Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ; Νεφώσεις, παροδικα αύξη μένες στα κεντρικα ήπειρωτικα μέ πιθανότητα
πρόσκαιρων όμβρων μέχρι τό απόγευμα.
°Ἀνε μοι δυτικοί νοτιοδυτικοί μέτριοι. 'Η θερμοκρασία θα Φθασει τούς 18β.Δ Κ.
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016
Τῆς Μονῆς.
Κοδρατσυ, Ἀναστασίας τής πατρικίας, Μιχαήλ Μαυροειδή νεομ.
4 Σελήνη 2 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου δ.48'-Δύσις 6.28'
Ἀριθμ. φύλ. 40899 ί Τιμή 1,50 €
. Ἀμερικῆς 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, ίιιίο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Τό κρατος απαξιώνει 
τόν έθνικό πλούτο
Γραιμαμε πρό ήμερών για τήν αδρανεια τού κρατους μετα τήν μεταφορα τού αεροδρομίου από τό
'Ελληνικό σταΣπατα καίτήν Με" τωνπένιε χιλιαδων στρεμματων γής σέ ΜωαωαΜ ση- δμεία τού λεκανοπεδίου. τι παραδείγματα τέτοιας απαξιώσεως έξαιρετικών έκτασεων γής ή κτιρίων
πού ανήκουν στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, είναι παμπολ
Ι Ἀπύθμενο  
. τουρκικό θρασος
Ἀνθελληνικό παραλήρημα ύπουργού στήν Άγκυρα
λα.°Ομως καποιες περιπτώσεις είναι τόσο Μαλέ- · ΤΗΝ στιγμή που οί Πρωθυπουργοί
ες, ώστε ξεπερνούνκαθε όριο ανοχής. “Ελλαδος καί Τουρκίας συναντώντο
.Υ 5 ει ΜΜΜοΜ βρίσκω Μό 5 Μ στήν Σμύρνη, ὁ ύπουργός Οἰκονό
τερο σημείο τής Πρωτευούσης, έπί της πλατείας '
Συντάγματος. Πρόκειται για τὸ ξενοδοχείο Κίκε
θεατρο, τό ὁποῖο σήμερα ανήκει σέ ίδιωτες καί έχει
πλήρως ανακαινισθεί'Ομως τό ακίνητο αύτό είχε
τήν ατυχία να περιέλθει καποτε
έλληνικού δημοσίου. Καί τό αποτέλεσμα ήταν να
παραμείνει τελείως αναξιοποίητο καί να αφεθεί να
ρημαξει τα χρόνια, όπως τὸ παλαιό Ἀεροδρόμιο, οί
'Ολυμπιακές ΜΜΜ καί πολλα αλλα.
τα τέλη τού 1987, ή ξενοδοχειακή έπιχείρησις
στήνὁποίαανήκε τό ένλόγωακίνητοήτανύπερχρεωμένη καί τό έπώλησε στήν Τραπεξα Κρήτης. τα
να πραγματοποιηθεί αὐτὸ, έπρεπε να συναινέσει τό
ἑλληνικὸ δημόσιο, τό ὁποῖο είχε προσημείωση έπί
τούωανήτου.ΚαίαύιὸέΜτεύχθημέχαρισακήω Φαση πού Νέγραψε κατ' έννολήν τού Α. Παιανδρέου ό τότε ύπουργός Οίκονομικων, ὁ ὁποῖος καταδικάσθηκε από τό Βίδικό Δικαστήριο για Με καί
παραβαση τού νόμου περί εύθύνης ύπουργων.
Στήν συνέχεια, όταν ξέσπασ` ε τὸ σκανδαλο της
Τραπέζης Κρήτης καί αὐτή περιήλθε από κρατική
έπιτροπεία, τό πανάκριβο ακίνητο τής πλατείας Συν
ταγματος περιήλθε καί αύτὸ στήν κυριότητα τού δη- ·
μοσίου. Αύτό συνέβη τό 1989. Ἀπὸ τότε, μέχρι τό
1999 πού ή Τραπεζα Κρήτης ίδιωτικοποιήθηκε καί
έξαγορασθηκε από τήν Βικτώρια, δηλαδή έπί δέκα
ὁλόκληρα χρόνια, τό ακίνητο από, πού λόγωτής θέσεώς του είναι από τα ακριβότερα της Πρωτευούσης,
παρέμεινε τελείως ανεκμεταλλευτο.
Αὐτὸς είναιὁτρόποςμέτὸνόΜίοτόκρατοςΜ
ξιωνει τήν περιουσία του. Τό παραδειγμα τού'Κίιιε
σου ο είναι από τα πλέον χαρακτηριστικα, Με
δέν είναι τὸ μόνο. Στὸ κέντρο της Ἀθήνας αναρχουν
παμπολλα ακίνητα πού είτε ανήκουν απ' εύθείας στό
δημόσιο, είτε σέ κληροδοτήματα ή νομικό πρόσωπα η
πού Μονταιαπό αύτό.Ἡ έγκαταλεινήςτους είναι
παροιμιώδης. Οί προσωπα τους είναι σέ Μέλπω
κή κατασταση, όνειδσς για τήν πόλη των Ἀθηνῶν,
ένω καποια έχουν καταστεί δημόσια ούρητήρια. ..ι
'Υπαρχουν ὁλόκληροι δρόμοι ή τετραγωνα των
Ἀθηνῶν πού έχουν απαξιωθεί έμπορικα καί αἱσθη- ,
τικα, έπειδή έτυχε να περιλαμβανουν ακίνητα πού _ ή
ανήκουν στό δημόσιο, σέ ἱδρύματα ή σέ νομικα
πρόσωπα έλεγχόμενα από τὸ κρατος. οι τὸ διαπιστώσετε μέ έναν απλό περίπατο στό κέντρο της πόλεως."0πουδείτε έγκαταλελειμμένο κτίριο καί ρωτήσετε σέ ποιόν ανήκει, θα ακούσετε στό κρατος ή
σέ καποιον Φορέα του.°Ο,τι περιέρχεται στό δημόσιο, καταστρέφεται. Στήν'Ελλαδα, τό ίδιο τό κρα
ΜΜατοῦ .
·μικών Νατξί Ἀγμπαλ απήγγελλε
στήν τουρκική Ἐθνοσυνέλ`ευση
ποίημα πού καλούσε τούς όμοεθνείς του να ανατιναξουν τα καμπαναριό για να σιγήσουν οί καμπάνες.
Τὸ ἔχει γραψει ὁ°Ισμέτ'Οξέλ, ένας
πρώην μαρξιστής πού μετεωραΦη
στό ίσλαμ καί έχει διατυπώσει τό
γνωμικό: «Στήν Τουρκία ὁ σοσιαλισμός είναι πιθανός, ό παντουρκισμός είναι προφανής, τό ἱσλαμ
είναι βέβαιο». Τό δέ ποίημα πού
διαβασε ὁ Ἀγμπαλ αναφέρει:
<ἴΕβαλε τήν σημαία του,ὁ απιστος
"Ελληνας, στα τξαμια παντού. "Ελα
Λίγο νωρίτερα στό Εύρωπαίκό
Κοινοβούλιο, ὁ εύρωβουλευτής
°Ελευθέριος Συνοδινός έλεγε: ΚΟ
Τούρκος είναι πνευματικα βαρβαρος, θεομπαίχτηο όπως καί βρωμιαρης». .και τα λόγια έσήμαναν
τήν αποπομπή του από τήν συνεδρίαση. Κατι πού δεν ἔχει ξαναγίνει.
'Ο κ. Σούλτς έκρινε ότι απο πού εἶπε
συνιστούν «παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωματων». οι ύπαρξει ὅμως καποια αντίδρασις τού προέδρου τής
ΕῦρΦβ0υλῆτ στό κήρυγμα μίσονς
τού Τούρκου ύπουργού; Τήν σταση
τού ὁποίου κατεδίκασαν καί τουρκικα κόμματα, στα ὁποία πε ριλαμβανεται βεβαίως καί τό Φιλοκουρδικό
Δ ί ~ Λ ί .
λοιπόν, καφε μου, χέρι-χέρι. Νά τῆς και των ων |
ανατιναξουμε τις βόμβες, νά σιγή- Να αναμενει αραγε κανεις ότι
σουν οἱ καμπίνες. Σίγησαν οἱ καμ- θα ύπαρξει δήλωσις καταδίκης τα
πάνες. Καί ακούστηκε από τούς μιναρέδες μια γνώριμη Φωνή αἱώνων.
Μέγας είναι ὁ Θεὸς». Καταλήγει,
δηλαδή, μέ τήν κραυγή των ἰσλαμιστών «Αλλη ακμπαρ».
