Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Αμφισβήτησε το μισό Αιγαίο και ο Αλέξης... το βούλωσε!Recognized text:
ωοΜφΜ-ν
ωΜψ.ω
Όσο·ωοΜ
ΜΜ.ψΜ
ΜΜ%Μ·“
Ω τΙ1σί€ι 
· .ΜοοΜνΛοΜΛο».ΜΜοκΜΜπΜΜΗΜΜΜΜΜΪ! 
ἐ«κονω κόμμα να νο ονοτρέψω τον ΤοίΠροἔ 
ΜΕΡΔΚ| ΝΤΔΒ0ΥΤ0ΓΛΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΔΠ' Με ΠροκΜτικεΣ η 
 ο _ Ψ- μ_, ΜισεΜουν:
·ΜΜΜΜΜ να
ΜΜΜ Ιω Μονο ν
.Ζ › ι, η.
- Η' _ ._ τ' .
ΜΜΟ ὁΠῆωοη Σο· Β
Μην ανω παο. Το Με Ώ
Ἑοἐἔβο ιο Μις: ων κοοοο=7
- :β ' ›.:ζ¦': - ·€
'._ ν `ς
Ιω" . ·
' “ Δω
η · -'¦ ω'
ΜΜΜ ΜΜΜ' 7 >ΨΜ!Μωω  ' ~
ΜΜΜ · 7 “ _
Σπα· νεωωωωωωωω.πο
' 1ΞκΜΞε ο ενογωοΣ ΠοΛεΜοΣΠ“ ΜΔ,
Μο' ω 68 0ονεὶὡι
κο νο Με... Δ
Ψάχνουν νο βρουν 2.000 μπαινω ΜΜΜΜ;ἄ
Πωσ· ωω ·Δ·νΜωμ Μοώ '0.Μ 
°"ΜΜΠ|" .6 Β, ΜΜΜω·ΜΜΜΜΜωΜμῳ
ς Μ Τέῆοεο· ΜΜΜ ΜΜΜ/00...
0ΜΜον ΜΜΜ την ακοή του!
. -`__(
Ιον ΜΜΜ!" απο
ΜνΕππΜΜΜΜς
<<θο μπορ,ούσο
νο οκοτωσω
τον Πιῆότο>›
Γην ωεωχε ηεΠιε|ηοη
ετο εῆκκοΠιεο
ΠΜΞΗΠ0Ν
Ν. ΧΑΤΖΗΝ|ΚΟΜΟΥ
πωΜωω
› Τ0ΥΨΟΠΟΥΜΟΥ
· Ι Κοινω· μεχρ·
"0000009 “ΜΜΜ ΜΜΜ. ΜΜΜ-ΜΜΜ “00000
Φον ο___ Λεβεντηε Μω:;:ω=“ὡ““:ΜΜ:“ω:; Η,
ωοω°Μω-"“ΜωΜωωμΜΜ.Μ
κω·ωοσωιΜτουα¦ ου .Ωω - 'ἙΨΕ π3ωΜΜ
ΜΣ0'ΜἩ
   προΜΗοενπκΗ 
 · “73:88 ν /)ΌκόυΗσ :απ 2“.:ωί...¦εωῇ? Ξ κρου@έρε8
 .ωω.“ ΜΜΜ: