Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επιστρέφουν οι θεσμοί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴτεΠιΡοτ11α.ετ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
οι Ρονντκ
58ςυτίίτ 8·Πίςεε Εσυ" Ης||α8 ΑΕ.
Τα.: +30 2 ί ο 6728890
απο": ίηίσ@ροννετ-ηε||εεει·
Μ.ρουα-ηοίΙε5ετ
Τρίτο 8 Μαρτίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.015
Γιώργος Κατρουγκαλος
υπουργός Εργασίας
Μ ΕΑ°
ΑΝΑΠΤΥΞ|Α|(Η
ΤΡΑΠΕΖ||(|·|
Α|'|0 ΤΗΝ |'|Ε|ΡΑ|ΩΣ
ἔ - [426
9Ζ ΧΡΟΝΙΑ
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Από το «Ναυτικόν και ΕμΠορικόν Δελτίον
Πειραιώς» στο «Ναυτεμπορική». Συμπλορώνονται σήμερα 92 Χρόνια εΠιτυΧούς, γόνιμος Πο ρείας στον ελλονικό ομερήσιο ΤύΠο. ΣυμΠαρασταΠ1ς τος δομιου ργιια5ς κοινωνίας και τος υγιούς εΠιΧειροματικόΠιτας,
ο <<ΝαυτεμΠσριιαἰ» συνεΧίζει να καλύΠτει
ανελλιπώς το οικονομικό γίγνεσθαι με γνώμονα το διεισδυτιιαἰ και έγκυρο ενομέρωσο για τα τεκταινόμενα στον Ελλαδα και
τον κόσμο. Μακριά αΠό «σειρήνες» και «κο
ρόνες». Υπέρ του ευρωπαϊκού Προσανατολισμού τος Χώρας. Μεγαλύτερος σύμμαΧος σαιν αξιόΠιστο αναλυσο των γεγονότων
δεν είναι αλλος αΠό τους Πιστσύς αναγνώστες τος, οι οοοίοι τιμούν το «Ναυτεμπορική»
με οι διαχρονική εμοιοτοσύνο τους.
σήμερα στη Ν
Τ ι αλλαζει στους φοροελέγχους
Την επανεξέταση των ρυθμίσεων του ν. 4337/201 5
με τις οποίες καταργήθηκαν τα αυτστώή Πρόστιμα
του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που επιβολλονταν σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες εντοπίζονταν να μην έχουν εκδώσει
αποδεΕεις λιανικών συναλλαγών προανήγγειλε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιαδης μιλώντας με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
εφοριακών υπαλλήλων. >6
οι γυναίκες φέρνουν
κέρδη στις επιχειρήσεις
Μέχρι και 6 ποσοστιαίες μοναδες μπορεί να προσθέσει στο καθαρο της περιθώριο κέρδους μια εταιρεία,
στην ηγεσία της οποίας η συμμετοχή των γυναικών
ανέρχεται σε 30%, συμφωνα με μια νέα έρευνα του
Ρειετεση |η5ιίυ.ιτο και της ΕΥ που δείχνει ότι πολλές
χώρες υστερουν, μεταξυ των οποίων και η Ελλαδα.
ταση που επιβεβαιώνουν και στοιχεία του δείκτη
«8'355-€θἱ|ἱΠ8 ίηαεχ» του Πιο Ετοηοηιί5τ >ί 6
ΑΝΑΠΤΥΞ|Α|(0 “ΠΑΤΡ0Ν»
Α|'|0 Τ|Σ ΑΑΥΣ|ΑΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ >ι5
6 Α|Σ. Ο ΠΑΡΑΝ0Ρ|0Σ πι Ρ0Σ
ΣΤΑ ΟΠΩΡ0|(|·||'|ΕΥΤ||(Α >1ι
«€Α0Υ|(ΕΤ0» ΣΤΑ ΞΕΝ0Α0ΧΕ|Α
Η0[|ῦΑΥ5 |Ν ενια ΚΑ|
ΕΠΕΤΠ|Α νιιιΑαε >17
|·| ΑΒΕΒΑ|0Τ|·|ΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΞ|0Α0'ἩΣΗ ΣΠΡΩΧΝΕ|
|'||ΣΩ ΤΑ ««|(0|(|(|ΝΑ» ΑΑΝΕ|Α >5
[Ευι“οετοιιρ] Με τον ολοκλήρωσή τος αξιολόγοσος αρχίζει ο διαΠ ραγματευ σο για το Χρέος
Επιστρέφουν οι θεσμοί
Αγκαθια ασφαλιστικό, φο ρολογυςό, «κόκκινα» δανεια, δομοσιονομικό
