Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γραφει ο'Αρη5 Ασβεστα5 .Μ
ΜΜΜ ιιι μοιρα
των «μικρών» τικ
Σουπερ Λιγκ, ιι πωπω"
σΜεκιιισννι6ιι για ιο 40%
ο κυνικός και· σον νιόκι"
και ιιιιι ΑΕ' ιιον Μι
ΜΜΜ να Με·
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠ0Σ Σελ. 2
 Ἐκοι ιιι 'Μπακ. ιιι οννιινιι
και ιοντ ιοοιιονς
Γραφει ο ΜΚΟ): Κ|ΤΣ|Γ|ΑΝΝΗΣ Σελ. ιι
ΑθΛΗΪ' ΚΗ
Γιατι ειναι αιιολυτα
Β Α ξ Πεμ"Ϊ" ΊΟ ΜΟβἩΟυ 20 27 (2327) / ε ',30
«κιιτνΜννννινντ τοινκιστινντ ρε“λωκῇ Ι » ν·
Ι ο ' ' ο Τα οφέλη για τι5 τἶἙ
"8  ομαὁε8 σου έχουν 
ΑιιοΣτοΜατικιι ΑΠΑΝΤΗΣΗ τιιΣ Αεκ ΣΤΗΝ πιο ΑΣΜΑ... ΕιΑιιΣιι, Πάω' «ασφυξία»
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ οποιΑ ιιΑινταΣ, οΜοΑοι·ιιΣΑιν γΣτΕι>Α Απο 2ο Μό Μωαβ εσόδων
ΧΡ0Ν|Α: «Παραγκαοχιιε πιο παραγκα8, ο θωμα8 Μητρόπουλου 
ΑΠΟ|(ΑΑΥΠΤ'ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ»
ΑΕΚ και Μελισσανἱ6ιι8 αλλαζουν τι8
ισορροιιἱ88 · Η ταπεινωτικίι τουσ ήττα
φαίνεται από τον προσπαθεια να
μειώσουν τα σημασια τικ συνεδρίασο8
Μ Αυσυ~< ΝΠ; “Μην ἐν ι:
ΜΜΜ: 7ἶ7ἐ'Ξ έ;
'ιξ.Ξῖ:τ= Π τῷ .¦
α · ι
η ._ Ι Ι Ι - 
Μαιας ναν'Μ  
σκακι κνιιιΜΜιω" 
Μ 1 * Ρ π Ι Το πλανο και οι επιλογἑ8
ν'  7 του Μα για να διατηρήσει Σ
Μ Ι “Η · 9
«φρέσκια» την ομαδα
για το μίνι πρωταθλαιια που
οδιιγοἰ στα προκριματικα
του ΤΣΑΜΠ'0ΝΣ ΜΚ!
 | Εσ"8"°"ε"" "Βῆ""κύ Μ'°"ῳ°" "κ °"°ἱ"θ| 
 ψ"Μ "ΜΜΜ " Η" νιαιο οιαννιιοιιονο σνσιιιιιν στο ιιοοοσνιιιινο
Π 4: ΑΠΟ Τ|Σ ΗΠΑ ΤΟ ΦΑΒΟΡ', ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΝΑ' ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΣ!