Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με) ΜΑΡΤΥΡΙ° Μ ΤΡΙΠΟΛΗ
ο κῆοοοική ΑΕΚ Πογέτ, στο 0-0 με τον Αστέρι: 4 ·- Κ ο 
«ΠΜ» "|Α ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΕΝό
Δεν θέλει
ο «Ἡ μη» τον
τον 'βαν
·ΓιστἰοΗοῆι - - - · -- δεντον8οωρτἰικσνό
γιο πρόεδρο τα ΕΠΕ'
· Πόσο μηορεί
ντι ησίξει;
Στο σκ?ιβιό `μετὡρσφιΆή .
κόντρτι Οῆυμτιισκού-Πσνσθηνσϊκού
· Ναι» κοι οπο
· Το μπνσμσ που η « Ι
στἐῆνει ο 0ῆσμσισκόε ΣΜϊ°°ν·
ποσο στάπη5“ για τον
· Ατγὐιπτο
Ποιρνοσν
μετρο στον
ΠΑΟΚ για
το ξενύχτια
· Μικρή τιόῆη...
μτιθσίνοντσι όῆο
ο Γιοτί στο Ανρί 
ετοιμσζοντσι γισ τ` 
μεγσῆύτεριι ιιώῆιισιι ·
στον ιστορίσ τουσ
· Τι είχε μετσφἑρει
στον 'βόν γισ
το ρόστερ
Σ _ Δ- 85 - υ
στη συνόντπσπ ί ' έ
των ιδιοκτητών; .
κἑρδἰζει 
π ντους  _ 
ο Ακόστσ γιο  ·
Δρ Έ' Σ ι
σος :3 ΔΞ·μ9 έ
Ξ;- ι
ο "Με Βο τιέιει .› ¦