Με ρους πολιτικούς παραγόντες
της γείτονος; Τί θα πραξουν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογαν καί ὁ Πρωθυπουργός Νταβούτογλου, ὁ ὁποῖος έπιμένει στήν απειλή πολέμου (Μ νέα)
πρός τήν¦Ελλαδα; Μπορεί οἱ έρωτήσεις αύτές να Φαίνονται αφελείς
απέναντι στό απύθμενο τουρκικό
· θρόσος.°Όμως θα έπρεπε να τε
θούν στα εύρωπαίκα όργανα, ώστε
” ί Η | ¦
αν μη τι αλλο να εκτεθεί ή τουρκική προκλητικότης. "Η αὐτοί πού
τήν ανέχονται.
Ἀντιλαμβανεται τώρα ὁ κ. Τσίπρας πόσες πιθανότητες μπορεί να
ἔχει να προωθήσει τόν ἑλληνοτουρκικό διαλογο; :μια καί πέρα
από αὐτό, ίσως είναι πολύ πιό σημαντικό τό να διαπιστώσει πόσο
έτεροβαρής για έμας είναι ή στασις
των Εύρωπαίων έταίρων. Οί ὁποίοι
βλέπουν αρχές καί δικαιώματα να
καταπατώνται στήν Τουρκία χωρίς
να αντιδρούν, ένίοτε ούτε για τα
προσχήματα· Ούτε ὅμως ή 'Ελλάς
προβάλλει τα δίκαια της. Ἀπ' έναντίας, μέ ένέργειες όπως ή παρουσία
τού Πρωθυπουργού στήν Σμύρνη
συναινεί τοῖς πράγματα στήν προνομιακή μεταχείριση των Τούρκων.
Κινεζικό μαρτύριο ,
μέ τήν αξιολόγηση ~
Το παίγνια των δανειστῶν καί ή κυβερνητική αβελτηρία
Η ΠΕΜΠΤΗ αξιολόγησις τού
έλληνικού προγραμματος (πρώτη
τού τρίτου μνη μονίου) χρονολογείται από τα μέσα τού 2014. Μεσολαβη σαν αρκετα πολιτικά παίγνια από πλευρας δανειστών,
αλλα καί πρωτοφανής ὁλιγωρία
από πλευρας τών κυβερνώντων.
Τίποτα ὅμως δέν δικαιολογεί τήν
είρωνεία, σέ προσβλητικό βαθμό,
πού είναι διάχυτη στόν δημόσιο
λόγο 'κορυφαίων Εύρωπαίων
αξιωματούχων σχετικα μέ τήν
ὁλοκλήρωση τής αξιολογήσεως,
πού οι δώσει μια ανασα στήν
ἑλληνική σίκονομία.
Χθές, δια στόματος τού Γαλ
γησις καί κατ' έπέκταση ή έναρξις
τῆς συζητήσεως για τήν ἐλαΦρυνση τού δημοσίου χρέους θα όλοκληρωθεί έως τήν 1η Μαίου. Ἀπὸ
τίς. αρχές °Ιανουαρίου, ὁ κ. Μοσκοβισί ύποστήριζε ότι ή αξιολόγησις θα τελειώσει τό Πασχα.
"Οταν οἱ δη μοσιογραφοι τόν
ρωτούσαν ποιό Πασχα ἑννοεί (των
Καθολικών στίς 29 Μαρτίου ή των
°Ορθοδόξων τήν 1η Μαίου), διευκρίνιξε, μέ τρόπο μή προσήκοντα
' στό αξίωμα του, ότι δέν ξέρει ποιό
'ακριβώς από τι δύο. Σὲ μετά πρέπει να προστεθεῖ καί ή προχθεσινή δήλωσις (πού κατέγραψε ένα
ξεχασμένο ανοικτό μικρόΦωνο)
λυιμε ότι αναφέρθηκε «έπίτηδες»
στό θέμα τής έλαΦρύνσεως τού
έλληνικού χρέους, δείχνοντας ότι
“ αὐτό έντασσεται σέ ένα ακόμα πο
λιτικό παίγνιο.
Οί δηλώσεις τού ύπουργού
Ἀναπτύξεως κ. Σταθακη στίς
αρχές τού περασμένου Δεκεμβρί
ου ὅτι ή αξιολόγησις θα έχει _
κλείσει μέχρι τα Χριστούγεννα
αποδεικνύουν έν μέρει τήν Με
λεια τής κυβερνήσεως. Ἀναμεσα
στίς συμπληγαδες, όμως, των
αστόχων χειρισμών τής κυβερνήσεως καί τών παιγνίων των δανειστών, ή πραγματική οἱκονομία
συνθλίβεται. Καί θα συνεχίσει,
«ΜΜΜ».
ως ἀΜἑιώνει τόν 'έθνικό πλακα . λου °Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί, τού προέδρου τού Εμιοςτοι1ρ, Γε- όσο ή περιβόητη αξιολόγησις
Ζ. πλη ροφορηθήκαμε ότι ή αξιολό- ρούν Νταισελμπλουμ, πού απο δέν ὁλόκληρώνεται.
Σ ί Τ” ί ί
'Η εωκοπία στειλω ο ν . ' 7 ν ,
ν “Μπελίσε Οι «Μπητλς» ήταν πειτε.
'Η 'Ελλάδα ειναι ή όευτε- '
ρη χώρα μετα τήν Βενε- ν η , γ ~ , η
ζουέλα μέ τίς περισσότε- 'Εστω μου σήμερα να αποχω- - Έπαιρνε ό Μάρτιν τίς έμΜστις Πρωτα<ουσα τό «ΓΜ, σέ ,Επιτρέψτε μου επίσης να σταθώ
ρες πιθανότητες για να ριπήσω τόν ΜΜΜ Μος σφρά- ΜΜΜ δώρων Μια μια αφορμή τού Νίκου Μαστοράκη. από τραγούδι αν μαι λαών, στο
χρεωκοπηοει κατὰ την για τήν παγκόσμια Μ σκηνή, τίς «έντυνε μέ το δικό του, μοναδικό Νόμιζα ότι αιωνα καποιο έργο τού όποίο ο Μάρτιν παιζει ένα γρήγορο
ΒεηκοιΑωεηοε. ΣΕΛ.2 Μ«ΠΜΜΜΜΜὡΜ τρόπο.Δένήτανόπλῶς6Μ ΜίΜήΜίδωΜΜΜν μπαρόκ σόλοστόπιάνοκσίνασᾶς
. _ Μάρτιν, όόποῖσς Μ<ατέλειΜτόνμα- ΜΑΜ άριστα ΜΜΜ- νἀχρησινοποιήσεσένιἀ απλή μπα- Μώσωνάτό ΜηαΜΜ νο ιἙ=:νΐἔ ΏἑῆχΒα ταιο τούτο κόσμο πλήρης ήμερῶν, Μι έξω δΜ ΜήΠΜ Μ ένα σύνολο μουσικής δωματίω. ναδική έρμηνείσ|απαγγελίσ του από
ΠροΞλητι81 έξΦανίζεται “ά 9ο Τον Χρόνια- Μ ή” Μπακ ω βία” Μ ”ά κι Σω γεννήθηκε Τό ΤραΥω8' πού Τόν μεγάλο Σωσἐζο Μ"°ιό Σω
ή Ἀλβανία για τον έντα- Η ὁ Μ ω Μα ἡ Μ κατι στή σύγχρονη μουσική. έχει νέα ΜΒΜ Μία! 'αν Μω- κΜ· ·
φιαομό σέ στρατιωτικό > να' - Μ" π ιο . Μ ω ω Μ Με "ά 'Εκεί όμως πού ς όλα·
ατού' Με ΕχονταςιόνειπσΜγιάτω ο ι αλλαξω
νεκροταφεία των πεσὸν- Μ ω Μ "ο ι Μ Μ . Μ "ή δΜΜω > ήταν στο «Λευκό αλμπουμ» καί στο ·
των τού"Ειτους τού 1940. ΜΡ!°°ό"Ρα ἀπό όσα νομίζει ω πω Μ Μ "ΜΝ Μ Μ Σά Παπ ί Ἡ λ ια
~ ι μέ τήν'Βλα Φιτζέραλντ καί τόν Με θά ΜΜΜ ή ΜΜΜ ή ί Με" Μ· “να °Ψ α
ΣΕ^- 4 χρωστα στους Λένον. . Μακάρτνεϋ, άλλα , ἀπό Τοῦ Μἀ ιν Εδω" 6 Τι Μ. εχει
καί Σταρ Μωρό, ὁ Μάρτιν βρύα μπροστά τον Με? *ΜΜΜ μΜΜ ω ι ° η”
.Στα πρόθυρα ΜΜν · ,ά Μ ω Μ ω ,ω ταινίες (ακόμη καί ταινίεςτούΤζαίη% γραφτεί και σήμερα των ΜΝ .
κρίσεως ή που Μπορεί οί Μπήτλς να ήταν δείνει Μω Μ Μπόστ) καί αλλες ηχογραφήσεις, πού ΜνήἈποκαλυτπικό αρἔροίτού ,πως Μ ω Μ ΜΝ "η καταδεικνύων τή δύναμη καί την Ἀπὸ Μ· ὁ ώ Τζών Μάρω πρ
ῖ°ίῖ'"ίῖἑίίἑΜἔα  ΜΜΧωωΜΜΜω .Μόνο Τὸ Μ” Μ” Με” ”ο ωΜΜΜΜΜὁΜῳ ή Με των 'ιστορία. Μιά1στορία ή
. .Ελλἀ6 . Η] κή Μ.ώ _ ΤζωΜω(Ε" ἀ|ΜβΧἑΡ,Μ ιιν.Νάθυμίσωμόνοτὸ«ΣτρώμΜ ὁ” ί .ή δὲ θά 8 ως ω ι
ο - το πρόβλημα Μι ΜΝ» Πα η ο ο πο ν εχ ι ο
- . ΜΜΜΜιπΜέχεΜ πήλιναφορέβερ»,αλλακαίτήνφυχε- Μ λ π, ¦θἀ
της ειναι μεγαλυτερο». γοθραυσιπόν είχε όνομα! · τ πήτ ς· ήταν ντε γραφει
_ :Με @ΜΜὴΜὁΜΜ“ όλω ΜΜΜ ΜΜΜ για πάω: Τζών, Πὡλ, Τζώρτζ,
. Φανταστείτε τήν Μουρ Ρίγκμ- 'Ενω ό Τζών καί ό Πώλ έσωσαν να «έντυσε» την περίφημη ταινία κινου- ΗΜ. Π°Μ.“π ω ἡΜω ένωί 1 πι» παιγμένη μέ δύο κιθαρα. μπασο, Μ ή είσαγωγή τού τραγουδιού, μένων σχεδίων «Τό κίτρινο αποβαί- εγω",
τύμπανα καί όχι μέ κουαρτέτο έγχ6ρ- ό Μαριιν πικαπ απο «Τό ρω είναι χιο», βασισμένη ως τραγούδια των ί
δωνί ι . όλο τό τραγούδι». Κι Ετσι ήταν... |ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Συλλεκτική έκδοσις
τῆς «Ἑστίας»
ΜΙΑ μοναδική συλλεκτικού χαρακτήρος έκδοσις
θα διανεμηθεί μέ τήν «Έστω» μεθαύριο Σαββατο,
12 Μαρτίου 2016. Φέρει τόν τίτλο «ΑΠΟΚΡΗΑΣ
ΑΝΘΟΛ0ΠΟ» καί περιέχει κείμενα των ση μαντικότερων λογοτεχνών καί δη μοσιογραΦων πού έχουν
Φιλοξενηθεῖ στίς στήλες τής «Ἑστίας» σε τότε πού
είδε τό Φώς της δημοσιότητος, δηλαδή πρίν από 140
χρόνια. Ἡ λογοτεχνία συναντα τήν ἱστορία, ή λαογραφία τήν σατιρα καί ή τελευταία μέ τήν σειρα της
αντικρίζει τα ρεπορταζ διαφόρων έποχών πού διασώζουν μοναδικές χρωματιστές αποκριατικες εἰκόνες.
°Ιδιαιτέρως οί Ἀπόκριες, λόγω τού έντονου σατιρικού χαρακτήρος καί τής ανοιξιάτικης εύφορίας
τους, έπέτρεπαν στα απο στρώματα να ξεΦαντώσουν καί να έκφρασθούν μέ έλευθεριότητες, οί
ὁποίες έντυπωσιαξουν, ἰδίαιτέρως αύτές πού ση μειώνονται σέ τοπικές κοινωνίες. 'Η <(Εστία» λοιπόν,
συντροφεύοντας τήν έλληνική κοινωνία έπί τόσες
πολλές δεκαετίες, δέν μπορεί παρα να αποτελεί κιβωτό πληροφοριών καί για τήν σημαντική αὐτή έορταστική πτυχή τής ζωής μας."Ολες οί μορφές της
αποκρατικης Φιλολογικῆς παραγωγής τής νε
Πεκίνο:
ο Στήν Γαλλία είναι θεσμός, στήν Ἀθήνα έχουμε
αρχίσει τά τελευταία
χρόνια νά αντιλαμβανό
. μεθα τήν αξία τους. Πρό
κειται γιά τά περίφημα
«άστέρια» τοϋ 'Οδη γοι7
Μισελέν γιά τήν γαστρονομία καί τήν έστίαση. Στήν χώρα μας ό
γνωστός διεθνής. όδη γός
δέν έκαμε καμμία μεταβολή σέ όσα αστέρια εᾶε
απονείμει. Παραμένουν
λοιπόν μέ 2 άοπέρια έκοστο τά ἐστιατόρια
Εκραν ΟομΜιει καί
Σπονδή καί μέ ένα άστέρι
έκαστο τά έστιατόρια
ΒοιΓίπί 'ε, Πιάτο καί Βαρούλκο.
σ Μεγάλη έρευνα τῶν _
Πανεπιστημίων 'Εξετερ
τής Ἀγγλίας, ΜΙΤ καί
Χάρβαρντ στίς ΗΠΑ
απέδειξε ότι οί ψηλότεροι άνδρες καί οί λεπτές
γυναίκες έχουν σημαντική διαφορά είσοδήματος
από κάποιους πού τυχαίνει νά είναι κοντύτεροι ή παχύτερες. "Ετσι,
αν ένας άνδρας είναι κατά
7 έκ. κοντύτερος από
άλλον, τότε τό ἐτήσιο
είσόδημά του είναι κατά
μέσον όρο περί τά 2.000
εύρώλιγώτερο, ένῶ αν
μεταξύ δύο γυναικῶν μέ
τό .αὐτό ύψος ή μία είναι
κατά 6 κιλά λεπτότερη,
τότε τό είσόδημά της
ύπερέχει περίπου κατά
άπερης ἑλληνικής ἱστορίας βρίσκονται διεσπαρμένες στίς σελίδες
τη ς. Εύτυχώντας ή «' Εστία» να
δημοσιεύει τό πνευματικό
προϊόν τών σπουδαιότε
ρων μορΦών τής λογοτεχνικῆς μας ζωῆς καί
αξιοποιώντας τό αρχείο
της, προσφέρει στούς
αναγνώστες της τήν πρώτη ανθολόγηση αποκρια
τικων κειμένων.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
εύρώ. Κάποτε μετροι7σε
ή καταγωγή καί ή μόρφωσις, τώρα κυριαρχεί
ἐμφάνισις. ·
ο Αίσθηση προεκάλεσε
στόν κόσμο τής μόδας ή
νέα ἑπίδειξις τού Οίκου
δείπι Ζ.ευ1·οιιι από τόν
°Ξντύ Σλιμάν. 'Ο σχεδιαστής άπετόλμησε νά
είσέλθει στό παλαιό σχεδιαστήριο τού ἐπανάστοτικοι7 γιά τήν ἐποχή
του Σαίν Λωράν, άνεδίφησε τά παλαιά σχέδια,
έπέλεξε τά έντυπωσιακώτερα τῆς περιόδου τού
1980 καί τά προσήρμοσε
λίγο (όσο χρειαζόταν)
στά σημερινά μέτρα,
προσφέροντας μία κάταπληκτική έπίδειξη, πού
δέν πλαισιώθηκε κάν από
μουσική. Ἡ συμπεριφορά
όλων ήταν απολύτως κοσμία, δέν προσεφέρετο
σαμπάνια καί τό φῶς
ήταν άπλετο. Τό όπισθεν
όλοταχῶς απέδωσε γόνιμους καρπούς.
·“Ενας >|ταλός δήμαρχος
τής Λέγκας τού Βορρά
προσέφερε στίς γυναίκες
τού δήμου του γιά τήν
Ἡμέρα τής Γυναίκας από
ένα σπραίυ μέ πιπέρι! Ἡ
προσφορά συνοδευόταν
άπό μία καρτουλα μέ τήν
ἐπιγραφή «Για νά προσΤατεύεσθε έναντι προσώπων μέ κακές προθέσεις». Στήν ῦ|ταλία κατ'
ἔτος περίπου τό 27%
τῶν γυναικῶν δέχεται
σωματική ή σεξουαλική
ἑπίθεση. Στόν δήμο τού
ΦονΤεβίβο ή προσφορά
τῶν «ἐργαλείων ούτοπροστασίας» θά είναι
τό αύτό ποσό τῶν 2.000 πλέον μόνιμη!
Διαβάστε τά αρθρα
«Καί τα σα ἑμα»
/ Α.ΙΙΔημόπουλος (σελ. 3) 4
«Γυναίκες στό προσκήνιο»
Μαρία Μπαλοδήμου (σελ. 8)