Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΤΩΡΑ ιαιπ, Το ΚΑΛ0|(Α|Ρ|... Λ0ΥπΕΣΚ0Υ
ο Ο |βέιν τεῆείωοε τον Τούντορ Που ἑοκοβε τον... Πέικκο του
Η _¦  Πώ8 παει να δημιουργήσει το δικό του
Ο   μπῆοκ στο Λίγκο ο ΜεΠιοοονἰ6πε
·ΠΠ7ῶ
που ο ΜΜΜ
ο Η κίνπαπ που ταν έΒαῆε μπροστα από ΣαΒΒί6π και
Αῆαφαύζα · Γιατί γῆυκαΟπκαν αι μικραμεααίεε ομάδα.
; . ι·“6υω· ι· ΐΡ,
ικπυ·ημΜπκ|ή¦=¦=π· |ἔ:ἐ|
ασπρη· και ο... Μας Ι, 
.?Σπουδπἱε5
ευρωπαϊκέ5 -;
στεῆνουν στο Ο ' 4 ` ή” 2;
ταμείο - Πρώτα μα Δ. ' · Ο 3 ' ·'
Ο · «8» ζευγαρια
Λ γανωσπ5
ΠΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ Α|ΦΝ|Δ|ΑΣΕ' ΤΟΥΣ ΑΝΤ|ΠΑΑΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ο ΜΜΜ
ω Μ Μ
για τον Μ
ο Πὡ8 Οἐῆει να
χτυπήσει τον Οῆαμπιακό
α Στραματαόνι
ΙΝ1ΕΠΕ
ΠΕΡΑΚΗΣ 
σε πω: 
και χΜ· 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ο Η απόῆυτπ
επιΒεΒαίωαπ
τπ8 «Γατα8»
ι!ιΑπΑΘΑΝΑΣΑκι-ιΣ