Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξερω-Μα ·`ε›·-“4=τ“ “· ν=“7Θ;:·;:ε% 74%' .| < ¦
ΕΣΗηεΡ!ηεμπΑ|κπΣ Η ΑΠΒΣΤ0ΛΗ ΠΔ ΜΜΜ
Ψ '_ἐΡ3 99%( ϊ· ,εμ-ΤΝ Δ ῶ8··:¦“-£ὲσἐΜ
 ·'Ύ'·Ξ' “ .'ὸἔί“ἩἘ εΧΐ”ἶ“ἶ Ἡ
· ~- . “,“ΞΕΜκ εωΞΡΜ
¦ “- πιω :-:.-. 3· :-_π_#,:·ἴ“Φ Ψ - ~
, υ ,υ·.ε› 7- ¦-ϊ<“ν.-_μ -_ω~ε.·¦.
ρ ¦ _ κ ί
έβ' ('36
7Ϊ:¦Ἑ
ο 'ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει Πο ΛΑ07 ΤΟΥ ΜΑΉΡΕΗ@Μ
ε' ι `
- η ω .- Μ Η ¦ γ. ·
¦- - › · ΓΊ
; η" ἐ;~ἶ 33382 Ι' ”ΧΧ Ξ;'Ξ”ἶ ΤΜ' ΖΗΣΩ ἴῖΞῇἰ ΜΜΜ χ
_ Δ Δ 4 
Δ 4 ' ” ' “ - Μ ι· η Ρ'
-ν·¦“
Ζ ΗεωκΜεΡ·ω οΛΩΝϊοΝ πΑΝΑ8κΝΑϊκΜ ΜΜΜωΜν8οω ι·.ωω“Μ ϊ···:ιΜε τζ6μζερ¦ις¦“;¦ 
“^""^“'"""^ // ΜΑ οΣΑεΜΜω Ϊ
.Χ ποχοεΣΜΜΜτΠ
ΝΑ κκ" κε·Δ·:επεΜεπ
 Μ.. ς 
ἱ Ϊ (Κ κι· ΜΜΜ, ΤΟΥ «ΣΑΛΕ» ¦
/ Χ ποποπΜοπ χ
ΧΧ Το Μ¦·=ΥΐΑ ΜΥ ΜΠΕ
- ΜΟΒ” χ
Κ"/ Μ··ψΠΜΜ-ΜΜ“ γ
ΜἩΠΡῦΣΠΠΕΞἑ @ΜΜΜΕΝΜ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΠ  “Η
Η! Υ¦ῖΒΣΧΕΜΚΕ ΜΜΜ ΣἶΗΡ!ΞΗ ΣΤΗΝ ΜΥ ἔἶἔΞἑ  έ ' 
λ Αχ 
Η θΥΡΑ '33 ΕΒΜΕ ΤΠΥΣ «ΜΜΜ ΠΩ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣ|ΝΗΣ 0|ΚΒ'ἘΕἑἔΜΣ ΚΔ ΕΞΕῶΡἐὲΣἔ Η 
“Η ΜΡ ΔΣΕ!ἐνΡΜ .. 
Χ 92 <<; -|ἔ·ΐ!]ὶ'=ῖμ
›Β Τ.Ν·κοΛοΠΑΝΝΗΣ #
ΝΝΑ Ι
ο ΜΝΗΜΗ! "Ν ΜΝ ΜΕΞ"Μ'ΜΕ|ῳ η "Λ ΗΕΗ "Ρ ΒΥΣ "ΜΠΕΣ ΠΑ ΑΒ"Δ""Ρ|Α
Ξ' “  ` · · . Ι :ΜΜΜ κ
Δ- Ε 'ί εεε; Η·
 @ΣΜἔΓ!ΠΜΔΥΤΕΧΝ!Μ 
 ΜΜΜ . . _ ..
  Α" ΔΕΧ°Ε|ΤΕ Απ· Το" Δ|Α|Τ"Τ
 """""" “ ;' “οωεΜ
 :εεΞΜΡΠικΗΜΠΑΣ"οκπυΥκΜΑεπ·ΑΜεκΜε“  ἴ Η 4 _
. ι ε Η .4 β Μ  Β* '
ΤΡΕΛΑ ΠΑ ΜΑ ΒΕΣΗ Β ῇ ΒΕ ?ζ Έ η.
ΣΤΗ" ΜΝΗΜΗ “7 ,. ;~  . ¦ἄ.ἑ% ΚΕΡΔ|ΖΕ| "ΠΝΤΠΥΣ Ο ΕΒΛΝΤΖΕΛ|ΣΤΑ Θέλει"εξΜλήσ“ΜΜΜΜω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα