κ"'Μ"-ΜἴἶἩΜ"
ΜΙΑ ΣΥΜΟΝ'ΣΤ'(ΗἑΠ|ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΥ
ΚΑ' ΤΟ@ΤῖΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