Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τετορτττ 9 Μορτιου 2ΟΊῦ / Φυλλο ΊΊ26 (2326) / Ε 130
Μοτο το Ρτκτοο οπο
τον κΒεοτνο οντοοντοο
Μοῆτοοοντοο
Πο ττοὡτο φωτο οτον τοτοττο
οτο κοντοτκο οονονο τον οοοοοιοοτοον,
εοωοο τον τονο τος επομενοςοεοος
οτο ΕΒΒοντκο ποοοοτοοτοο
; 93 έ Ι
:ἔῖ Ξ
εἰ ο  ω 
ρ - κι ω τ · 
.. ΩΩΞΞ·""Ωμ  ο 
έΤων;τΞνῶνΜΠ”ίΠΠτοἘτον:ονονκοοττκο;
 Η ε-!3η·Μ··-£Β.Ύ-ι--'ΒΡ>“Η _
 Μ!!!!!Ξ!ΒΞ!ἑ“οἐ¦
ἑΙΙ@ΜΜΜοΜνΜΜοὶ των!
:εε!Μ~ΒΜεΨτ =
ΞΕΣΠΑ8ΠΜΝΒΔ0Μνονττο
κ;η,Πε_ _Βἄ·ἔ.. .
οτ_τς@κνεοοτοττκος
<:¦ν ~η ε- > , .
οπτοοοοοοετΐςτοοΔ.οοοοωοτοο
κι" του 1οτοιιο·ον νο οωττ
- ”άἔΜἐἑΒΒβ“ὲΒΒ““Ψνκν“
"ΤΤ- ” ~`ἔ8”"σίω|3Ή γ ι "
, ΓΔ '
“ο ασ ὁ Γ Τ·
“τμ  .7
 'ΜΝΗΜΗ-Μ
-  ΜΜτκΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜ··Μ
Η ΔΕΚ ο£οοοο οπττοοττο, ο
  Τοττοτο 8ο οττοττττοοτ οποιος
ο ο οΜονος οτον οιοττοοἱο
οποτ“ντοο
· Υπερ ο¦|οτ, εκτος οικον
«Φως» ντο τους
«οικοοιτοοοτοος»: Το 40%
των οοοοων τος
ττοωτοΒῆοτοτος οπο τον
”Νικο τον Τοοιττττονς Μνκ
ντο τις οικοοτοοος
οιτοοος, ττοοτ8τνο 
Β 59ΤἱνΜςοέ
ννΜΜὲ'
τη ~ ¦"_ΧΞΨ ΊΜΠΒ _
 :Θ ο; ο
ΗΤΤΑ ΤΟΥ «ΚΟΥΤΣΑΒΔΚ|ΣΜΟΥ»¦
ΤΗΣ «ΤΖΛΜΠΛ ΜΔΤΚ|ΛΣ» ΚΔ'
ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑθΕ|ΑΣ
ΔΗΜ|ΟΥΡΓ|ΑΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΑΚΡΑ'ΠΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
ο Μονος Αννοποοονοος
«ν"ῇΦ8|»
Η" ΜΜΜ"
Κ|ΝΗΜΑΤ0ΓΡΛΦ|ΚΗ
«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»
ΤΗΣ ΕΝΔ0ΞΗΣ ΠοΡΕτΑΣ
ΤΗΣ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑΣ».
σκέφτεται ο
μεγαλομέτοχοο της. ΚΑΕ