Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ρουκέτες Καμμένου σε Μαρινάκη και ΟλυμπιακόRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβότα1 τον
κυβέρνααα, Ντάρκο τυραννία
Όταν α κυβέρνααα φοβότα1
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Τόγια Τζέφερσαν,
305 πρόεδροσ των ΗΠΑ (1801-1809)
Αρ. Φύλλου: 82
Παρασκευτι 11 Μαρτἰου 2016
Τιμή: 1€
"ΞΞίνὶὶἑι Πολ/ΛΗ Η:: @ω ©Μ!ἔΏΝ.ιῖἐ“ῖΜ(ἴ€[=1 ιΞίΞῖί=ζ·|ιίνἔῦἴωΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|κΟ ΔΗΜΟΣ|ΕΥΜΑ ΤΗΣ <<ΕΑΖ>> Γ|Α ΤΗ ΓΕΡΜΑΝ|ΔΑ κΑι·κΕΛΑΡιο
Ἡ Μέρκεῆ: <<Είμαι ευχαριστημένη μου έκῆεισαν τα σύνορα»
'Σ£λ.: θ
κ . λ 
Ειδὐῆῆιο με Σαββί6π και εαΦνικα... Πω' Φλερτ με το Κρεμῆίνο οιιιι>κιιτοιοιιαιιιΩιικοιιιιιιιΩιιαΕτνιιιιαιιονιι»
ΡΒΥ|(ΠΕΗΜΜΕΜἩΕ
Μ|Ρ|Μ|(|||ΜΜΜΜ|ω
ο β ' -;
ο ωΘ~ Σ εμ ἰῖ με. .2
Μπαταριας
Τα δέκα μεγαῆα ψέματα από τον ημέρα η
που ανέῆαβέ την εξουσία ·Σελ.:4
ΕΝΟΠΟ|ΟΥΝ κνΡιΕΣ και ΕπικονΡικΕΣ
. ά _έ
 ο- = ._ Χοντρο «ψαρια»
αααωωααΜΜΜαΜαΜωω Ι Ι
_ , τ τωΜΜΜΜΜΦ Ι Ι
απο 1.300 ευρω
· τ ο ι 
@αρχειου · "γἐω@@ω1οΜ@Μ“ ο να ιΜοΕ@ 'τ`··τέΒΜΜΜ ·· ΜΜΕ-.Μ ι
ωκα@ΜΜἩ@ΜστΜΜ@Μ@@ απο ' · 2
?ΑΜΜΑἐΜ ο' Τ 
' ΜΔ ΕΒΔΟΜΑΔΑ η ρ|Ν' Ο κγ ρ¦^κΟΣ ΕΣΤΕ|^Ε Π Αρθρο του θανου οικονομὁπομῆου Άρθρο του Κώστα ΚόΠμερ Γ Η
. ινιΕ ΑΝΘΡοπο τον ινιιιΝνινιΑ Στοπ ινιΕιινιΔΡΑκιι ' Ι . . ' κ°“Φόθ“κ°! ΜΝ ο ^ῇέε“5
ο Τσ'ΠΡ°8·“ Μ Πρωτο ι Φσροε ΗΡ πέρσι θα μοιράσει και τουρ
χρονο χαιρεται! ί το Να ομοια Μωρέ τπ8 αναπτυξΠ8...
Ε Σελ.: 2 Ξ Σελ.: 3 ΟΣελ.: 2 Δ
Εκτακτα ΜΕΤΡΑ ΠΑ|ΡΝΕ| Η κοΜιΣιοΝ πΔΡΔιΤΗΘΗκΕοΔιΕνΘνΝοΝ
κρακ αν και τα σύνορα σε ΑΠ βανία - |ταΠία ΠώΜΒοἘἶ "
Προμεῆετπμένοε ο εγκῆωβιαμόε εκατοντάδων χιῆιαδων ξένων στα χωρα μαε μ
 ιιἐτιιιιιιτοιι;ΜΕΜ
. , Ξέσπασε ο Ομπάμα κατα τη διαρκεια συνέντευξπ8 Τύπου. . . Λ 
Η ω ως» «Μη με ρωτατε Με' τον Τραμπ, .ι.τα:ιαιι:ααια:αἔαΞ
ΓΜΜῳματέα8τπε Κοινοβουῆευτικπε  >
Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ Β|ΟΜΗΧΑΝΟ|
ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ!ΟΥΝ
Η; _ γ ΔένμαέσωΖέιιι
' · ι έῆαφρμνσιι κρέοιιέ
' Ζπτούν αναπτμΞπ και επενδύσει8
Ο Σελ.: 12
Ο αδα8τπ5 Ν.Δ. κ. Τσια α5 τον <<α6ειασε›>
από την Επιτροπή Ωρομὡν και Διαφανεια5
·Σελ.: 4
ΠΡΟΒΑΕΨΗ ΤΗΣ <<ΔΕΞΑΜ ΕΝ ΗΣ
αῆεμοε
, , , , αντέδρασε έντονα, όταν του είπαν οι 8πμοαιογρόφοι ότι ο τρόττο9 διακυβερνποό9 του ιαΧυροποιεί τον υποψπφιότπτα του Ι Ι
Αμερ|κανο| ανο Η ΠΕΒ Πεμ μεν0 'Ν συγκρουσε|8 Ντόναλντ Τραμττ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. “Οι Ρεπουμπλικόνοι με έτουν κατπγορόοει για έναν σωρό Πρόγματα, όμοιο  8
Του ρκίσ 8 _ Ρωσία 5 οῇ Π κο' Η Π Δ _ | ο Πωνίσ 8 να με θεωροόνυπεόθυνο για με προκριματικε9 του9 και για τον υποψόφιο που θα επιλέξουν (για την Προεδρία) αυτό είναι Ι
Πρωτοποριακό». Αξίζει να οπμειωθεἱ τιω9 ο πρόεδροε των ΗΠΑ εκει δπλῶσει κατ' επανόλτιψπ ότι είναι πεπειομἑν09 πω5
Ο Σελ.: 5 ομεγιοτόναε δενθατον ΒιαΒατείοτονΛευκό Οίκοτο20Ι7. 
Ποιοο είδε τον Μπαρόκ Ομαόμα και δεντον φοβόθπκε! Κατό τα διαρκεια αυνέντευξπ9 Τόπου, ο πρόεδρο5 των ΗΠΑ
ΜΜΕ ΕΔΩ'“% °ι ιι ι : ι : ι ι ι ·ι τ τι . .ι : . .  ΜΜΜ
Σα5επιστρέφουμετοευρὡσαε ε: 'μ · παιδική5ανέχειαε .ΕΜ
. · .. “· ν ε προπιιοτντικκ ι _
 γ :  ϊ αζἐἔ1!Η#ἔἔ ι η μ γῆ · . ο _ η τ ΔιαπιΣτοΣΕιτ
ἡ; αν· Ι  ·. Ασια/πο· .των τ.·ρ.-7...¦τ./οςι. Ξ ΑΞ|ΩΜΑΤΟΥΧΩΝΤΟΥΔΝΤ
@ι ς· η ι" ι Η Ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΜΑΡΤ'0Υ 2018 Ρ_ΜΕ το ΗΜΕΡΗΣιο κογποΝι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΝ υ ο .' η
ι _Χ ,η _ _ η ο χ , Ι Ϊ / η" , ,η Η !#ιῖ/7 έΙἶΜ]ἐῷ ι`ι “ω- ¦γ το κτ ' ' Ι Ι
 Δ·  ο ια Η ι Ψ ἔ τον! Η Η ϊ Με Π Ι Η Ο σνα"ωε" δ|εθνω5
ό'_γ~_ Σ μ! Η! ^μ;;ξ ι;“ῦ;_ω_·=υ Ι°_'* :ο ν 'Ι Ι_Ι-Η'“_““ · > * | Ι Ι ¦ .
Δίν@τοκομΜικαιπαίρνετεμισόκιῆόφρἑακοκκωριατικο» ψωμίατου:φο' γν0υ5«Τ0ΧΩΡ|ΑΤ|Κ0». ` ΠΑ (ΜΕΣ Τα ΑΓΟΡΕΣΣ^ΣΑΝΩ ΤΩΝ 2ο ΕΥΡΩ χ ε|°Ζετ°|νἶο σχεδ|ο Ποῇ|"κ"8
. -. ε. ... Η ι . .., .. .. . . Μ“ΤοναΕεΣπΞαΨ σ_μ_τΠνοικονο ισ οΣεκ.¦12