Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ίιιιιί
Ϊ ζ=ῖ  Ϊ - = ε ε ;
 181 1 ?ί ἐξ
ίι ιί
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.683 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤιογ 2016 και σΤο ίΠτεΤΠετ Μ.ΜεΚ!|Τε=.9Τ
'Εργα Του δήμου
σε εΤαιρείες-ΦανΤάσμαΤα
ΕπιτόΤιια έρευνα δημοτικών συμβούλων στα Σίνδο και αυτοΨία της «Θ»
ΣΥΝΟΔΟΣ Ε.Ε. - ΤΟΥΡΚ|ΑΣ
Τα άπλα Του ΤσίΠρα σΤη
μάχη Των Βρυξελλών
για Το Προσφυγικό
ΣΤην ομιλία Του σΤην
ΚΕΤου ΣΥΡ|ΖΑ. λίγο Πριν
να αναχωρήσει για Την
κρίσιμη σύνοδο Των
Βρυξελλών. ο έλληνας
ΠρωθυΠουργός διαΤυΠωσε Τη σΤραΤηγική
Της χώρας για Το Προσφυγικό και εξέφρασε Την εκΤίμηση όΤι η
αξιολόγηση θα κλείσει γρήγορα ΣΕΛ. 3
Θύελλα ανΤιδράσεων
για Το δημοσίευμα
Τιερί παρέμβασης Του
Δ. ΠαπαγγελόΠουλου
σΤη δικαιοσυνη
ΣΕΛ. 5
ΣΤη θεσσαλονίκη
σήμερα ως εΠικεΦαλής
Της ΔημοκραΤικής
ΣυμΠαραΤαξης
Φώ Γενν αΤά
η ΦηΣΕ^_ 4 οβαρόΤαΤα ερωΤήμαΤα σχεΤικά με σμαΤα. Τον έλεγχο έκαναν οι δημοΤικοί συμὴ ή) Το καθεσΤὡς ανάθεσηςΤων Προ- βουλόιΑνδρέας ΚουράκηςΤης ΠλειοψηΙ Ϊ]]ζ.|1] μηθειὡν και Των έργων σΤο δήμο Φίας (ΠρωΤοβουλία). Μάκης Κυριζίδης Της
Τ' Θεσσαλονίκης εγείρονΤαι αΠό Τα μείζονος ανΤιΠολίΤευσης (ΕνΤάξει) και ΓιώρΤο «Πα"ἀΦε|°»  77 έ; ζ έ 77 ή Π έ αΠΙοΤελέσμαΤα έρευνας. Την οΠοία έκαναν γος Αβαρλής Της ελάσσονος|ανΤιΠολίΤευΙ ΜΗ. Δ" ἔ_]ῳΊἩι ι. Ε. η Τρια μελη Της Οικονομικής ΕΠιΤροΠηςΤην σης (Θεσσαλονικη ΑνοιχΤη Πολη). Η σχεΤι ((θ» _ .έ _ ή ὴς“ _ : έ 7. ή η Περασμένη Παρασκευή. Συγκεκριμένα. σε κή αΠόΦαση γιαΤον έλεγχο είχε ληφθεί Πριν
ΣΕ^_ 33 Π 'έΠ .ΟΠ Δ Ε .1 ..1ἩΪ1λ_[-Ἑἶ: έλεγχο Τον οΠοίο ΠραγμαΤοΠοίησαν σΤις αΠό μερικές ημέρες σΤην Οικονομική ΕΠί.|ἐἘ ὴῇ ξ [ὴῇ Ϊ τ, εγκαΤασΤάσεις δυο εΤαιρειὡν. οι οΠοίες έχουν ΤροΠή. Κρίθηκε δε αναγκαίος καθώς οι υΠοΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ο ί ί“ ι αναλάβει Προμήθειες και έργα εκαΤομμυ- θέσεις ανάθεσης Προμηθειών και έργων
Ι Ι ρίων ευρώ Τα ΤελευΤαία χρόνια. αΠοκαλυ- σΤο δήμο Θεσσαλονίκης ελέγχονΤαι Πλέον
 'την φθηκε όΤι εΠρόκειΤο για εΤαιρείες-φανΤά- αΠό Τη δικαιοσυνη. ΣΕΛ. 8-9. 36
κάποιοι .   .; . ή -- -1- 1- .ε -- - -Η
. .51€ ~ ε 'μι Πιό  -· 31 : 115· 9 ι; ισ ~; ι :9 91  Π Ξ. ΠΕΠ Ο» ΠΠ : ιν Η  1 . 
εκμεΤαλλευονΤαι ε ε ε ε ε ε ε
Το δΡ“μ“ Τους 8ΡοΒΤ8 ΑΡΗΣ
Ενώ σΤην Ειδομένη η καΤά- , . 
σΤαση θεωρείΤαι εκΤός ελέγ- ΑΠΟ Το (ΙΝΤ' "|ο 8] ά
χου και Παρά Τις ΠροσΠάθειες ν'
. Των εθελονΤών να εξασφαλί- κα' σΤο Ι Το 2-0 εΠίΤου ΝέσΤου ΧρυσουΠολης
σουν Τα σΤοιχειὡδη κυρίως για σΤο "Κλεάνθης Βικελίδης" Φέρνει
“- Τα Παιδιά. υΠάρχουν κι αυΤοί
.: Που αισχροκερδουν Πάνω σΤον
 ανθρὡΠινο Πόνο. ΣΕΛ. 10. 32
Τους κίΤρινους Προ Των Πυλὡν
Της Β' εθνικής. ΣΕΛ. 25
Ο εκνευρισμένος |γκόρ
ΤουνΤορ έκανε "καψόνι"
σΤους ΠοδοσφαιρισΤές Του
. . ΠΑΟΚ μεΤά Την ήΤΤα με 2-1 Η ΡΑΚΛ|-|Σ
κ. «Το αΠό Τον Πανθρακικό. ενώ . .
' Ι Ι Τ Ι Ι
Των  ΞκΞνῖυενΠἶμΤεερ[ίΞΒό ιέ|ι|1(θ:νὡν 
και ξεκαθάρισε όΤι δεν Οι κυανόλευκοι δικαίως δεν έχουν
καΤαλάβει για Ποιο λόγο δεν έΠαιξαν
χθες με Τον ΟλυμΠιακό. ΣΕΛ. 16
ανθρωΠιοΤικό θέμα» Ι
ΣΕΛ_ 39 ΠαραιΤειΤαι.
ΣΕΛ. 12-13