Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπον@οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ ζ; .
Νέα ανατροπή
στον ΕΝΦ|Δ
Σελ.2
ΕΜΞἩΌΕ:ΟἶΨΠΜ ΤΗΝΟΣ ΠΜ' -ΟΥΡΙ(Μ
εγΡΩπΑῖκο Δ·κΑεΤΗΡ·ο έ ·
Ι Δ και
Καθαρό δπμοσιονομικα έσο~ δα 511 εκατ. ευρώ ή 475 εκατ.
“ 7 _ ευρώ σε όρους παρούσας αξίας
μπορεί να αποφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό, κατά το διό
- 77| _ _ η
η · η σωμα 2016 -ΖΟ25, ιι ιδιωτικα
Ο Σ 7 η ποίπσπ του ΟΛΠ. Παραλλπλα,
ν - η η σύμφωνα με μελέτπ του 'δρόμο
τος Οικονομικών και Βιομιικανικών Ερευνών (|0ΒΕ). επιμόται ότι θα πραγματοποιπΟουν
επιπλέον επενδυσεις ύψους 867
Π Ο 40 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟγΑ|Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΝΑΣ :';:'ὅ:ἑ;:;ἩΞΞῇΞἩ
, , - . δραστιιριοποιπΟούν στπν περιο
Η' 'με. _ ';<<- Π - -'” ·
" - _ . κή ως αποτέλεσμα συνεργασίας
`.  με το λιμένα.
· Σπμαντικα προΒλέπονται και
τα μακροοικονομικό αποτελέσματα από ταν πώλπσπ των με“ΜΝ του ΟΛΠ με τπν ενίσκυσπ
του ΑΕΠ και τπ διιμιουργι”α νέων θέσεων εργασίας. Τονίιειαι
παρόλλιιλα ότι ο λιμένας του
.ρ Πειραια διαδραματίιει καθοριστικό ρόλο για ταν οικονομία
τπς καιρος. ως ο Βασικός πυλώνας του ελλπνικοό λιμενικοό συστόματος. Στο ΒαΟμό που οι
υποδομές του λιμένα εξελιχθούν
καταλλπλα και αξιοποιπΟοόν
αναλογα, δύναται να αποτελέσει
| μοχλό περαιτέρω ανόπτυξπς τιις
ο ο υ ' σ | π α ναυτιλίας, των Οαλόσσιων μετα__` 'ζω ρ _Ι φορών, τας κρουαειέρας “Με
ι ῖ. 'Π
.. ...ω
'Μ"ΜΜ'Μ"πω τι . ¦
η συνἀνιηση Νια:β.οὐι
Μ 7 6 4)
Εν μέσω <<ρ'0δων>Ρκα| 
Διάλογοι φωτ· .- # μ Ύ
και βολές
εκατέρωθεν
και πολλων αλλων οικονομικών
δραστπρισπἰτων.
υ Σελ 5 ο λ°ν¦κός