Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΤΑ ιιιιιΕΡΜΑ ιι>ΑιογΔιΑ
  + ιιιι ΑοκΡιΑΣ
».·_·,`°-` τι . Ο ι _ ' 7
=Ενε·μωἑω= ΜΒΜ “Ενα σπάνιο ω γιο ένο Ν ' 
Που θα ΜΜΜ τη Ζωή 005 ονοτρειιτικὸ Ποροὁοσιοκο γῆὲντι “ ν ἔ
κι· ΣαΒΒαιοκὐρισκου ; συῆῆεκτικὁ
1 ΜΒΜ
Ϊ `  με αινίγματα και
ιΔ=πἄ . ”ζ › . “  Μπι δρώμενα
οιιὸ Οῆιι την
ο. θεοχΑι·οιιοΥΛοΣ ΒΕΑΚΗ! - ΦΩΤ|Α ΜΕΧΡ| ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ι κι: · 
7 η η Ι' :~° ε κι>ιειιιῇ_ ν· Ι ·
. ι 7  Η ε ε ΚΝ=|-(ιΥΝ Ρ. 7 7η _- 
' · . Ι 
«ΜΜΜ 
ΜΑ |'ΜΤ|Α Με
 οιὁνθρωιιοι “ Ρ χ!
 του Αλέξη  έ(
` 4 Αποκαλύψεις έ ; 7
σΤο «Πέταλο»ι ·
οι ι;κΒιιιιιιὲ£ κιιι ιιι
πωπω ωνωιιωιιι£
ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΕΑ ΣΥΜΜοΡιΑ
ΣικκΔκιΔ» _
Η Ουζῇ[ΠΟΠ Σω. ι2·ι5 τῶρ0 
β ; γιοτοΧιἐεο5| 7 ι ' το ῆουρισ σε ΜΗΝΩΝ και
ν Η ια* ῦ 7 ·· ΜΟΝΟ σου Βουῆευτὲ5 κο· ' ·
Ύ Η' ΠΟῇΜχορή Κουμουνὁωρω ||ιιιιιιιιιιιιιιιιιοιι
Ξ _ _ ,_ ' στο χεριο ενώ σχε6ιΟζει 
έ Ἡ" Η έ! θα τω ΤοίΠρο ονοσχημοτιομΟ 9ὲἩἙγ 4
ΞΞ ---- Δ ·ῖκ...κΜκι›ιΜΝ- οιιΡοΑιΩκιοΠογΡκικοι κιΝΔγκοΣ Η Με
ἐΝ κιΝΔγΝΕγογΝ Με «Δεν έχω
ἔ ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΜοι ΔΥΟ πΡοιογιικο ΜΒΜ
ἔΞ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΟ|ΣΤΑθΜ0| ζ ¦ 2 Π _ . Αν :Δ ¦ ιιιιύιιιν '
Ξ: Συνωροω Β η ζ υ ~~  -] ιιιιιιικιιιιισιιιιιωΠ ιιιιιι»
ἑΞ η τον μύθο ἔε «χάθηκαν» 3 - Α, χ»   *Ό ·
ή Η: Σομορο Ο Φ Ξ  °' 7 _ < ε 
ακοής·
Δ εγκῆωΒισμένουε