Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ΕΜιτι·ανκε τη ννννΜ5£ιντπΑσοΑι.σπ
 τη· ιικιιι:τοτνΜ. * 
ιηαειικαανκε ή
καηκε”
 ιικκκαΜΜκε -_ μ ¦  
Τ" Π ω ΤΡ|ΤΗ78 ΝΑΡῖ'ΟΥ Ζωή | ΤΜ" '| € | ΔΡ. ὁγλΛ0Υ 4.204 | ΚΑθΗΝἑΡ'ΝΗ ΑθλΗΤ|ΚΗ ΞΦΗΜΞΡ|ΔΑ
ΜΜΜ . · 7,., Δυαρι<<κιιινιιΕιιιτιιι»ιιικιΔιικουΕικιιιοιιιηιιοιιικι
ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ^·Γκ “ ' `- ΛιιΛΖιιιιοκοκιοκιιτ,ιιι>οικιιιηκιιιιΕινικευιικοινοιιι!
' Γιατί οι «ερυθρόλευκοι»
είνΜ0“λε“οότ“8Π“9ίΣΖ ή ή γ _ . _ ·_ του «ΜΒ-4», ΕΝΩ ΓΝΩΜΗ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΛΣΧ0ή|ίΣ||Σ
Π Τι περιμένουν στο Γ ιουρὁηα
Λιγκ·0·εεεΜεει5νεΜΜ0 Δ_ 7 ο   
Μ ©@  ο κιιιοιιοποιιιιιιι>ιιιαιιονιιΑιιονε
ΣΤΑ...πΑτΩΜΑτΑ · ; _ Π η Ξ 
· Νεκρική σιγή την επομένη
τη5 ήττα8 στην Κομοτηνή ' Και
οι θλασειε συνεχίζονται: Εναν μήνα
εκτόε ο Τσίμιροτ. Ι .5 ο Χατζηισαῖα5.
καθυστερεί και αλλο ο Ροντρίγκε5
:θα γαρ πολύ
 ο Σταυροςείναι...
ΝΤΟΠΕ
- ._`_ _ Ό
ν* 7.“_.__._ ν 7. "·- >-._..τ““
·“Δ ν·- ·~·~ -·`-_--_.-._Μ. ~Δ_“, “ἴ- _" Ἡ--__
) » ' ί Μ °“_»
Η ΣΑρΟΒΑ η ” ε Ι
Η Ρωσίδα τενίστρια ανακοίνωσε
ηωε βρέθηκε θετική
στην ουσία Μελντονιουμ
σε ντόπινγκ κοντρολ που
τη5 έγινε στο Αυστραλιανό οπεν
"ΜΜΜ" · ή οιοποιοτιιτΕτκΛιοιιιΔοαι>ΕΣιονιιιηιοικιΕιΜπακτη.  · ' ικΔΝαπ0ιΗΝΕΝ0ΜΠΕΡΛΣΜΛΕκ
«ΗΡΩΕΣ»ΤΗΣ ΤΟΤΕΛΕΥΤΛ|θίθήΡ|ΑΠθ ΤΗΝ ήΡΓΕΝΤ|ΝΗ ΜΥ ΕΠή|ΞΕΠ0Ν πιο  ^ Μο γ""|Σο"ΜΜ ΣΤΗΝ γωγω"
 7 ΞΑΝΑ...τΛΝι·κο
Ι ' :τι-ι ΛΕΩΦ0Ρ0
'Σε ὁιὁυμο Μπεργκ<Λετο προσανατολιζεταιοΣτραματσονι
ω “ “ · 'ΕτοιμοενασκσρσρειστοΦαληροὁηλωνειοΣουηὁοε. _ ι
Τρει5 ανθρώπινε5 ιστορίε8
με επίκεντρο τον αθλητισμό που
ωμμπέΧων Μο Μο Φεωβὁλ ΜΟΗ!. ΜΗΝΗΜΑ Η'
Ντοκιμαντερτη3 θεσσαλονίκη5 :Ξ Ἡ ' "Η" "ΜΝ" η" ΜΜΜ»
«στην οΝε...
ῦ|ΑΝΑΝΤ|ῦ|$»
- ο Ξ: σε
' Η ΜΝΗΜΗ του γ , ο 3: ' Δεν 'Μή ρίσκο Πογιετ και Χαβοε ' ΔτἶιρόγενεΘΜων
Ελλανοοωεο·κονοὡ στον ορίσω ή ·` ' Τ για τον Τζεμιιαυρ η οποβοΧήῖΗΔεκ ζητησε πεναλτι
' ΜΜΜ" Που θὲλΕ| νο "ΠΟΙΟ Ι η ' σε κεφαλοκλείὁωματου 'γἴ%Μἶοῖὁν Λαμπροπουλο
0Σ€ββ05 ΜΜΜ Ε00θβύ ΜΜΜ γ και ο Αστερσε στι5 καθυστερήὁὲιἑἙε`ανατροπη του Σανκαρε
'Ηυηομονη του Αμερικανου γ  | Ξ ω? _
ΜΠΟΜΠ €ΟθΞ|ΜΘΟΟῖΟϋ γ ε Ω «Το μικροφ νοθαυματη5.ΔΕΚκαιοκινὁυνο5που κρυβει» ¦