Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παπι ΣΠΟΡ ~ ' · τι Ι ¦ ` ` ι
Δ/υτής: ο. Νικ°ῇαΐῦης = ς ι
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ [Ί 80 €)
ΤΡιΤΗ 8 ΜΑΡΤιον 20% Ο Α.Φ. 45904 '
ο κοπομριανός οεπει όσο τίποτε απτο να προπαρει το 'ι |- ι ¦ ι”
ντέρμπι με τον Παναοπναῖκό και εππί2ει τπν επόμε- "ὁ 
νπ εβδομαόα να παρει και το προσκππτιιριο από 'κ"°"βῇἑ_¦"~"ὲρ°ἔ"ἐΜΝώΜ1
τπν ομοσπονσια τπς χώρας του για τα προκριματικό ε - βρω ω=¦“Βρᾶβω" για ή.. 
του Μουντιόπ με εταιρια και Εκουαοόρ ιοι αγώνες ' ¦ κ°ἑἑ“ρΦ"ὡἄ“°" σ" ν ι
ειναι προγραμματισμένο· για τα και Μαρτίου) ι- μ ,°ᾶ"Μ°ῆ ΑΜ( ; η
°'Τ¦ ΛΟΓΟΣ "Α ΕΝΔ¦ΚΑΔΛ
ο τεχνικός των πειραιωτών περιμενει να σει τπν κατόστασπ των τραυματιών τις επόμενες ουσ ημερες και
μετα θα αρχισει να Φανερώνει τα
που" του για το κυριακατικο ντερμπι
- -~ ιιΣόμερα·μααινουνσερυοι; τ
ι !¦¦¦υΜ|ντὲουπιοοτιπρα Ξεκινοτιιν
.επιχειρπσπ'παναόπναῖχόςεχοντας που 3
_ ατο χερια του ΒΜΕσαπό τα παιχνιαια ε
 ο· μπουτοωσανοιτπρασινσ 
7 · 'χτεαευταίο:οπμερο
πονταρει
στπν εμπειρια τους
ο τιπρα για ένα
αυπεπτο που οι πειραιὡτες θα πρέπει
να ειναι ετοιμοι
για όπα
ι γ “Το εετρα|κἰνπτροτου Δ ¦ .
;αρχ νου, που επειτααπό πεντεμισι 1- ι
ψ χρόν αυτν εκει σκοαόρεικόπΝ στους Η
' `ΜΡἀ°'ΠβΜγΚω ιι ανατρόπιι σεουμενωνγια
τον :Αργεντινό μεσο. που Ματια: παρα-.Σ
 για ει στο ρόστερ του σουμπιακσυ “
' 'ΐ και τπν επόμενα σεζόν; Δ
Γιατι Καμπιασο και σουπερ
μετα τα καεισιό τπς
Τούμπας. κρατούν
και εκεινα του...
ντέρμπι με τον
Παναθπναϊκο
ο _ Ματέο
ς Το ποσοστό
η και μεγόπες τπς στπππς ·οαΣ στο
επιτυχιεα. που ς " γ κουπόνι» εφτασε στο
η Μόστρα εξίσου ,ι ς ·ιοο% και στο πρόγραμμα
' ΚΗΚΠΒΦ9Ρ°ύν το “ΡΜ ι παπα μενεΜνερω της παρασκευής και σε
ΑΧ ιατροι τα εισιτήρια του στο'στοιχπμα; ειχε αυτό τπς κυριακιις και
μ ντέρμπιΜκαι.“ εξαφανί-· τσουπ:- μεσαΙστα οι αναγνώστες που μας
' ζονται από τους Μπους η" τον ργχρ°ν° Βραζ¦ῇ¦6ν° Φορ Μ“ονα¦Μ_ “ου Μ ππουσιο αγωναμ ~ , εμπιστευτπκαν,εραπαν
~ ` ' ι ατικό τριό- ό αρκετα Μοτο στπν
Φ' “ τσεππ τους·
°°εΡΨΡ6ΜΨκω" ~ Φετος έχει πετυχει ια γκσῆ στπν πορτσγαπία ο "8”
Από τπν τεραστια προσπαθεια για αποπροσανατοπισμό τπς κοινός γνώμπς σε αγωνιστικό
και εξωτιγωνιστικό επίπεδο. στπν ανώμαππ
προσγείωσπ τπς κομοτπνπς ο Τα πραγματα
όμως ειναι οποσ εδώ και χρόνια: ΑκόΜΑ και
ΣΤΗ ΧΕ|Ρ0ΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ. ο θΡΥΛοΣ ΕΝΑ'
Η ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 0ΜΜΑ ΤΗΣ ΣΜΣ
Τπν πεμπτπ κόντρα στπν Μπόμπεργκ και τπν 
κυριακή απεναντι στπνμΑακ.€ο αρυπος κα
ι “το ψευ- εχει
κι. τα 
ΑΦΜ και ω Νέα Μο; ζ πειται να σώσει τον καπυτερό του εαυτό ἔ
-σκειμενα στσν:πΑοκ Π: ν τι _ ο ο τι
:ΜΜΣ`μιαοόσαν χθες για ' - εῦτου “Τ ; από Ψ
ήταν ιεπιστρααπιστπ ι _ ;:ἰ“ἔι“ὲρυἔἑἔἑυτῶ
ρεπουν να μείνουν
ο ζωντανοί στο τοπ τα
“και-απεναντι στον Ζ
7 ; ωικευαποι να;απσ' αυγουνχτο.7. χουνερι
ι που ρα Χαοισει την _
πρωτιό;τπς κανονιιή ι
, και: περιουσια στον-Ἡ
'ι μπανα9Πναϊκό '
αρεσουν αστε ο
 ντου ΜΜΜ!"
μόνες και του:
ο αντιπρόεορος τπς Με οπυμπιακός. Τόκας ΑγραΦιώτπς (οεΞιόΙ. παρεπαρε για πογσριασμό των
“ερυαροπεὐκων“ από τον προεορο της ΕΠΟ Γιώργο 1
αφτα" το τιμπτικό κυπεππο για τπν κατακτπσπ
του περσινσυ πρωτααΜματσς. Αριστερό σ πρόεσρος τπς ΕΠΣ Πειραια. Γιώργος Ανατοπακπς
συμβατα .ζόπουοποι 
ι τούτου “Με :
,Χ οι πινεαπτει ` `; 
 ” ΕΤΡ°Φ¦¦ Ο ΜΠ'"¦ΑΡΗ¦ 
/ κόντρα στα Λαμποραπ ο οιεονπς γκαρντ όργαπε τις αμυντικες... οαγκανες και
αναμενεται ακόμα καπυτερος 
μεθαυριο ατπ Βαυαρία ' "
 ”9Υ; “Ρ ή`Ρ^"!°Υ Π99°ΣΨ^"°Ψ?
Γραψε· ο τουτο: χαπῖΞΞεπισα ισι
/, πΧ
` Η ΜΜΜπαΡΤκτου νερασ πουτσο 
Λαμπρή Βραοια τπς επ: πειραια στπν κατόμεστπ αιθουσα |~ | Δ ¦ ι '> μΧ ι
“Μεπινα Μερκουρπ» του Στό ο Τιμπαπκαν π Με οπυμπια- '8ΜΒ€ὐ·' Ϊ ι - η _ ο Μ" (Μωβ ¦ "όπως ων "ΜΜΜ"
κός για τπν κατακτπσπ πρωταοππματος και κυπεππου Μ ` !“κ“Χ0Π£9 › Γ ι η - > ΜΜΜ ο", κα ριΜ¦εων ακακία γ
20ι4-ι5 καθώς και το τμήματα και και Κ" των καινοτο- η ' ο! “='ΜΜἑ·°Μ· 9: ' ν · Γυρισα" ΜΝ και υτότπν τουτιυχουιι Ξ
πεύκων» που πήραν τα αντιστοιχα πρωτασππματα Ἡ :ΝΕ που|1οιακρί- ' 'η το επικινα με αυτον ταου τπς ,
ή Η ¦ 7 ο θπκαν;κααώςκαι . ι ο ν Μ η Ν
οι“πρώτοισκόρερ.- _ γ μ Δ Η | γ γ η | γ
' αιιιαΒιιτετ”π 'υι , ` ' ,¦ τα μπηκα παπα" ν με¦7`πετυχαν όε'=ΑΕιι ' ' η ι ουυόρικπραε μεπρ σιγα. ο
¦ἄἑ=ἔἔ“ἐω απαιτουν να τρόπων” ποσόσουιρο ' '
συνεραπε οταν, “ Ι και 9ἑΠ°"Ύ° "Μέμεπιτυχπμἑνππαε η ΜΒ” °'!ΩΞκΒ°Υ" ματ
'ν Μπιουτ της· με περίεργες Υμεοόσους
 χθεσινής εκσιι- ι σας κανουνυπομονό 7
` ο ' Δ ως τον οκτώβριο, να
δουμε ποιος 'ότι Μουτ
η ~ Ἡ στιγμπ τπς7απορσΜς του Τζιμπουρ
ι / ι ζ με σευτερπ κἰτρινπ απο τΒνι:::ἔ;ἔ _
έ · Ι Δ ' ' ' ` ' αποπετρσυ_ α - ¦
ΓραΦει ° ΑΝΤΩΝΗ: ΔΠΡ:Ε"ΪΑ: ισεΠισα '4) _ η ΡΞἔἩἔ7::°$β“<κω Μ”°"°'°'ὁ“ η η
Α=τεΡΑ= - Δεν( ο-ο“
τα αστειο Ματ: ειναι τσιποπιι ι
“ομακπςἶΧόεοςπυρκαγιών του ότον)παγκο των”
ΑρκόοωνταἙππγε καπό στο ρ πμιχρονο¦ όταν ανοιξε
ι τπν επιοεσπ και καμινου” 'κα. ?αρπαχωρις να
οι γππεοουχοι ανοιξαν το σκορ με εκτεπεσπ σο
συπ του Βραζιπιανου Μασενα και και οι Σπτανό- ι , _ |, κ ¦ χ Ι ¦ ,_ , γ, | ο
σιοι ισοοόριοαν στο 53' με σουτ του Σταματό  Ι Η ΜΜΜ εμ"Ψ[;
κό ῇΐ Γ ί :έ ιῇή ο; τι Ρ “έ Ϊ '.  /;Ϊΐ7 , μ η Η "°νε¦ι με! τ ν°νκ"°¦Μή α"°"_ μ
κυποιιιυιχνιοιατ9 Ἡ: “1 Η!" Ρ 'ἔ""°ι ι - στα του τιιιωοιιιιενουπ .ο αυτους στν
= ` "ω” "=·“Μ”"“: Ψ ”"δ"ἶ" "κι ι είχε πονωωυΜωΜκ αν Γιόχανσον ενο
η σεις εκατέρωθεν.αππαι χωριςνικπ για. η ο" π,¦°Μκ"έ"Με ω η 6Νὲ” ,με ·- _,
ι και πεντόπεπτπ οιακοπό; ι ι:“.τπν Μπορω ι - ι - ·
' στοπρῶτο π,μίχρονσπόε ιι ι;που_υπαχωοει·.|¦ ιι
γω ιιτόαιιςτιις τασπς  ατπιΒα9υοπογιαα
~ ταυ-ρεόμ`ατσςοΣτσ γής' 3 '·ιι':όκυΜς ι
η πεσο σετ υπήρχε υπε- · :ι “ η
 κτροπόγος. ωστόσο του ς πόντοστπν ι
ΜΜΜ" αυόπκε πιο ί προσπαθεια τ=τ Ι @ε
αγώναςσυνεχίστπκε - η η για παραμον κ , , τ . μ
  | ο
' ὴ 7 1 ῦ Γραφει ο ΜΜΜ κοινττπιντονΜκιιτ ισεπισα τι
ό :ΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα