Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ Η”
ΑΜ (ΙΜ-ΝΒ)
Μ Λ Μ
ςι9ιΜω
"να Λ. Μ
(ΜΜΜ)
(Μι-Μη
ΜΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜτΜΜ““=Μ ΤΜ 9Μ@οι·ΜΙ6 ΜΜΜ πω 48€
ΜΜΜ Μ - ο. τις Μ
ώωΜαΜωΜ ΤἙΤΜΜ Ἡἔ“°ΜΜ.ΜΜΜ “Μ τΜ ω:ΜΜ σε πω·
λνΜἡ  Μ
ΜΜΜΣΜΜΜΜωΜ@ω
ι: ι 'ΕΜ'Μ
· ο · | | | ·
Ιενοω5“πωΜ% Το α@ν τιμη μα ΠοοσφΜη
ο κυριαρχος λαος Ι Μπετεια
ΓΜοΙΜΚΜβΜιὰ Μ
“ΝἩ Ψ%_ πα@αν0μων πα@0χων ωΜΜ._ΜΜη
 ΣὑΜιωὴΜΣω αι·
Μα' Με ' ω Μ  ._χ Μ¦¦¦ΜΜ
ω, οι Μις-Μ ΜΜψΜτ
Μ .ΜΜΜ ΜιἀΜΜΜὴω
ΜΜΜΜὁΚῖ Μὡ'- ω ' ώ ΜΜΜ-Μη; ΜΜψΜ Μ ΜΜΜ
ΜΝ· ο· ΜΒΜ ωωωμΜωώ Τ6ΜψΜ μψΜ ἔΜσΜωπ Μ
ΜάΜ$άρψώΜό αΜΜὴΜψΜ ·ΜΜ Μ .ε ¦ ¦¦ ¦¦ω““δΜ ὴΜΐ“ΜΜΜ
Μ”'“'"""'ω ΜωψΠΜ «Μ Μ ώΜωώΜ"_Μ ὰΜ ΜωΜ.ωω
τιΜωιΜΜω.Μ ΜΒΜ*Μ·μ ΜὡΜΔΜ ·|“ὺΜΜΜἘἶ ωωωΜωωῳω .ΟΙΚ
ω“%ωω“ῳωωΜω ο” @Μ,ζωΜ ώ Μ ω Με Μ Μ" Μ ω "ΜΟΔ '
Με ΜΜΜΜΜ αΜηωωΜ ψΜΜΜ ΜΒ* Μ αωΜπΜ.τω ως
Μ ΜΒ” Μ-Ἡῳ ΜΜπΨΜ  -ἡ ω ώΜψ Μω.
η“Τ6ΜΜΜἔΜ ωωωωαΜ ωωψ- “ιωικ $%ωά ὡΜ 
ΜΜΜ Μή 68- ΜζΜΜὡ Μἑξ·ᾶ Ωω ΜΜωώωΜΜῳ·' Ἡ . Μλ
Μ Μ Η· Μ ΜΜΜ· ο ὁ ΜΜΜΜ σηΜΜ·κΜ
ΜΈΜΜά ΜΜώ ΜΜ“(Μ ΜΜἈ Μ Ἡ ΜΜΜΜωαΜ 'ὡψΩΜπαωΜ ΜωΜΜωι  Μ'"'* Με;” ω _αΜωωΜ
.κι-ω βΜΜώβ Μ·γΜτω“ Μ 0ΜΜἩΜ
ωΜΜὡΜ Έ  ΜΜΜ ἔ ΜΜΜΜἩΜὡ
ἩΜ.ᾶΜΑΝωψΜ ωὐΜΜ ωωωλωω ώΜ*Μ ΜΜΜΜωΜ
ΜΜΜΜΜ πωΜὴ¦ω ωωωΜωΜ Ἡωιωω ΜΜΜΜΜΜῳὡΜω Μ.Μώ ωωψΜωΜ. ωιΜωμΜ ΜΜΜ-Μ -ωωΜωψωωΔηΜ
ΜΜΜ ΜΜώ “ΜΜΜ=ωΜ ω“ὡΜω·Μ Μ.““ωω ΜμψΜΜἩ
ΜΜΜ ΜΌΜ ώ ι Μ πως ΜΔΜ.ΜώΔ· Μ ωψΜΜΜ Μ
ξ “ΜωΜΜ Ἡὡω ΜΜΜ Μ Η ἈΜΜὲΜωΜ ΜΜΜ ψωω.ωω ΜΜωψΜ ΜΒΜ Η Μ
βρω· Μ Μ Μ Μ ΜΒ ΜΜΜ
¦ωἔωΜΐ%ωω ως ..ω Μὡ-ωωω ΜΜΝω
Μα ΜωωΘω - Μ"ΗΜΜ°
ΜΜΜ ὡΜ
ΜΜ#ώΜ ο ·
π“ιΜΜΜ“ψΜ πα::
Με ΜΜΜ Μ'
ω ΜΜ“ἴΜω “ΜΜΧ°“
ωΜΜψὡ· °"ΜΜ _
ωΜἴ “=ώΜὡβ Ψ Ύ: ;ἔ·ὴἔ:ἶ
Ι! ¦ ¦¦ η" ω Μη .Μω- .
*ΜΜωὡΜωώ“ ω"ω' "“'*ΜΜ
ΜΠΕ Με Μ ΜωΜψ
ΜΜΜ ιωΜΜω  ἡΜ”,ήἑΜ
ω απ· | ή"| “ ΜΜΜ““Μ ω·ωωῳμ
'Η' αφ Μη ΜΜήπ-ήΔ< .ΜΒ
μΜωωΜα Ήὰ" ψ"
ΜΜψΜ Με Η =ὑΜῖΜά
αν ΜΜΜ* ασπιωωω- ΜΜΜ
ω"= ω'Μ¦¦ω|Ἑἶ “Μή'Μ ωωωωω
ΜΜΜαΜωΜ η - “'° ωΜ°·ψ
ωάΜΜ ","ψω?ἄ ΜΜΜ2;
° ι ·
τιΜΜαωωῳαω ΜωὰΜ ωΜΐ,::
:δ ἔωΜΜὡΜΜΜΜ =ηΥηΐ: ωιω.ω“
ω“ωωωΜωωωώ χέρι Μὴ ΜΜΜ Μ."“ΗΡ;
Χ ω¦ἔ==ἐΜ' Η' ώ τῆς Τουρκίας ΏΐΜ"ω 'ὅ' “ζω ·Μ·““·ω ' “ψΜ"' Μ ώ Μ :Ξὡ_;Μ**
Η ρω Μ · .
ι ω“ἩΜωωωΜωωψ ΙΙ]ωἶΜ·Μ·· :ζ ω;ω""“
έω“ώΜ¦- ωρα
| ~ 2 | ή" · ΜΜΜ”
Σημερα Της ημερας . ΜΜΜ ά.Μιω
ασ..ω“ωω 798' ΜΒ
ΜΜΜ ο έ · Ι ο 9 Ι Μωὰ:'ΜΡ ω?φκϋὐΜ
Με” 'ή Η Μαιος και η ευκαιρια ή,ΜΜωΜΜω Μ ,ιΒἐ:
ωωμω ω ω“ήΜ* ω".ὡ”" . .
Μ ω ΜωΜΜ ΜΜ“ὡ“ ὡ“Π_ΜΜ ωωωΜ·ω ΜΝ ή “ΜΣηκΜ
'Πω ωἡΜΜ_ΜΜ ”Μω° -“·Μ -ωωωΜΜ ΜΜΜ. "Μ ΜΜΜ
Μωῳ ωΨΜΜω ΜωΜΜ·- “ΜΜΟ-“Μ- ·ιΜΝΜΜ“Μ - Μ· πὡΜΜωπ
ῆμΜΜηω Μωω·“· Μ“ωΜΜ“ ΜΜΜΜΜ _ῆῇΜἀβΜ ωἀΜω“$ ΜῶΜΜ
ΜΒ ωΜ›·ωΜΜ» ω“ωι·Μω ΜΜΒΩ_ .τῳ“ῇήω“ ·ἑΜω.^ ὴωωωω
ΜΜΜ-Μ- Μ““Ἡ“ ῳἡΜΜ“ ω.πωωωεωι οΜάὡὰϋ·ᾶἩΤΜ ΜΜΜ ωψΜ·“ Μ ωΜΜ“ .
Μώ··_ Μωβ-Ψ Μ ΜΜΜΝΜἡ Μ..Μωω ΜύΝὸὁΜ
Μ ΜΜ-αΜ ΜΜ-ωΜ ““Μ ΜΜ“·Μ ΜΜὡτά Μ Μ
ΜιωΜ ωωΜΜΜ ΜΜ-χ"ωω Μωωωα·Μ ῖ“°ῆΜΜΜ ωἡ Μύή·ηωῳη
ΜΜωΜ η( Β ωΜη_ΜΜ ·ωαΜ··μὴ Μ .τω-ω ωΜΜΜ
 Β-ω'-_-#='_ ὴηΜωςω  α π.ΐωω=μ Ο .ωω·ωΜ
_ΜΜΜἀ &Μ”ΜΜώ ”Μ Χύ'_ ω ω ·ΜΝΜΜ- όΜ.όΜΦΜ
αΜ ΜΜΕω -(ΦΜη“›ω ΜΜΜἡ=- =”'*Μ”ὡ Μή; ΜάΜσὑ
Μ ω·ωωψ- ῳωωη_ω· $©ἩΜὅ Ψ ΜΜΜ-ι .ΤΜΑ-Μ
8% ΜΜωω ·ΜἡΜωἑμω Μ ¦ -ἙΨωωωΜ ῇ·ΜὡΨ Μ Μ Μ
ψ” Μη::  ΡΜ* ω ἡ ω ω Μ“ * ΜΜ' χα- Ωω”
ψἩ”¦ Ἡ Μ··Μω ω'_“"“¦_Μ ω-“-”ιωωωω' ω _;ἩΜ β
ὴὡὡ”Μ&ῇ . . ρ
“ωὡΜὺ“ω Μ “Ρ ἡ Ή #ὡ -Δω-.ω·ὡ_ Μπρικ: ΜκοιμΜ
! Η  ωωωΐ*ὡ ΜΨΨὑ· “ΜΜΜ-κ ὅ? ·ΉΜΜἡ'Μ%
| Μωωωωωω Μψ"ω'π¦ ω'Μ' ;ΜΒΜΝῆΜ|ἔ Μ ·ϋΜΒΜ(ὡ0
οι;" Μπι