Σε τέσσερα καυτα μέτωΠα θα δσκιμαοτούν οι σΧέσεις κυ βέρνοσος - δανειστών κατα τον εΠανέναρξο
των διαΠραγματεύσεων, μετά τον επιστροφή σήμερα των εΠικεφαλής των θεσμών, Που δρομολογήθοκε στο Χθεσινό ΕυτσἔτσυΡ. Πρόκειται για το
ασφαλιστικό, όΠου εκκρεμεί ο λίστα των μέτρων
Που θα εξοικονομήσουν 1,8 δισ. ευρώ, το φορολο
γικό, με τις αναμενόμενες
› Σῇμερσ Παρεμβασεις σε φορολογιστην ^θῇνσ κο κλιμακα, αφορολογοτο
κ και φορολογία των αγροτών,
 το Μεσοορόθεσμο Που θα
Προσδισρίσει το δομσσιονομικό κενό, για το οΠοίο
ανοσυΧεί το ΔΝΤ, και το διαΧείρισο των «κόκκινων»
δανείων. Εφόσον υπαρξει συμφωνία και κλείσει ο
αξιολόγοσο, «το δομόσιο Χρέος θα βρεθεί στο τραΠέζι σύντομα», δήλωσε ο εΠικεφαλής του ΕυτσἔτοΠρ, Γερούν ΝτέισελμΠλουμ. Παρα τον έκδοσή των
εισιτορίων εΠιστροφής των θεσμών, το ΔΝΤ διατορεί το σκλορή στόσο του, ενώ Πείστοκε να στείλει
το κλιμακιό του στον Αθήνα κατόΠιν Πιέσεων αΠό
ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γερμανία. >4 - 5
τη σ τ ί τα; τι τ ΕΜ  τ;
ΜΜΜ Ζι ιιιιτιΜττιιιι
Η Χώρα μπορεί Πλέον να Χροματσδστοθεί από τις αγορές Παραμένοντας σε Πορεία οταθε ρής ανάπτυξής
Παρελθόν το μνομόνισ για τον Κύπρο
Τέλος του μήνα ο έξοδος αΠό το Πρόγραμμα δομοσιονομικής Προσαρμογής
[ΥΠθ||(]
Ηλεκτρονικές
οι εφσ ρίες
από το 201 7
Το κλείσιμο των ΔΟΥ για συναλλαγές με τους Πολίτες και τις εΠιΧειρήσεις, μέΧρι το τέλος του 2016
- αρΧές του 2017, Προανήγγειλε ο αναΠλορωτής
υΠου ργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιαδος. Οι υΠορεσίες εξυΠορέτοσος φυσικών Προσώπων και εΠιΧειρήσεων θα ΠαρέΧονται μέσω Διαδικτύου και καταλλολα στελεΧωμένων τολεφωνικών κέντρων, ενώ
οι ΦΑΕ ενδεΧομένως θα είναι οι Πρώτες ΔΟΥ στις
οΠοίες θα εφαρμοστεί Πιλοτικό σ νέος τρόΠος λειτου ργίας. >6
Ενισχυμένοι οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α.
Συμμετοχή Συμμετοχή Συμμετοχή ξένων επενδυτών
στην κεφαλαιοποίηση στην κεφαλαιοποίηση στην αξία συναλλαγών
χωρίς ΠΣ με ΤΧΣ του ΧΑ.
65.0 82 3% _ 65.0 _ 65.0 ω 9%_
59 6% 56 2%
απο 404%
32.5 32.5 32.5
0.0 0.0 0.0
Ξένοι Ελληνες Ξένοι Ελληνες |αν. Φεβ.
επενδυτές επενδυτές επενδυτές επενδυτές 20ί Β 20ί6
Στο θ2,3% έφθασε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική
κεφαλαιοποίηση της εγχώριας αγορας τον Φεβρουάριο, έναντι 6Ι ,8%
τον αμέσως προηγουμενο μήνα, σημειώνοντας αυξηση ί%. >ί 7
[ΟΑΕΕ]
Δεύτερο
ευκαιρίαγια
υποψήφιους
συνταξιούχους
Μια δεύτε ρπ ευκαιρία σε ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφαλισος Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι οποίοι είναι «εγκλωβισμένσι» και δεν μΠορούν να Παρουν το σύνταξή τους εξαιτίας
ασφαλιστικών οφειλών Προς το
Ταμείο, εξεταζει το υΠου ργείο
Εργασίας, σύμφωνα με τον υφυΠου ργό Τασο Πετρόπουλο. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα