Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'οςο8ιι"@οωΜτ.ει
ΣΦΡΔΓ|ΖΕΤΔ| ΚΔ' ΕΠ|ΣΗΜΛ
Ο ΒΑΛΚΑΝ|ΚΟΣ Δ|ΑΔΡΟΜΟΣ
κριτ·κΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ϊ“` κ
.. . ὰ
€·Ξ ~
, :Ω _
α ἀ·ῦ
χφρ>>
Τίτλοι τς
για τον Τούντορ
Μέσων |.Χ:
Μη Ι  4 ¦
_ ΗΜης¦ Επιπλα" ια   
ΜΜΜ πωπω μπρρι0μΜ
Σεῆ .Δ
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
:τη Μ
<<ΠΡΔΣ|ΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕγρΩκοιΝοΒογΜο ΠΔ Δ_ΝθΡΠ|ΣΤ|κΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔΔΔ
Τον Μ των εισοδηματων των μισθωτών και των συνταξιουκων σων πριν από ων κρίσπ
ΜΜΜ, καθώς και ων επαναφορα των συλλογικών ΜΜΜ
εργασίας, Μό το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας, με πρότασπ νόμου, ων οποία κατέθεσε σύσσωμη
π κοΜΒωλωωαἰ ομαδα του κόμ
Μιμένα,σωνπΜωσπνόμωπεριλαμΜνσνωι,πωαναφσΜΜΜΜςνΜΜςωΜΜς
ΜΜΜ ΜΜΜ με ΜΜΜ
μισθόστα751 Μωπμερομίσθιοσω33,57 Μ,ιιΜφοΜΜ=π8ομωπουὰων καω,πειαναφοΜτουκατώΜ μισθού, ως Ι3πς και 14πς
ως,καθώςκαιτου 13ουκαι
14ωμισθου.
Το ΚΚΕ προιόντα επίσης, ων
ΜΜΜκΜ8ικων ΜΝ·
ωμΜωΜ@ΜσταΜδαπσυίσκυανπριναποωδπμΜΜπΠΜΥΜώΜ·
ΜΜ2012,ωνκαωΜ
τωνεΜσπκῶσκέσεωνΜασίας,
ω δυνατόωω μσνομερους προΜΜεΜομένωσεδιαιΜακαιωνωαναΜωςμωΜας ως ισκύος των συλλογικών ΜΜΜ έως ων υπογραΜΜς@ΜΜ