Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-03-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ= Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές.
Ἀπὸ τὸ μεσημέρι στά βορειοδυτικά ἱσχυρές '
καταιγίδες καί τοπικές χαλαζοπτώσεις.Ἀνεμοι ίσχυροί.Ἀνοδος τής θερμοκρασίας στα
ανατολικά. Στήν Ἀθήνα έως 19β.
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016
Τῆς Τυρινής. Τῶν έν Χερσῶνι έτιισκοπευσάντων ίερομ. Εφραίμ,
Βασιλέως, Εύγενίου κ.λιτ. Λαυρεντίου ὁσίου τού Μεγαρέως.
Σελήνη 28 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 6.48'-Δύσις 6.25'
Ἀριθμ. φύλ. 40898 ί Τιμή 1,50 €
Μερικής 9, ΤΚ. 10672, Ἀθήναι, ιιιιο@εειιεηεψε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220681, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170670 - 210 8227670
"Ετος 1280ν
Ἀπὸ αεροδρόμιο
προσφυγοδρόμιοί
Ἡ 28η Μαρτίου 2001 ήταν μία σημαδιακή ήμέρα
για τήν Ἀθήνα καί τήν 'Ελλάδα."Υστερα από μισό
σχεδόν αἰώνα λειτουργίας στίς έγκαταστάσεις τού
'Ελληνικού, τό αεροδρόμιο τής Πρωτευούσης μεταφέρθηκε στα Σπάτα, στίς ύπερσύγχρονες έγκαταστάσεις τού «Ελευθέριος Βενιζέλος». 'Η κίνησις έκείνη
άφηνε έν είδει «προίκας» 5 χιλιάδες στρέμματα γής
σέ ένα από τα πλέον προνομιούχα σημεῖα τού Λεκα
νοπεδίου, τα ὁποῖα θά μπορούσαν νά αξιοποιηθούν μέ '
πολλαπλούς τρόπους.
Οἱ προτάσεις ήταν πολλές. Μία ύπερφίαλη πρότασις ήταν να μετατραπεῖ τόἙλληνικό στό «μεγαλύτερο» μητροπολιτικό πάρκο τού κόσμου, τήν ὁποία ύποστήριξε ή τότε Κυβέρνησις Σημίτη.'Πταν όμως ἐκτὸς
πραγματικότητος καί χωροταξικά έσφαλμένη. Κάποιοι μιλούσαν για κατασκευή μιας «Ν τίσνεύλαντ» ένω
άλλοι, σκεπτόμενοι τήν ύφιστάμενη «πίστα» τού αεροδρομίου, όραματίζονταν τήν μετατροπή της σέ πίστα
αγώνων αύτοκινήτων, ώστε νά διεξάγεται καί στήν
Ἑλλάδα τό πρωτάθλημα τής «φόρμουλα 1».
Τήν πλέον δραματική καί χωροταξικά ζυγισμένη
πρόταση έκανε ὁ κ. Στέφανος Μάνος, πρόεδρος τότε
τούκόμματος «Οί Φιλελεύθεροι». Πρότεινενάδοθεῖή
μισή έκταση τού παλαιού αεροδρομίου σέ κοινή χρήση καί ή απόλ0ιπη νά γίνει προάστειο μέ κατοικίες
ύψηλού έπιπέδου, ύπότόνόρο τάχρήματαπούθά είσέπραττε τό δημόσιο νά διατεθούν γιά τήν δημιουργία
πάρκων καί πνευμόνων πρασίνου σέ περιοχές τής
Πρωτευούσης πού τι έχουν πραγματική ανάγκη.°Ιδού
ο τί είχε γράψει σέ σχετικόαρθρο του στήν «Εστία»
«Ἡ έκταση τού παλαιού αεροδρομίου είναι 5200
στρέμματα. Άν τό 50% τής έκτασης δοθεί σέ κοινή
χρήση (δρόμοι καί πλατείες 1.600 στρέμματα καί
πάρκα 1:000 στρέμματα = 10 °Βθνικοί Κήποι), τι
όπόλοιπα 2.600 στρέμματα ώς οίκοδομήσιμα οίκόπεδα έχουν αξία πού μέ βεβαιότητα ύπερβαίνει τά
2,6 δισεκατομμύρια εύρω.
Τό ποσό των2,6δισεκατομμυρἰων εύρώ άρκεῖγιά
τήν άιωλλοτραση 20 έκτάσεων των 100 στρεμμάτων
στίς πυκνοκατοικημένες περιοχές τῆς πρωτεύουσας
καί τήν διαμόρφωσή τους σέ ῖσάριθμους κήπους. 'Η
Κυψέλη μπορεϊνά αποκτήσει 'Εθνικό Κήπο. Τό Μο
ό Κολωνός τό Περιστέρι, τόΑίγάλεω κο.κ.»
