Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
/ ΚΑΛΗ ΕΠιΤγχ|Α @ΑΜΜΑΝ
Ξ ΣΤΗΝ οΜΑΔΑ ΜΑΣ  Ψ 69
εργοΡοΣΑΠΕΡΑΣ Υ8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ χοΡΗΓοΣ
2]+ | ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ί ΝΝΥΥ ΚΕΤΗΕΑΟΗ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ | ΜΒΑ
__"·Ί ' η"
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟ_Ξ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΦΡΑΜΜ|«Μ › 
· _ '
ὲ@ Α > Ε· ΜΜΜ! 
η ¦ 4 «ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΚΑ"Ρ0ΜΝ|Α
β , /
-`'8)
-' ΔΝ
ΠΕΡΝΑ ΜΝ ΦΡΑΓΚ|ΣΚΠ Ϊ
Μ Η Ε·κΜΕΡιΑΑ ΜΑΝ τοκ πΑΝΑο“ΝΑϊκΜ ΜΜΜ· ωῳιΑ `_υἐ=νΑηίωὶ ΜΑ: Η" ΜΥ ΒΑ ΑΜΣ" σ Μπα» ..
ΕΠΗΕΑ Νικ" ΜΜΕ' ΕΑ: <. ΜΒΜ" 
ΠοΕΕΑπΡΑΑι. ΝΑΝΑ ΑΕκΑΑιΑΕΕ| . =ἐζἔζ$ῷ Δ . τΑωΑΑΕΑΑ
η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΕΕ" ΜΕΤΑ ΕΑΝ ΗΠΑ Να τογπΑΑΑ8ΑΑΑϊκογ
ΤκΕΑοκοΜοτ·ΒχοΕΕ Απο _ ' 
ΤΝ ΦΕΝΕΡ (52-55!) ΣΤ" ΜΒΑ
ω ΜΗΝΥΜΑ ΔΖ . _
ΑΜΑΝ ¦ ./
Η ΠΑΜΕ κογΒοηογΑοΕ
ὅ Ἡ-ΜΜΜ
ω8.Ατ|Ν·ν·8Ρ°"52 χ
9μ.μ. Η" "ΜΑΜΑ
ὶΥΛΛΕκΠω γω, Μ Η· η
Κ'ΝΗΠ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
”"~^|."" Ι ΦΑ' 'ί' Η
Ω χ υ·Α“ΑΜ·ο·ε·ι2
ΜΑΑΜΕΕτΑ - Ωω" η"
"Η ΡΕΚΟΡ:
Με..ΕππΑΑΕΕωο ΕΑΑωΓ
ΝΑ Ε'ΜΑΣΤ Ε...
ι Υ ¦ η 1 η η
Α Ι Ι ' η 1 
ε ἐ ~ ἔ Χ Υ Ξ ΑΠΑτΑτΑτΑΕΜκΑΕ
ΜΑΜ...ΠΑ7κΕοΕοΜΑΑΑΑΜΕηΑΜ 0Μ|0ΕΒΓΑΛΕ ·__ ¦¦¦¦¦βΣΜ”'“
ΑΑΑκοιῳΑΑΑΕΑΑο ῳΑτοπΕΜΠΦ· ΑΕΕ" κΑ·ωΑΑΑτΑΑ 
  -  ' _
 ς· _ > - 7 · - Η«π»«εΕκΑα »Πο
η  “ τ.ΝικοΑοΠΑΝΝΗΕ ...πΑΕεΑοοΝκΜΕπΑΜ.
Α χ ΕΑΑΕΕΑΑΑΑπωΑΕιπΕι__ . ¦ . ΜΜΠΡΜΜ_
 ΑΒ' φ . ξ ΡΑΑΜΜωΜ 'Μ_'ΜΜ ΜτΜωοωο
, ·ΜΕοΣΕΜΕΜΕωΜΑκ·ΕΕΑΑ-ΜΜτε4 ΑΜΜΑΝ ¦ ΑΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα