Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08-03-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Παροδικα αὐξημένες νεφώ
σεις μέ πιθανότητα τοπικών βροχών στήν
Εύβοια καί τήν ανατολική Στερεα Οἱ ανεμοι
θα πνέουν μεταβλητοί μέτριοι. 'Η θερμοκρω
σία θα φθασει τούς Ι8β. Κ.
ι” αν
Τρίτη 8Μαρτίου 2016
Αριθμ. φύλ. 40897 |Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εετίεποννε.ρτ
Τῆς Τυρινής. Θεοφυλακτου έπισκ. Νικομηδείας.
'Ερμού αποστόλου.
Σελήνη 29 ἡμερών
Ανατολή ἡλίου θ.4θ'-Δύσις 8.28'
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Ξ |νο σώμα
απο την Εύρώπη
Τήν 1η 'Ιανουαρίου 1981 ή °Ελλας έγινε τό δέκατο κρατος-μέλος τής Εύρώπαίκής Οίκονομικής Κοινότητος (ΕΟΚ). Δέκα μήνες αργότερα, τήν 18η
Όκτώβρίου 1981, διεξήχθησαν στήν χώρα μας έθνικές έκλογές. Ό δέ έλληνικός λαός θεώρησε καλό να
αναδείξει στήν έξουσία μέ ποσοστό 48,1%, τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), πού έξέφραξε τότε έντονώτατες αντιευρώιταίκές θέσεις καί
ζητούσε τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τήν
αποχώρηση τής χώρας από τήν ΕΟΚ. 'Ιδού τί έτονίξετο στό προεκλογικό πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ, τό
περιβόητο «Συμβόλαιο μέ τόν Λαό»:
ΜΗ ένταξη στήν ΕΟΚ συνεπάγεται μεταφορα
έθνικής κυριαρχύ1ς σέ ξένα κέντρα, για κρίοτμα θέματα τής έθνικής οἶκονομίας. 'Η οἶκονομία μας δεσμεύεται από τε συνθῆΜ€ τῆςΒΟΚ μέ τήν αυτό
ακτη να λειτουργεί σύμφωνα μέ τούς μηχανισμούς
τής καπιταλιστικής οίκο νομίας.
'Η Κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ τα ζητήσει τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος για να αποφασίσει έλέύθεια ὁλαός ἄν ΜΜΜ συνέχιση τῆς ένταξης, ή
αν τό συμφέρον του έπιβαλλει, όπως έμέῖς πιστεύουμε, τή σύνανπ Με εδώ; ΜΜΜ τήν
Κοινή Ἀγορά».
Δημοψήφισμα τελικα δέν έγινε, ύπό τό πρόσχημα ότι ό Α. Παπανδρέου μετα από σκληρές διαπραγματεύσεις μέ τούς Εύρώπαίους έξασφαλισε τα
Μεσογειακα Όλοκλη ρώμένα Προγραμματα
(ΜΟΠ)."Ομώς σημασία έχει πώς από τό πρώτο ήδη
έτος τής έντάξεώς μας στήν ΕΟΚ, ὁ έλληνικός λαός έξέφρασε τόν αντιευρώπαίσμό του."Εδειξε μέ
τήν έτυμηγορία του ότι είναι, ή ότι θέλει να είναι
«ξένο σώμα» από τήν Εύρώπη.
Σήμερα, 35 χρόνια αργότερα, βρισκόμαστεπαλισέ
αντίστοιχο ση μεῖο.°Ηχώρα μας έχει ιατρπωθεί αναλογικα τα Μρισσότερα κονδύλια από όποιοδήποτε αλλο
εύρώπαύςό κρατος."Ομώς αντί να τα χρησιμοποιήσει
παραγωγικό, τα κατεστιαταλησε, ώστε τό 2010 να αδηγηθείσέ πτώχευση. Καί στα προσέφυγε για βοήθεια
στούςΕύραππιίους,τώραέπιρρίπτεισέαύτούςτίςείω
νες διότι δέν κατόρθωσε να έξυπανει τήν οίκονομία
της. 'Εκφραστής τού ΜΜΜπω πνεύματος είναι
σήμερα τό κόμμα τού κ. Τσίπρα, πού ανήλθε στήν
έξουσία τόν 'Ιανουαριο τού 2015 μέ συνθήματα πανομοιότυιτα έκείνών τού ΠΑΣΟΚ τού 1981.