Καί τό άρθρο τού κ. Μάνου κατέληγε: `
«Τέτοιες εύκαιρίες για τήν αναμόρφωση μιᾶς
ὁλόκληρης πόλης δέν ξαναπαρουσιάζονται. Καί
όλοι έχουμε καθήκον να βλέπουμε καί λίγο πιό πέρα
ἀπό τι μύτη μας»
Άλλα οἱ πολιτικοί δέν έβλεπαν πέρα από τήςμύτη
τους. "Ετσι, ὁ διαγωνισμός για τήν αξιοποίηση τού
'Ελληνικού έγινε μέ καθυστέρηση δεκαετίας καί ή
έκταση παρέμεινε αναξιοποίητη έπί 15 ὁλόκληρα
χρόνια! Τό μόνο πού έγινε σέ ένα πολύ μικρό τμήμα
τής έκτάσεως ήταν κάποιες αθλητικές έγκαταστάσεις
για τούς 'Ολυμπιακούς Ἀγώνες. 'Η Μόλοιπη έκταση
καί οἱ έγκαταστάσεις τού παλαιού αεροδρομίου κιθηκαν νά ρημάζουν. Καί τώρα έγιναν κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων από τήν Συρία
Τό ἑλληνικὸ κράτος αξίζει συγχαρητη ρίων για
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο αξιοποιεῖ τήν περιουσία του.
Μετά από 15 χρόνια αδρανείας, μετέτρεψε τό παλαιό
αεροδρόμιο σέ ...προσφυγοδρόμιο!
ί νιγη
ρύ καθεστώς ο
Ερντογάν
Κορυφή τού παγὸβουνου ή κατάληψις τής «Ζαμάν»
ΟΥΔΕΠ0ΤΕ ή τουρκική δημοκρατία εἶχε χαρακτη ριστικά πού θα
μπορούσαν νά τήν κατατάξουν στίς
εὐνομούμενες δυτικές χώρες. “Ιδρύθηκε από τὸν Μουσταφά Κεμάλ, ὁ
ὁποῖος ὁργάνωσε ταυτοχρόνως συ μπολιτευόμενα καί αντιπολιτευὸ μενα
κόμματα, προκειμένου νά ύπάρξουν
τά προσχήματα πού θά έπέτρεπαν
στήν Τουρκία να πλησιάσει ι τήν
Εὐρώπη. Πάντα όμως τελούσε ὑπό
τήν «ύψηλή έποπτεία» μιάς άρχουσας τάξεως. Πολλοί έπίστευσαν ότι
τα ίσλαμικά κόμματα θα ανέτρεπαν
αὐτή τήν δεσποτεία, καθώς στη ρίζονταν σέ εὐρεία βάση ψηφοφόρων, πού στα μάτια τών Εὐρωπαίων
' έκπροσωπούσαν μιά τάση απορρί
ψεως τής απολυταρχίας. Δ
Καί ὁ Ρετζέπ Ταγίπ °Ερντογάν
θεωρήθηκε ήγέτης αὐτής τής
«ήπίας έπαναστάσεως» πού θά
έφερνε έναν έκδη μοκρατισμὸ.
"Οσοι έπίστευαν αὐτό απεδείχθησαν
αφελεῖς. Μεταξύ τους περιλαμβάνονταν καί “Ελληνες πολιτικοί, οἱ
ὁποῖοι έπίστευαν πώς ή ύποχώρησις
τού κεμαλισμού οι βελτίωνε τό κλίμα μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἀγκύρας.
Σταδιακώς όμως, ὁ ῦΕρντογάν απεκάλυπτε τό πραγματικό του πρὸσωπο. Μεθοδικά προχωρούσε στήν ι·
ανατροπή θεσμών καί τήν άλωση
«προπυργίων» τού κεμαλικού καθεστώτος.Ἀφηνε όμως μίαν ἑπίφαση έλευθεροτυπίας, περιορίζοντας
τίς παρεμβάσεις του σέ δικαστικές
διώξεις προσώπων πού γίνονταν
«ένοχλητικά»."Οπως δύο δημοσιογράφοι τής «Χουρριέτ» πού συνελήφθησαν έπειδή απεκάλυψαν τίς
σχέσεις τής μυστικής ύπηρεσίας
ΜΙΤ μέ τό ΙδΙ8. Για τίς ὁποῖες
ὐπή ρξαν έλαχιστες αντιδράσεις.
