Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Αθ^Η_Π Η"
Η ΜΜΟ ΜΜΜ·τΠς ΔΕΚ ΜΒΜ·
τωρα το πανι”...
:οι Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ
Τα Μπένι.
τα υπέρτατο ΜΜΜ
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. τι
Διαβσστε στο σιιμερινο (ΡΒ μι τον
Τασο ισαιτιλιι ΟΛΟ ΓΟ ΠΔΡΔΣκΗΝιο για ιι5
εξελιξει5 στα κεντρα εξουσια5 του Ποὁοοφαιροο
/ «Τέλοε το Ποδοσφαιρο με Ποινικα τ
6ιωκομενοαε στα Ποστα», Π κεντρική;
θέση των ἐ<τριὡν›ι 1 
_/ Εκει Πέφτει το βαροε τΠ5 αυ`ριανιιέ 'συνεδριααΠ8“τΠ5 ΣομΠερ Λιγκα8 “ ”
/ Ποια ειναι τα Προβλήματα
οσον αφορα οτιε Παρουσιε8
· Τι θέλει να κανει ο ΚοντονΠε
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡ|Π0ΛΗ: Ν|ΚΟΣ '(|ΤΣ|Γ|ΛΝΝΗΣ, ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ|ΟΥ
θέλΠσ`ιἔ
αΠοιτο·ΥΠΕΝ γιαινα ΠροχωρΠσοαν γρΠγοραι“ ι··
 ΣτἴΠνλΕΚ λένε Πωε ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ βλέΠοαν, Πραγματικα
οιι6.ια6ικασίεε · Νέα εΠαφΠ ΣΗΜΕΡΑ με το υΠοαργείο, με στόχο να
88500 και
ατεῇιιε·ι:ις μ
μΠν ξεΠεραρτομν οι ι5_μερε8 Που4ΠροβλεΠονται
Ι Ι Ι · , , · μ ε Ἡ" "ΙΜ, ¦ Ι ἐκ ι
ετρανε αΠο την ΠροηγουμενΠ εβδομαδα, για την εγκριση ῖΠ8 ΜελετΠ8 ΠεριβαλλοντικωνιΕΠιΠτωσεων
-·τ·”.
το ιΑτι>ικο εαιτΕΛειο εχει απο...
ΠΑΝΩ Στοπ ΜΠΡΑανΝ κΑι ΚΑΤΣ|ΒΕΛΗ,
ΠΑ ΠΑ ΠεοΜεογΠ το" αεΦΠ
:ϊ ι:: ..ε . 
, .ο .φ_ωΥ9!Ϊ9' 193 κ"ν .
τών τηὲ·εῇιθεση8 .- - ΜΗΜΜειοΜΠ£ΜΜ
- - ΜνοιπΜειΑτιιΝεΑιΠτΑιπΜΜΜΔιω