Παντως σέ αντίθεση μέ τόν Α. Παπανδρέου, ὁ κ.
Τσίπρας προχώρησε στήν διενέργεια δημοψηφίσματος κατα τό ὁποῖο ό έλληνικός λαός έξέφρασε
τόν αντιευρώπαίσμό του. Στήν συνέχεια ανέκρουσε
πρύμναν, αλλα σημασία έχει πώς οί σχέσεις τής
°Ελλαδος μέ τήν Εύρώπαίκή "Ενωση έχουν ούσιαστικώς διαρραγεί. Μέ τήν αντιευρώπαίκή συμπεριφορα μας κατορθώσαμε να χασουμε ακόμη καί τούς
πλέον ένθέρμους συμμαχους καί ύποστηρικτές μας.
Καί αύτό πιστοποιείται τώρα, μέ τήν αρνητική σταση τών έταίρών μας στό θέμα τού προσφυγικού.
Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τής ένταξεώς μας στήν
ΕΟΚ, συμπεριφερόμαστε ώς ξένο σώμα από τήν
Εύρώπη. Ούδέποτε προσαρμοσθήκαμε πραγματικα
στούς κόλπους της. Καί αύτό πληρώνουμε τώρα. Σέ
μία κρίσιμη καμπή για τήν χώρα μας, οί Εύρώπαίοι
μας γυρίζουν τήν Μπι
Μόνον  προς
σέ μνημόνιο!
"Ολοι ἑπεστρεψαν στήν «κανονικότητα», πλὴν ἡμῶν
ΤΟΝ ΜΑΪΟ τού 2010, αποκλεισμένη από τίς διεθνείς αγορές καί
αντιμέτωπη μέ τό φασμα τής χρεωκοπίας, ή °Ελλας ὐπέγραψε δανειακή σύμβαση καί μνημόνιο συνεργασίας μέ τήν νεοσχηματισθείσα τότε τρόικα τής Κομμισσιόν, τού ΔΝΤ καί τής ΕΚΤ. Άκολούθησε στό τέλος τής ίδιας χρονιας ή °Ιρλανδία, στίς αρχές τού
2011 ή Πορτογαλία, τό καλοκαίρι
τού 2012 ή °Ισπανία (μόνο για τό
τραπεζικό της σύστημα) καί τήν
ανοιξη τού 2013 ή Κύπρος.
Ἀπό χθές, μέ τήν «σφραγίδα»
τού Ευτοςτουρ για τήν ὁλοκλή ρωση τού προγραμματος στήν Κύπρο, οἱ 4 στίς 5 χώρες έχουν έπιστρέψει στήν λεγόμενη «κανονικότητα», πού προβλέπει έξυπηρέτηση τού χρέους μέ δανεισμό από
τίς διεθνείς χρηματαγορές καί
αὐτόνομη οἱκονομική πολιτική,
στό πλαίσιο βέβαια τής ΕΕ. 'Η μοναδική χώρα πού παραμένει σέ κα
θεστώς μνημονίου εἶναι ή πρώτη
πού εἰσήλθε σέ αὐτό, δηλαδή ή
°Ελλας! Μαλιστα, από τόν ῦΙούλιο
τού 2014 συνεχίζεται ή ίδια -πέμπτη κατα σειρα- αξιολόγησις τής
προόδου έφαρμογής τών συμφωνηθέντων, μέ κορυφαίους Εὐρωπαίους αξιωματούχους να αναφέρουν περιπαικτικα ότι θα ὁλοκληρωθεί τό Πασχα, «είτε τό 'Ορθόδοξο είτε τό Καθολικό»...
Μαλιστα, ή Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε τα 6,3 δισ.
από τα 10 συνολικα πού εἶχαν
συμφωνηθεί αρχικα. Παραλλήλως, ένώ αρχικα οἱ δανειστές
προέβλεπαν ότι τό δημόσιο χρέος θα κορυφωθεί τό 2015 στό
126% τού ΑΕΠ, ή Κύπρος έξέρχεται τού μνημονίου μέ τό χρέος
να αντιστοιχεί περίπου στό 106" ο
τού ΑΕΠ, 20 μοναδες κατω από
τήν πρόβλεψη τού 2013.
°Η Κύπρος «έπανέκτησε τήν
έμπιστοσύνη τών έπενδυτών», τό
νισε χθές ὁ έπί κεφαλής τού Ε8Μ,
Κλαους Ρέγκλινγκ, μετα τήν συνεδρίαση τού Ευτσςτουρ στίς Βρυξέλλες, ένώ ὁ ῦΕπίτροπος Πιέρ
Μοσκοβισί ὐπεγραμμισε ότι «τό
πρόγραμμα αὐτό ξεκίνησε πρίν
από τρία χρόνια ύπό αρκετα δραματικές περιστασεις καί έδειξε να
είναι έπιτυχές».
Τήν ίδια στιγμή, στήν ίδια πόλη, ή χώρα μας έφθανε -κατα
πληροφορίες- στό σημείο να συνδέει τήν αξιολόγηση μέ τό προσφυγικό προκειμένου να «κερδίσει» υποχωρήσεις στό ύψος τών
μέτρων καί στό εύρος τών μεταρρυθμίσεων...
<Έξι χρόνια μετα τήν δραματική ανοιξη τού 2010, ή °Ελλας βρίσκεται έντός μνημονίου, μέ ήμίκλειστες τραπεξες, ήμίκλειστα
σύνορα, ημιτελή αξιολόγηση καί
σχέδια στα κυβερνητικα συρταρια
για αὐξημένους φόρους καί μεγαλύτερες ασφαλιστικές εἰσφορές.
εΗ «9Εφημερίς» απέθανε,
ζήτω  <<9Εφημερίδα»
Γλωσσολογικό ΜΜΜ τής Κυβερνήσεως
ΑΠΟ τό φύλλο 22 τής 23ης Φεβρουαρίου εἰσήχθη ή μετονομασία
τῆςἘΦημερίδος τῆςΚυβερνἡσεως
σέ <€Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως». Τό γεγονός μας ὁδήγησε σέ
μία μικρή διερεύνηση τού θέματος.
Ἐκ τής έρεύνης στήν ίδια τήν
«Ἐφημερίδα τής Κυβερνήσεως»
(στήν αἰτιατική εὐτυχώς δέν διακρίνεται δημοτική καί καθαρεύουσα!) προέκυψαν τα ἑξής ένδιαφέροντα: 'Η ρύθμισις δέν έγινε βεβαίως ανευ προηγουμένου νόμου.
'Έτσι στόν νόμο ὐπ' αριθμ. 4368 τής
21ης Φεβρουαρίου 2016 καί στό
αρθρο 20 αὐτού ύπό τόν τίτλο: «Θέματα ΦύλλουῦΕφημερίδας τής Κυβερνήσεως καί ῦΕθνικού Τυπογραφείου» στήν παραγρ. Ι προσδιορί
ζεται ότι τροποποιείται ὁ προηγούμενος σχετικός νόμος 3469/2006 ώς
ἑξής: «'Η "Έφη μερίδα τής Κυβερνήσεως" έκδίδεται μόνο από τό
ῦΕθνικό Τυπογραφείο, κατα τούς
όρισμούς τού νόμου αὐτού καί τών
διαταγματων καί πραξεων πού
έκδίδονται κατ' έξουσιοδότησή
του, καί φέρει τόν τίτλο: '°Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής°Ελληνικής Δη μοκρατίας"».
Τό φαιδρόν τής ύποθέσεως
εἶναι ότι ὁ νόμος 4368 τού παρελθόντος μηνός έπιγραφεται: «Μέτρα
για τήν έπιταχυνση τού κυβερνητικού έργου καί αλλες διαταξεις».
Προφανώς ή μετονομασία τού κρατικού όργανου δη μοσιεύσεως τών
νόμων, διαταγματων κ.λπ. δέν διευκολύνει σέ τίποτε τήν έπιταχυνση
τού κυβερνητικού έργου. °Εκτός καί
αν καποιος έκ τών ύπουργών τού
Σύριξα απεφανθη ότι δυσκολεύεται
να βλέπει τό όνομα του σέ νομοθετικα κείμενα ύπό τήν έπιγραφή
«°Εφημερίς τής Κυβερνήσεως».
Τώρα ποιός έγκέφαλος έσκέφθη
αὐτό τό μιξογενές κατασκεύασμα
«°Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως»
αντί τού κ Εφημερίδα τής Κυβέρνησης» πού θα ήταν σύμφωνο πρός
τήν λογική τής δημοτικής πού ὐπερασπίξεται ή κυβέρνησις αὐτή
είναι μυστήριο.°Ως γλωσσικό κατασκεύασμα παραμένει ένα ακόμη
ατόπημα καί μία ακόμη ανακολουθία τού κυβερνητικού θιασου.
Σήμερα
Τεραστιο καί
το ίδιωτικό χρέος
Στα 225 δισ. ανήλθε στίς
αρχές τού 2018 τό ίδιω
Τίις ἡμέρας
Στό τέλος κερδίζει  Ελλάδα
τικό χρέος, σύμφωνα μέ
τα στοιχεία τής Ἑλληνικῆς Συνομοσπονδίας
'Εμπορίου καί 'Επιχειρηματικότητος. Σελ 2
Τουρκικές
απαιτήσεις
°Ολονύ κτιες διαπραγμα
τεύσεις στίς Βρυξέλλες
για τήν έπίτευξη συμφω
νίας στό προσφυγικό.
ΣΕΛ 8
«Μνημόνιο»
καί στήν Φινλανδία
Αύξανει τό ώραριο έργασίας καί μειώνει τα έπιδόματα ή φιλελεύθερη κυβέρνησις τού Σιπίλα, μέ
στόχο τήν αύξηση τής
απασχολήσεως. Σελ 5
Μού έστειλε ό φίλος μου ό Τάκης στό αυτοί! μιά φωτογραφία μέ
ύπότιτλο «Φωτογραφία από τό
μέλλον». Παρουσιάζει δυό ανδρες
τού σώματος τών Εύζώνων, μέ τό
όπλο έπ' ώμου. Ό ένας είναι μαύρος
καί ό αλλος μελαμψός καί φοράει,
αντί γιά τό παραδοσιακό φέσι, ένα
Ινδικό σαρίκι!
Μιά φωτογραφία πού δέν θά
σοκάριζε κανέναν στήν Αγγλία,
όπου ύπάρχουν καί μαύροι καί"νδοί
καί Σίχ καί Πακιστανοί, πού ύττηρετούν στίς ένοπλες δυνάμεις. Ἀ€ μήν
ξεχναμε ότι οἱ έκ Νεπάλ όρμώμενοι
Γκούρκας ήταν καί είναι έπίλεκτο
σώμα τού Βρεταννικού Στρατού.
Άλλο, όμως , Αγγλία, αποικίες,
αύτοκρατορία, ύττηρέτες, μέ τούς
·'νδούς ύποτακτικούς, μέ τούς Κινέζους έπί τών όποίων κυβερνήτης
είχε δικαίωμα ζωής ή θανατου, καί
άλλο °Βλάδα. ῦΕδώ τά χώματα (καί
τά μυαλά) έχουν αλλον αέρα. Ας μή
λησμονούμε δέ ότι, ένώ οἱ αλλες
«κτήσεις» τού Ἡνωμένου Βασιλείου
(ΜΜΜ ΜΜΜ), ΧΜ-ΚΜ),
απέκτησαν αναμασως τήν ανεξαρτησία τους, στήν έλληνική Κύπρο,
χύθηκε αίμα καί οἰ°Εγγλέζοι έφυγαν
μέ μισό φλόκο!
Δέν τό βλέπω εύκολο, συνειτώς,
όσο καί αν έξωθεν αλλά καί «μεταξύ
μας» καταβάλλονται φιλότιμες προΠάθος αλλαγής τῆς αυτή μας
ταυτότητας, νά έχουμε στό μέλλον
εἰκόνες όπως αύτή πού μού έστειλε
ό Τάκης.“Οχι ότι οἰ'Ελληνες είμαστε
ρατσιστές. Ούδέποτε ύπήρξωε καί
ούτε θά γίνουμε.“Εχουμε, όμως, «τή
δική μας τρέλα», πού δέν μπορούν
νά καταλάβουν οἱ απ' έξω.
Μπορεί ό ῦΕγγλέζος νά μήν έχει
πρόβλημα βλέποντας στή Βασιλι
κή Φρουρά έναν *Ινδό μέ σαρίκι καί
δίπλα του τόν παραδοσιακό
'Αγγλο φρουρό. 'Εκείνος, όμως, μεγάλωσε μέ τίς Ιστορίες τού παττπού του από τήν Μπούρμα, τό
Σιάμ, τή Ροδεσία, τήν Αραβία, τό
Άντεν, από τίς χώρες, δηλαδή, από
τίς όποῖες ή αύτοκρατορία τών
Άγγλων θησαύρισε καί γέμισε μέ
χρυσό καί αἰματόχροες πολύτιμους
λίθους τίς τσέπες τών εύγενών της,
ασχέτως αν οἱ ίδιοι σήμερα έκχωρούν τίς περιουσίες τους στούς
πρώην ύττηρέτες τους.
Ένας μεγαλώσαμε μέ διοικήσεις
τών γονιών καί τών πατπτούδων
μας από αγώνες απελευθερωτικούς.
Τά δικά μας έμβατήρια δέν είναι «Οἱ
αετοί τής Μπούρμα» ή «Οἱ ήρωες
τής Αλγερίας». Οἱ γονεῖς μας τραγουδούσαν «Τί ζητούν οἱ Βούλγαροι στή Μακεδονία» καί «Κορόιδο
Μουσολίνι», κι έμεῖς, ή γενιά πού δέν
γνώρισε (ακόμη) πόλεμο, στή δεκαετία τού '60, ττηγαίναμε γιά τόν
α<κλησιασμό καί δίναμε «βήμα» τραγουδώντας «Κορόιδο πού είσαι
Χάρντινγκ», λοιδορώντας τόν κυβερνήτη τα κατεχόμενη; από τούς
Βρεταννούς Κύπρου, στήν ὁποία
πολεμούσαν τά ήρωικά παιδιά τής
ΕΟΚ ύπό τόν στρατηγό Γρίβα Διγενή. Ασχέτως αν αργότερα κάνατε
τόσα πολλά λάθη καί χάσαμε τή μισή Κύπρο μας.
'Ο,τι καί αν γίνει, λοιπόν, όσο
κι αν προσπαθήσουν νά μας αλλάξουν τόν χαρακτήρα καί νά μας
«μπολιάσουν» μέ ξένη κουλτούρα,
δέν θά τά καταφέρουν. «Στό ποδόσφαιρο παίζουν ένδεκα έναντίον
ένδε<α καί στό τέλος κερδίζουν πάντα οἱ Γερμανοί», είπε ό Γκάρυ Λίνεκερ.“Ετστ καί στά δύσκολα: Στό τέλος κερδίζει ή Ἑλλάδα!
'ΜΟΔΑΜΟΣ
Ἡ Βρεταννία
καί ή ΕΕ
Γραφει ὁ ἈνδρέαςΣταλίδης*
ΣΤΟΝ κόσμο τού «1984» τού Οοοτρο απο" (1949),
ή Βρεταννία βρισκόταν στό ίδιο στρατόπεδο μέ
τή Βόρεια Αμερική, αντίπαλη δηλαδή της Εύρασίας (Εύρὡπη καί Ρωσία) καί τής Ανατολασίας
(κίνα καί'Απω Ανατολή). Οί εύρωσκέπτικιστικές
ρίζες τών Βρεταννών είναιπαλαιές καί βαθειές.
Ψυχικό δέν αίσθανθη καν ποτέ Εὐρωπαίοι.
Παρ' όλα αὐτό, ό βρεταννικός ρεαλισμός δέν
έπέτρεψε -μέχρι σήμερα- στό ρεύμα αὐτό να
φτασει στό σημείο να αίτη θεί τήν έξοδό του από
τήν Εύρώπη. Σήμερα, είναι κυρίως οί μεταναστευτικές ροές Εύρώπαίων πολιτών πού τό ανέδειξαν ώς κορυφαίο ζήτημα. Στίς 28 "ουνίου θα
πραγματοποιηθεί τό ύπεοχη μένο από τόν πρωθυπουργό Ντ. καμερον δημοψήφισμα <<μέσα ή
έξω από τήν Εύρώπη».
Οί τέσσερεις κέντρικοί αξονες, γύρω από
τούς όποίους κινήθηκαν τα αίτή ματα τού καμερον πρός τήν Εύ ρὡπη καί στα ὁποία έστίασε τήν
έναρκτήρια τοποθέτησή του, είναι:
1. Μείωση έπιδοματων μεταναστών, ώστε να
αποτρέπέται ή είσοδός τους στό Η.Β.
2. 'Ελαφρυνση έύρωπαίκής γραφειοκρατίας
σέ Βρέταννικές έπιχειρήσεις.
8. Απαλλαγή τού 'Ην. Βασιλείου από μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό έντός τής ΕΕ
4. Προστασία κρατών έκτός εύ ρωζὡνης (αρα
καί τού Η.Β.) από επόμενα πακέτα στήριξης
χωρών σέ κρίση
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Πόσοι άραγε θυμούνται σήμερα τόν Σαλμάν Ρουσντί; Τόν συγγραφέα τού βιβλίου «Σατανικοί στίχοι» έξ αἰτίας
τού όποίου αντιμετώπτσε
απειλή θανάτου; Τήνκαταδίκη εᾶε αποφασίσει ό
ήγέτης τού )|ράν Αγιατολλάχ Χομείνί πού ἐξέδωσε «φετφά» καλώντας
τούς «πιστούς μουσουλμάνους» να τόν σκοτώσουν όπου τόν βρούν Εἰς
πείσμα τών φανατικών
ίσλαμιστών, ό Ρουσντί
έπεβίωσε καί από τό 2004
μέχρι τό 2007 ένυμφεύθη
τήν )|νδή καλλονή Πάντμα Λάκσμι, οί αναμνήσεις τής οποίας μόλις έξεδόθησαν. Τό βιβλίο τιτλοφορείται «Αγάπη,
απώλεια καί τί τρώγαμε›χ
όπου ό Ρουσντί περιγράφεται ὡς άχόρταχος τόσο
στο φαγητό όσο καί στό
σέξ Μάλιστα ή Λάκσμι
αναφέρει ότι τήν αποκάλεσε «κακή έπένδυση» σέ
κάποια περίπτωση πού
λόγω ασθενείας αδυνατούσε να ίκανοποιήσει τίς
όρέξει ς του ..
Ο Να καί μια φορά πού οί
είσβολείς ήταν καλοί. Ό
λόγος για πανάρχαιους
ίούς πού είσήλθαν στό πέρασμα τών χρόνων στό
ΒΝΑ μας τούς «έαν-τὰε
σαμε› καί τώρα πλέον μας
βοηθούν καθοριστικά να
καταπολεμάμε άλλους
ίούς Οί είδικοί από τό Πανεπτστήμιο τής Πούτα πτστεύουν ότι οί ίοί αὐτοί
αποτελούν περίπου τό
8 % τού σημερινού ΟΝΑ
μας. Τελικώς όλα τα
χρωστάμε στούς αρχαίους
προγόνους μας.
ο "Ενα πολεμικό σκάφος
τής Αύστραλίας έπεδόθη
σέ απότομους έλιγμούς
κατά τήν διάρκεια ασκήσεως στόν κόλπο Μάρλμπορο Σάουντς στο Νότιο
Νησί τής Νέας Ζηλανδίας
μέ αποτέλεσμα να άναστατώσει τήν ήσυχη τοπική κοινότητα καί να
προκαλέσει ζημιές σέ βάρκες τά απόνερα από τούς
Μικτού; τῆς φρεγάτα;
να ΑΜραλίας έθιξαν περίπου 12 βάρκες στόν
μώλο καί κατεστράφη καί
μία ίχθυοκαλλιέργεια σολομού. ~Ετσι τώρα οί κάτοικοι απαιτούν έπίσημη
Μαη ἀπό τήν σύμμαχο χώρα
ο Απελπτσμένος διότι δέν
μπορεί να ταίσει τα ζώα
του, ό ίδιοκτήτης ένός
ζωολογικού κήπου στήν
Λωρίδα τής Γάζας ζητεί
αγοραστές για τα Τά συντηρήσουπ αλλά κυρίως
για να τούς προσφέρουν
τροφή. ἀφοῦ ασια ἡμέρε
να φάνε... Ό 24χρονος
Μοχάμαντ Όουέιντα έχει
μόνον 15 ζώα πλέον. τά
ύπόλοιπα από απο συνολικώς πού εᾶε κάποτε
πέθαναν από τήν πείνα.. .
ο Μπορεί στήν Εύρώπη
τα σύνορα να κλείνουη
όμως στα σύνορα 7νδίας
Πακιστάν; στο Παρέα, τό
οποίο είναι ή μοναδική
διάβασις πού συνδέει τίς
δύο χώρες τα σύνορα
ανοίγουν καθημερινώς καί
μάλιστα μέ μία τελετή
στήν ὁποία συμμετέχουν
στρατιωτικά τμήματα καί
από τίς δύο πλευρές.
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Καλλιρρόη Παρρέν καί Φεμινισμός
πρίν από έναν αἰώνα!»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)