Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κέρδη 1,12 δισ. προ προβλέψεων για την Τράπεζα Πειραιώς το 2015Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο'ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
  τ   ι 
ΠΕΜΠΤΗΣ|0 ΜΑΝΤΟΥ 20"6 ΕΤΟΣ 27ο
' :·- ε' - Δ -  ` Τ
-“:: ε24εἐὰ% ὁ· Τε  ·  με > “5
.4 Γ·ῇ·- 
ΑΡ.ΦΥΜΟΥ 5650 Τ|ΜΗ Τ,5 €
. -. “ω. ε-..”-.__.
κινηση Μετόχων
ΓΜ6ςΜ θε `  Μ Ανοδικές 
ΜΜΜ ί Μ .......  ........................... ι.
< : ¦ Μ κ Μα
χω ΜΜοω Π η γ . ε Μ ° ' 87
ΜΜΜ 412408  .ω ........................................... “
ΜΜΜ ]Μ@ ι ζ η Μ Σταθερές 
Ημερήσια Μεταβολή Ματια τωρα, _ ια · ια .Με Μ Μ ........................................... ,.
Μ. ΣΑΛΛΑΣ: «ΘΕΤ|ΚΗ ΔΥΝΑΜ||(Η ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗΣ»
ΚΕΡΔΗ 4.42 Μ. ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
για την Τράπεζα πειραιάς τα 2045
Γ. Σταθάκης: Επιστροφή στην ανάπτυξη
από το β' εξάμηνο - Σύντομα θα
ανακοινωθούν νέες όράσεις στο ηηαίσιο
του ΕΣΠΑ 2044-2020
η - _
Συγκρατημένσι σι Σεπ
“ί με το <<βῆέμμα» στην ΕκΤ ι .γ
ε 4,12 δισ. διαμορφώθηκαν Τα
Σ κέρδη προ προβλέψεων και φό
ρων Της Τράπεζας Πειραιώς, Το
2015, με Τα αποτελέσματα μετά από
φόρους και προβλέψεις να διαμορφώνονται σε ζημίες Τ,858 δισ. ευρώ,
λόγω εξυγίανσης των δανειακών χαρΤαρυλακίων.
Οι προβλέψεις για Το 2045 διαμορφώθηκαν στα 3,48 δισ. ευρώ. Ο δείκΤης κεφαλαιακής επάρκειας Ωστε
ΤἰεΤ Τ διαμορφώθηκε στο Τ 7,8%.
Αναλυτικότερα, Τα επαναλαμβανό·
μενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 204 5 αυξήθηκαν
κατά 45% και ανήλθαν στο Μ 25 δισ.
ευρώ. Σε Τριμηνιαία βάση, το 4ο Τρίμηνο 204 5 ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρω, αυξημένα κατά 48% έναντι Του
4ου τριμήνου 204 4. Τα καθαρά έντοκα έσοδα Του 20Τ5 διαμορφώθηκαν
σε Τ ,877 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4%
έναντι Του 2014. Στο 4ο Τρίμηνο 204 5,
Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε
463 εκατ., παραμένοντας στο βιο επίπεδσ έναντι του 3ου τριμήνου 204 5.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% Το 204 5, στα 306 ε
Ζημισγόνσ κατά 4,85 δισ. τσ καθαρό αιΤστέίιεσμα - Στα 47,8% σ Ωστε Τιαι 4
κατ., επηρεαζόμενα κυρίως από την
οικονομική αβεβαιότητα, την Τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ
στο 4ο τίμηνο 204 5 ανέκαμψαν και
διαμορφώθηκαν στα 79 εκατ.
Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 204 5 ανήλθαν σε
Π2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως,
ενώ σε Τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν Το 4ο 3μηνο σε 608 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι Του αντίστοιχου
3μήνου 2014. Το επαναλαμβανόμενο
λειτουργικό κόστος για το 2015 ήταν
μειωμένο κατά 5% ετησίως, στο Τ ,249
δισ., ενώ Το 4ο Τρίμηνο διαμορφώθη·
κε στα 324 εκατ., μειωμένο κατά 7%
σε σχέση με το 40 Τρίμηνο 20] 4.
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω Των 90 ημερών, μετά από μακρά
χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση
στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 204 5
από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 204 5.
Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων
δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε
Το 4ο 3μηνο σε 80 εκατ. από 385 εκατ.
στο 3ο τρίμηνο ή 12 μονάδες βάσης, από 56 μ.β. επί Των δανείων. ή'
Συνεχίζονται οι επαφές
με τους θεσμούς
Στα «μικροσκόι·ιισ» φσρσησγία
εισοδήματος και αγροτικός τομέας ~ 
Πρόγραμμα 8μηνης Τήρηση κανόνων ζητά
απασχόηησης για ανέργους τσ Ευρωκοινσβσύηισ
θα στεαεχὡσσυν άμεσα τα 5ρστ5. ί Λεητσμέρειες της συμφωνίας ΕΕ.αφσρό 2.297 θέσεις εργασίας ; Τουρκίας ζητούν ευρωβσυῆευτές . ~. α
Αυστηρσί έάεγχσι
για ανασφόῆιστα
σχήματα
ΟΜΕΔ ιι.ι7ο€ὸ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας Μ ι. τ ι
οι μετοχές που
ηρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπηό
ΣΑ. Η Τ
Εηεγχόμενη
σιόρθωση προς
τις 550 μσνάόες
Με μέτριο τζίρο, στα εηίηεόα
των 58 εκατ. ευρώ  . . .
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Μείωση της
εξάρτησης από
τσ ευρωσύστημα
Στα 404,22 δισ.
- Στα 67,98 δισ. σ ΕΤΑ
θΤΕ: Υψηασί
στόχοι
για το 2046
Μετά τσ θετικό 2045 - Σε έξι
ηυάὡνες η στρατηγικη <
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ιράκ: θα συζητηθεί
«Πάγωμα»
παραγωγης
Συνάντηση μεγαασηαραγωγὡν
στις 20/3 στη Μόσχα
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5 Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-26