Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
Το ιι ιιιι'ιωις_ | |
  υιΤος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4962 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 εΥΡΩ
· Βαι|γ Μου: Χαλκιδική
·· - Κεφαλονια οΤους
"4 η.
Με ..
_ ¦ .
* - ασφαλέστερους
'ῖ;;;;ζῖζ προορισμούς
·.ξἶ__ αν: Ι
ι .Δ .
. 2- -|'ζ' .· Τ .
| ή ' Λ Σ · > ' ' ή* > ' '
σ “ή " Τ· > 34 ` * ' .
Ξἔπ . Τ ῆι 7'· | " 'ή < . _ῖ' γ. . -”.©χ'ἑ·'7-.
ί _9_ ρ ζμ( η -. ὲ4 .-,.·.
'ί *Δ Ρ ~ “ὶΐ··` ΤΩ “Τ
$ ' - ' ' > πε '
. η .ξ
·__ Το καλοκαιρι 99
'4. '“·.·· `-·-<
Με μεγαλη ει·ιιΤυχἰει οι μέχρι Τώρα εκδηλώσεις
<<Αι·ιοκριἑι στον Πολύγυρο 2016» 913
Ανανὲωσαν Τη συμφωνια
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ για Την ειΤανεισδοχὴ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2Ρ&ζ%"ἐ Τσιπρας: Ελλαδα
20ἑ6 ΒιοτΡΑΦικΩΝ και Τουρκια δεν
θα δεχθούν Τη
γ ὁ. ε . μονιμη παραμονη
ϊ σΤο ηρο Ν .
 ιΟΩἰΟΤΟΤΜ μεΤανασΤ ων 94
/ / Κ' · ϊ χαλκιὁιΚηςΧ 
Χ " η !υΕΔΣυΥε18ΜΠο“016_
Δημος ΑρισΤοΤὲλη
διοργανώνει και φἑΤος
δραση "Ημέρες Καριέρας"
Διεθνὲς ΠρὁΤυι·ιο Αρχειακης
Περιγραφὴς (ΔΙΠΛΗ)
Εργαστηρ|ο Συρφωνα με Το συοΤημα Εργανη
εφαρμογης και Αυξηση Της μισθωΤης
εμιΤἑδωσης σΤη Το καθημερινό ι·ιρυυινο| Ξ:λ:έ=ἔ=ἔ:Τον
θεσσαλονικη _›6 ασι·ιιδα για Την υγεια Τον Φεβρουὁρω
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _._›12
ι ' ΝιΙ Χ
Ιλ - _ ._
' · ι
Β . 9'