Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
Ι ,. ἩΜιΜ·
 Τύπος Χαλκιδικής
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Μι ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 <<|'|ροσκιινημαΤικἑς
 `· διαδρομές ανα μεσα
' κ  σε Ιερό Βουνό»
Πρόγραμμα ΜΒ ετιαγγελμαΤικὡν
συνανΤήσεων αΤη ΒηραΤό σημαΤοδοΤεἱ
Γιροσὲλκυση θεμαΤικὡν ΤουριοΤικὡν
7  μεζέ( γραφεἱων ααό Το Λἱβανο οΤην αναΤολική
έ   Χαλκιδική -›9
<<ΧρειόζονΤαι ακόμα Πολλα βήμαΤα>>
'4 Τσιπρας:
 Απομονὡθηκαν
ή όσοι ήθελαν
 να αι·ιομονὡσοαν
Ἡ  Την Ελλαδα
<<ΕορΤασμός
Της Εθνικής
Ει·ιεΤεἰοιι Της 25ης
ΜαρΤἰομ 1821»
ΣΤα 400 ευρώ με μερική απασχόληση
Μειωοη Του μεσου μιοθου κοπο 3°/ο
Τον Ιούνιο 2015
Αναβολή αι·ιοφόσεων μεχρι ·-  Υ
ΤΝ 17 ΜαρΤἰου Ταφή νεαρής γαναἰκας
. . . Δέκα ημέρες προσδοκ·ὡν¦ Λέσβος= Χρυσό κοσμήμαΤα
Ακομη '(9' η ΜΡ" μΠ0Ρ€| δασι·ιισΤἰας και ι·ιαζαριοὐ για σε ασὺληΤο ως» Του
να <<Ρ°Υ'σε'» Την ΜΜΜ Την ΕΕ σΤο ιΤροσφιιγικό 8ου ι·ι.Χ. αιώνα
912 θ10 913