Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12-03-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΒΣ¦ΤΙ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές
βροχές, σποραδικές καταιγίδες καί χιόνια
στα όρεινα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν στα κεντρικα καί βόρεια βόρειοι μέχρι 5 μπώφόρ. 'Η
θερμοκρασία θα φθασει τούς Ι8β. Κ.
Σαββατο-Κυριακή 12-13 Μαρτίου 2016
Της Τυρινης. Θεοφάνους τού όμσλσγητσύ. Γρηγορίου Ρώμης
τού Διαλόγου, Φινεες τού δικαίου, Συμεών τού νεου Θεολόγου.
Σελήνη 4 ἡμερών
Ανατολή ἡλίου θ.40'-Δύσις 8.80'
Ἀριθμ. φύλ. 40401 | Τιμή 1,50 € (με τό βιβλίο 4 €)
Ἀμερικης 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, 1ηίο@εετίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Κυβερνητικός
καρνάβαλος
Διαβάστε μερικα όνόματα Μυργών για να διαπιστώσετε τί έιτίπεδο θα έπρεπε να έχει τό°Υπουργικό
Συμβούλιο:
- Κωνσταντῖνος Τσατσος, Ξενοφών Ζολώτας, Γεώργιος Μαύρος, Άθανασιος Κανελλόπουλος, Γεώργιος Ράλλης  Τοσίτσα, Δημήτριος
Μπίτσιος, Χριστόφορος Στρατος, Παναγιωτης Ζέπος
Κωνσταντῖνος Πωτακωνσταντίνου, 'Ιωαννης Πεσμαζόγλου, Νικόλαος Λούρος, Σπύρος Δοζιύδης, Γεώργιος Άλέξανδρος Μαγκακης, Νίκη Γουλανδρή, Άθανασιος Τσαλδαρης, Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος.
Οἱ ανωτέρω ήταν όλοι μέλη τής Κυβερνήσεως
έθνικής ένότητος τήν ὁποία συγκρότησε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλής αμέσως μετα τήν Μεταπολίτευση, τόν 'Ιούλιο τού 1974. "Ο,τι καλύτερο από
πλευρας ποιότητος ύπήρχε στόν τόπο μας, συμμετέσχε στήν τότε Κυβέρνηση. Άκαδημαίκοί, έγκριτοι
καθηγητές Πανεπιστημίου μέ τεραστιο έργο πίσω
τους, νομικοί περιωττής, διαπρειιεῖς ἰατροί καί πολιτικά πρώτων πως γραμμής
Συγκρίνετε λοιπόν τα πρόσωπα έκεῖνα μέ τόν θίασο πού μας κυβερνά σήμερα. Δέν θα αναφερθούμε σέ
πρόσωπα Ταγνωρίζετε όλοι. Άλλα τό έρώτημα είναι
πώς από τό τότε φθασαμε -ή μαλλον καταντήσαμεστό τώρα. Πώς καί γιατί παραμερίσθηκε ή όποια
αφρόκρεμα τής έλληνικής κοινωνίας -πνευματική,
ἐπιστημονικὴ, οἱκονομική- καί έδωσε τήν θέση της
στό σημερινό συνονθύλευμα πού στερεῖται στοιχειωδών προσόντων.
*Άραγε μέ ποια κριτήρια αναδεικνύει σήμερα τούς
αντιπροσώπους του καί κατ) έπέκτασιν τίς κυβερνήσεις του ό έλληνικός λαός; Παντως όχι μέ τίς γνώσεις
τήν έμπειρία καί τό έργο τους. Διότι ή έλληνική κοινωνία έχει καλύτερους να αναδείξει, σέ όλους τούς τομείς. Μ αὐτοί δέν ένδιαφέρονται να ασχοληθούν
μέ τήν πολιτική, αφού γνωρίζουν ότι ή παρουσία τους
δέν θα έκτιμηθεῖ από τήν κοινή γνώμη πού αγεται καί
φέρεται από τήν δημαγωγία.
Γίνεται τελευταίως συζήτησις για τό ένδεχόμενο
σχηματισμοί) μια κυβερνήσεως έθνικῆς Μουσε,
στήν ὁποία να συμμετέχουν στελέχη από όλα τα κόμματα ώστε να έπιτευχθεῖ μία έλαχίστη έθνική συναίνεσις."Ομως μία τέτοια κυβέρνηστς δέν θα εἶχε κανένα νόημα αν δέν περιελαμβανε έξέχουσες προσωπικότητες, κατα τα πρότυπα -τηρουμένων παντοτε των
αναλογιών- τής πρώτης μεταπολιτευτικής Κυβερνήσεως Καραμανλή.
"Ομως τήν έκδοχή αύτή αποκλείει πρώτος ὁ Πρωθυιτουργός. Μαλιστα φθανει στό σημείο να εἰρωνεύεται όσους «όνειρεύονται» οἱκουμενική κυβέρνηση.
Μέ καθε εύκαιρία τό έπαναλαμβανει. Προσδίδει στόν
τυχόν σχηματισμό της τήν ἔννοια τῆς έθνικῆς προδοσίας. Καί προτιμα να συγκυβερνα μέ τούς ΑΝΕΛ καί
ένα κυβερνητικό έιτιτελεῖο ανεκδιήγητων έρασιτεχνών, οί ὁποῖοι έχουν αποδειχθεῖ κατώτεροι των περιστάσεων σέ όλα τα έιτίπεδα.
εΗ οἱκονομία παραπαίει, ή ανεργία καλπάζει, ή
κοινωνία βράζει, τό προσφυγικό λαμβανει ανεξέλεγκτες διαστασεις καί οί σχέσεις τής χώρας μέ τούς
έταίρους της τιναζονται στόν αέρα. Άλλα ό κ. Τσίπρας έπιμένει να στηρίζεται στόν κυβερνητικό καρναβαλο πού τόν περιβάλλει...
Ό κ. Τσίπρας απώλεσε
τήν πρωτοβουλία
Σπάσμωδιπές αντιδράσεις γιά έσωτεριπή κατανάλωση
Το ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ πού θα μπορούσε να συμβεί σέ μια Κυβέρνηση πού καλείται να αντιμετωπίσει
έπαλληλες έξελισσόμενες κρίσεις
είναι ή απώλεια τής πρωτοβουλίας
τών κινήσεων. Διότι τότε θα αρχίσει να σύρεται από τίς έξελίξεις
καί να αντιδρα σπασμωδικώς, προσπαθώντας να τίς αντιμετωπίσει,
χωρίς ποτέ να τίς προλαμβανει.
ῦΕπιδεινώνει όμως τήν θέση της
ακόμη περισσότερο, όταν δίδει
προτεραιότητα σέ έπικοινώνιακές
κινήσεις έντυπώσιασμού πού απευθύνονται πρός τό κοινό τών έγχώρίων ψηφοφόρων καί στοχεύουν
αποκλειστικώς στήν <<έσώτερική
καταναλωση».
'Έτσι, έν αναμονή τής Συνόδου
Κορυφής τής παρελθούσης έβδομαδος, έδίδοντο διαβεβαιώσεις
ότι δέν θα κλείσουν τα σύνορα
τών εὐρώπαίκών χωρών για τούς
μεταναστες.“Οταν δέ οἱ ίδιοι ίσχυρισμοί έπανελήφθησαν, αφού ή
Σύνοδος απέβη ακαρπος, είδαμε
στήν πραξη τα σύνορα να κλείνουν. 'Η ένέργεια αὐτή έχαρακτηρίζετο από τήν Άθήνα «μονομερής», μέχρις ότου ὁ Πρόεδρος τού
Εὐρωπαίκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, διεβεβαίωσε ότι
πρόκειται για κοινή «απόφαση
τών 28». Όποτε ὁ“Ελλην Πρωθυπουργός ένεπλακη σέ διπλωματικές αντεγκλήσεις μέ τόν Εὐρωπαίο έπίσημο. °Ελπίζουμε όχι μόνον για τό θεαθήναι...
Τό κλίμα εἶναι ήδη βεβαρυμένο,
καθώς βαδίζουμε πρός τήν «έπαναληπτική» Σύνοδο Κορυφής τής
17ης Μαρτίου, φαίνεται δέ ότι ὁ κ.
Τσίπρας δέν θα έχει καποιας
μορφής διακομματική συναίνεση,
όπως στήν προηγουμένη τής 7ης
Μαρτίου. Μέ εὐθύνη κυρίως τής
Κυβερνήσεως, τό έσωτερικό πολιτικό κλίμα ὁδηγείται σέ πόλωση,
ακυρώνοντας καθε προηγηθείσα
συναίνεση. Καί δέν είναι ή πρώτη
φορα πού ὁ Πρωθυπουργός ύποπίπτει σέ αὐτό τό σφαλμα.
Στό έσωτερικό έπίσης, όλα τα
μέτωπα είναι ανοικτα Στα δημοσιονομικά ὁ χρόνος αφήνεται να περνα
ασκόπώς, μέ ατέρμονες συζητήσεις
μέ έκπροσωπους τών «θεσμών» για
τήν αξιολόγηση τής οἱκονομίας καί
καθε έλπίδα χρηματοδοτήσεώς
«στόν αέρα». Τήν ίδια στιγμή, πολλές είναι οἱ ῖδέες πού διατυπώνονται
για τό φορολογικό, χωρίς όμως συγκεκριμένες νομοθετικές προτασεις.
'Έτσι ή καταστασις τού κρατικού ταμείου θα φέρει καί παλι τήν Κυβέρνηση σέ σημείο να μήν προλαβαίνει
τίς έξελίξεις.“Οσο για τό ασφαλιστικό, ὁ ίδιος ὁ αρμόδιος ύπουργός πού
τό έχει αφή σει «να σέρνεται» για
μήνες, μαλλον έπενδύει σέ έπικοινωνιακές κορώνες παρα σέ έργο
οὐσίας. Καί έδώ δυστυχώς ή πρώτοβουλία κινήσεων ανήκει στούς ξένους, οἱ ὁποίοι έξακολουθούν να
έχουν τόν χρόνο μέ τό μέρος τους.
Παράθυρο αίσιοδοἔίας
για τήν εύρωπαίκή οίκονομία
Τί σημάτοδοτείή πίνησις-ἔππληἔις τού Μάριο Ντράγκι
Το 2002, σέ μία ση μαίνουσα όμιλία του, ό μετέπειτα πρόεδρος τής
αμερικανικής ΡΕΙ), Μπέν Μπερνανκι, ανέφερε ότι ή κεντρική τραπεζα θα μπορούσε να καταπολεμήσει τόν αποπληθώρισμό μοιραζοντας -έπί τής οὐσίας- μετρητα στόν
κόσμο. Οἱ ασπονδοι έχθροί του τόν
αποκαλούσαν από τότε μέ τό προσώνύμιο «ΗεΙίοορίετ Βου», σαρκαζοντας τήν πρόθεσή του «να μοιραζει λεφτα από τό έλικόπτερο.
'Η Εὐρωπαίκή Κεντρική Τραπεζα αντιμετώπιζε παντοτε μέ μεγαλο σκεπτικισμό τα χαμηλα έπιτόκια, ὑπό τόν φόβο τής έκτοξεύσεως τού πληθωρισμού. Τήν Πέμ
τής ΕΚΤ, Μάριο Ντραγκι, προχώρησε σέ μια τολμηρή κίνηση, μέ
τήν έλπίδα να δώσει τήν πολυπόθητη ανασα ρευστότητος στήν
εὐρωπαίκή οἱκονομία καί να στηρίξει τήν προσπαθεια για ανακαμψη καί αναπτυξη, χρησιμοποιώντας ώς έργαλείο ένα ύποτιμημένο
κοινό εὐρωπαίκό νόμισμα.
Μέ τήν φιλόδοξη αὐτή κίνηση, ή κεντρική τραπεζα τής εὐρώζώνης έριξε σέ ἱστορικα χαμηλα
έπίπεδα τα εὐρώεπιτόκια, πού πλέον έφθασαν στό μηδέν (από
0,05%). Παραλληλα, αύξησε τίς
μηνιαίες αγορές ὁμολόγών στό
πλαίσιο τού προγραμματος ποσο
δισ., από 60 δισ., καί διεύρυνε τήν
γκαμα αποδεκτών τίτλων.
<Ο κ. Ντραγκι κινήθηκε πέρα
από τίς προσδοκίες τής αγορας,
αἰφνιδιαζοντας πολλούς. <Ο χρόνος
θα δείξει αν ή πρωτοβουλία του
αὐτή θα αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, κερδίζοντας τήν
έμπιστοσύνη τών αγορών καί προκαλώντας τήν τόνωση τής οἱκονομίας τών 19 κρατών πού συναπαρτίζουν τήν ζώνη τού εὐρώ. Εἶναι
βέβαιο, παντως, ότι, για να γίνει
αὐτό, πρέπει καί οἱ έθνικές κυβερνήσεις να λαβουν οὐσιαστικα μέτρα προσελκύσεώς κεφαλαίων καί
έπενδύσεών καί δημιουργίας νέων
Ζ_ πτη, ωστόσο, ό ῦΙταλός πρόεδρος τικής χαλαρώσεώς (ΟΕ) στα 80 θέσεών ἐργασίας.
ί Κ ί Π θ ί
Σημερα « οριε ρω υπουργε...»
Διεθνές ένδιαφέρσν ν ν ν
γυτήνΕἰδρμένη Τον μανόυαν τινος;
Ἡ Ειδομενη έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα της , , . . ¦
ὑΦηλίου' κοθὡς ὁ κίνδυ_ Αξιότιμε κυριε πρωθυπουργό πουρΥός αλλα σαν απόστολος του τετωχό; Μία όδός υπαρχει: Ό έχων ίσχυσντασημερινα πράγματα (τα αενος ανθρωπιστικής κατα- Εύαγγελίου. Τα παντα όλα για τούς δύο μανδύα να δωσει τόν ένα στόν απο είς τήν λατινικήν κατα τήν δική
στροφής είναι τιλέον
ύπαρκτός. ΣΕΛ2
'Ο κατώτατος μισθός
στήν Γερμανία
Σημαντικό είναι τα όφέλη
της Γερμανίας από τήν
έτιιβολή κατώτατου μισθού στα 8,50 εύρώ τήν
ώρα. ΣΕΛ 7
'Η «Εστία» μεθαύριο
°Η <ἔΕο·τίω›, όπως καί οἱ ὑπόλοιπες ἐφημερίδες, δέν θα
έκδοθεῖ μεθαύριο λόγω τής
αργίας τής Καθαράς Δευτέρας. Ἡ «°Εστίω› θα κυκλοφορήσει κανονικα τήν Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.
Είχατε τήν βαρονφΜκή. αποκτα
σαμε καί τήν προσφυγική ασαφεια
αφού δέν ξέρουμε τελικα πόσοι είναι οί
πρόσφυγα καί πού θα τούς στεγασοιμε. Τό βέβαιο είναι ότι θα τούς βοηθήσετε, επειδή, κύριε πρωωποιργέ, έχετε
Ιδιαίτερη αδυναμία στούς αδυνατους.
Άπό τήν Με.» πού γίνατε πρωθυπουργός για τόν σοσιαλισμό καί τούς
φτωχούς αγωνίζεστε. Καί τί δέν έχετε
κανειύπέρτων δικων μαςτττωχωνκαί
αδύνατων; Χαρίσατε ή έλαφούνατε με
100 δόσεις τα βαρη όσων δένπληρωνων τήν ΔΕΗ, ή δέν καταβαλλουν τίς
δόσεις των δανείων, ή χρειαστούν στό
'ΚΑ καί τήνἘφορία, ή δέν αποδίδων
τόν ΦΠΑ, δηλαδή όλων ἐκείνων των
όποίων τα χρέη πληρωνουν οί αλλοι
πού δέν χρειαστούν σε κανένα.
Με αλλα λόγια, αντιλαμβανεστε
τό καθήκον σας όχι τόσο σαν πρωθυ
τττωχούς. Οἱ πλούσιοι δέν έχουν
αναγκη να τούς στηρίξετε, διότι, ως
γνωστόν, πιό εύκολα περναει από τό
ματι τής βελόνας μια γκαμήλα από
έναν πλούσιο. Άλλα ούτε καί αύτοί
πού πληρωνοΝ τίς ύποχρεώσεις τοις
σύμφωνα με τούς Νόμοις χρειαζονται
ΜΒΜ γιὰ τήν νομιμοφροσύνη
τους καί πολύ ΜΜΜ καποια έλαΦρννσπ ή έστω μιὰ προφορική ἀναγνωριση. Άντίθετα, οί σπαταλοι, οί
έπιπόλαιοι, οί τεμπέληδες, οί έπίορκοι,
οί Μι δέν πρέπει να τιμωρούνται,
αλλα να συγχωρούνται, ένίοτε καί να
βραβεύονται. Γι' αύτούς ό μόσχος ό
σιτευ·τός. Άμήν.
Συγκινητικα καί χριστιανικα όλα
αύτα, κύριε πρωθυπουργέ, αλλα χρειαζεται καί ή πρακτική τους αντιμετωπιση. Με ποιόν τρόπο είναι δυνατόν
να έλεήσει ένας καλός χριστιανός έναν
πτωχό. Αύτό διδασιει ό χριστιανισμός
καί σε αύτή τήν έντολή βασιστήκατε
καί ως, κύριε πρωθυπουργέ, προσιμένου να συνδραμετε τούς πτωχούς
τῆς 'Πλαδας. Για να πραγματοποιήσετε, λοιπόν, τό θεαρεστο έργο σας,
σιΘφθήκατε να έφαρμόσετε τήν έντολή
των δύο μανδυων καί αρχίσατε να
κοιρειύετε τούς πλοισίους.
Στό σημείο αύτό ωστόσο προκύπτει ένα θεολογικό ζήτημα σχετικα με
τήν έρμηνεία πού έχετε δωσει, κύριε
πρωθυποιργέ, στήν χριστιανική έντολή. Πρῶτον, οί Γραφές δέν προσδιορίζουν έαν ό έχων 30.000 εύρω ετήσιο
είσόδημα ΜΜΜ στούς πλουσίως. δώσω στούς ἔχοντα δύο μανδύα.
Δεύτερου, δένείναιγνωστόσέποίατιμή έιτωλεῖτο ό μανδύας τήν εποχή τού
Χριστού ωστε να ύπολσγισθεῖ ή αντίστοιχη τιμή του σύμφωνα με τα
σα γλωσσα μεταρρύθμιση) καί νὰ
αποδοθεί σε  Τρίτον καί βασικό
τερονείναι ότιήέντολή αναφερειπως
ό έχων δύο μανδιύα πρέπει να δίνει τόν
έναστόνπτωχό. Δένλέει όμως ότι ό
έχων δύο μανδύα πρέπει να δίνει στόν
τττωχό το μανδύα... τού γείτονα!
Τό συμπέρασμα είναι, κύριε πρωΜνι>γὲ, ότι παρεξηγήΜε τήν χοστιανική αύτή έντολή. Ό σωστός τρόπος Ναουσας της προκειμένω να
βοηθήσετε τούς τετωχούς θα ήταν να
δώσετε τόν έναν από τούς δικούς σας
δύο μανδύα. Με τήν καλή σας πραξη
αύτή θα κερδίζατε τήν βασιλεία των
Ούρανων. ,Εσείς όμως μοιραζετε τούς
μανδύατων αλλων! Μα ανήταντόσο
εύκολονααγιωειΜείς, αγορωφτα ό παραδεισος! Χωρίς μανδύα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πλούσιες τρωτογραα~ίες, μοναδικά σκίτσα
'Η ίστορία των Ἀπόκρεων μέσα τα τούς λογοτεχνικούς
θησαυρούς τῆς ἐΦιιμερἰδος «ΕΣΠΑ»
· Σέ έξάιρετικη φόρμα
φαίνεται ότι βρίσκεται ό
Ἀμερικάνός Πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα λόγω
της καθημερινής του
άσκησεως, σέ συνδυασμό
μέ τό καλό πρόγραμμα
διατροφής του. Τά στοιχεία άλλωστε μιλούν άπό
μόνα τους. Τά άποτελέσμάτά των γενικών ἐξέτάσεων τού Όμπάμά
έδειξαν ότι ή χοληστερίνη
του έπεσε στό 188 άπό
τό 213 τόν Μάιο τού
2014. "Ενα άλλο μυστικό
τού Μπαράκ Ομπάμα
είναι καί ή χρήστς τσίχλάς
νικοτίνης γιά νά κόψει τό
κάπνισμα.
Ο Αίσθηση προκαλούν οί
φωτογραφίες των άπογόνων Τούρκων όλιγάρχῶν στό Διαδίκτυο.
Τί είκονίζουν; Ἀπό σάμπάνιες γιωτ καί χρυσά
όχημάτά μέχρι καί τίγρεις. Μάλιστα, έχουν
δημιουργησει καί σχετικό
λογαριασμό στόν γνωστό διάδικτυάκό τόπο
ΙΙΙ5ϊ8ἔΓ8ΙΠ «κασέτα.
οί τυτκεγ», στόν ὁποῖο
ποστάρουν υπερήφανοι
τίς φωτογραφίες τους μέ
ό, τι πιό άκριβό υπάρχει.
Εἶναι δέ άρκετά δημοφιλείς. Ήδη περίπου
Ι 38.000 διάδικτυάκοί φίλοι πάράκολουθούν τίς
περιπέτειές τους. Ἀνάλογα προφίλ έχουν δημιουργησει στό ΙΙ15ταςτ8ω
γόνοι πλουσίων οίκογε
νειῶν άπό την Ρωσία καί
την Μεγάλη Βρετανία μέ
μεγάλη ἐπιτυχίά.
· Ἐκάτοντάδες πρόσφυ
γες βάπτίζοντάι χριστιανοί στην Γ ερμάνίά. Σύμφωνα μέ τόν πάστορά
Ἀλβέρτο Μπάμπάγιάν,
ένας ε( των βασικών λόγων είναι ή άπογοητευσίς τους άπό τό 7σλάμ.
«Γιατί ως μουσουλμάνος
πρεπει νά ζώ συνεχως μέ
τόν φόβο;» διερωτάτάι
ένδεικπκῶς ένας 25χρονος
)|ράνός Πά άλλους Μ
σο είναι άπλά ή εύκολη
λύσις γιά νά λάβουν πιό
γρη γορά άσυλο στην
Εύρωπη, άκόμη κι άν
στην πάτρίδά τους ή
άλλάγη πίστεως μπορεί
νά ὁδηγησει μέχρι καί σέ
θάνατο. Μάλλον θεωρούν
ότι δέν θά ἐπιστρέφουν
ποτέ πίσω...
· Τό Ροτόεε έδωσε
στην δημοσιότητα τόν
κατάλογο μέ τίς 20 πιό
φιλόξενα χωρες γιά έπενδύσεις. Πρωτη είναι ή
Δανία δεύτερη ή Νέα
Ζηλανδία τρίτη ή Νορβηγία καί τέταρτη ή
7ρλάνδίά. Την λίστα
συμπληρώνουν καί άλλες
εύρωπάικές χωρες. Στην
6η θέση βρίσκεται ή Φινλανδία, στην ένάτη ή
Όλλάνδίά καί στην δέκατη ἡ Βρεταννία. Ἡ Γερμανία βρίσκεται στην
18η θέση καί στην τελευταία ή Ποβενίά πού, άν
καί έκλεισε τά σύνορά
της πρός τούς προσφυγές, τά έχει άνοίξει διάπλάτά γιά τούς έπενδύτές. Πά την Ἑλλάδα φυσικά ούτε λόγος.
Διαβάστε τό αφιέρωμα
«°Η δολοφονία τού Γεωργίου Αί
στήν ἑφημερίδα “Πατρίς”»
τού Τωάννη Καστρινά%η (σελ. 8)