Φυσική έξέλιξις είναι ή προχθεσινή έπέμβασις στήν μεγαλύτερη
αντιπολιτευομένη έφη μερίδα «Ζαμάν». Ἀπὸ τό πολυτελές ανάκτορο
στό ὁποῖο έχει πλέον έγκατασταθεῖ, ὁῦΕρντογάν τήν έθεσε ὑπό κρατικός έλεγχο. Οί έπίτροποι είσέβαλαν ὑπὸ τήν προστασία αστυνο
μικών δυνάμεων πού έκαναν αδιακρίτως χρήση βίας. και αμέσως ή
«Ζαμάν» μετετράπη σέ φερέφωνο
θαυμασμού για τόν Τούρκο έκλεγ
μένο δικτάτορα. “Ο ὁποῖος δέν δι- .
στάζει να παρουσιάζεται ως ίσος
πρός τούς Εὐρωπαίους ήγέτες,
απαιτώντας ένταξιακή διαδικασία
καί πολλά αλλα ανταλλάγματα για
μιά δήθεν συνεργασία στό μεταναστευτικό. Μιά συνεργασία τόσο
προσχηματική όσο καί ή οὐσία τής
τουρκικής «δη μοκρατίας»...
Ἀλλὰ δυστυχώς ὁ πολύς °Ερντογάν «βρίσκει καί τά κάνει». Τόσο
στὸ έσωτερικὸ όπου ἑπιβάλλεται
στις μάζες τῶν νηΦοΦὸρων της
Ἀνατολίας, όσο καί στό έξωτερικὸ,
όπου έξαπατά χώρες πού πιστεύουν
ότι είναι συμμαχικές ή φιλικές.
Ἀκὸμη καί τήνἙλλάδα, όπου ύπαρχουν ακόμη αφελείς πού δέν έχουν
αντιλη φθεῖ ότι μοναδικός κοινός
.παρονομαστής κεμαλιστών καί
°Ερντογάν είναι οἱ διεκδικήσεις εἰς
βάρος τῆς ἑθνικῆς μας κυριαρχίας.
«Έφυγε» ὁ Ύδραῖος
παρατηρητής τής θάλασσας
Ἡ σπουδαία παρακαταθήκη τού Παναγιώτη Τέτση
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Ἀκαδη μαϊκός
καί πολυβραβευμένος ζωγράφος,
μά κυρίως απέριττος άνθρωπος,
Παναγιώτης Τέτσης, δέν ὐπάρχει
πιά."Εφυγε από τήν ζωή τά ξη μερώματα τού περασμένου Σαββάτου
σέ ήλικία 91 ἐτῶν, ήττη μένος τα
τὸν καρκίνο.
«Ἀλήθεια ποιός μπορεῖ να φανταστεῖ τήν °Ιστορία τής νεοελληνικής ζωγραφικής χωρίς τήν παρουσία τού Τέτση; “Η συνολική
είκὸνα της Θα έχανε ακαριαῖα τούς
ύψηλότατους τόνους της καί κυρίως αύτόν τὸν μεταδοτικὸ παλμό,
τὸν ακαταμάχητο οίστρο, τό ἱαματικό αἴσθη μα ζωτικής εὐφορίας
καί ψυχικής ύγείας πού αποπνέουν
τι έργα τού 'Υδραίου δη μιουργού», εἶχε πεί τήν περασμένη Δευτέρα ή διευθύντρια τής °Εθνικής
Πινακοθήκης καί στενή του φίλη,
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, στήν
έκδήλωση τού ύπουργείου Πολιτισμού, τὸ ὁποῖο τού απένειμε τὸ νεοσυσταθέν είκαστικό βραβεῖο
«Γιάννη Μόραλη», όμως ή ηδη
έπιβαρημένη ύγεία του δέν τού
έπέτρεψε νά παραστεῖ.
Ό Παναγιώτης Τέτσης θεωρεῖται από τούς σπουδαιότερους ζωγράφους πού διεμόρφωσαν τήν
ἑλληνική μεταπολεμική ζωγραφική
μαζί μέ τὸν Γιάννη Μόραλη. Συμβολίζει τίς αξίες καί τά χαρακτη ριστικά τής ἑλληνικής κοινωνίας καί
κυρίως τής φύσεως. Είναι ίσως ὁ μό
νος πού συνέλαβε τήν έσωτερική ς
ζωή τού ύδάτινου κόσμου, μυθοποίησε τήν σχέση του μέ τήν θάλασσα,
έτσι όπως τήν αγνάντεψε τα τούς
βράχους τού γενέθλιου τόπου του,
τής"Υδρας. 'Ο «ζωγράφος τής θάλασσας» αφουγκράσθηκε τούς παλμούς της έτσι όπως φόρτισαν τήν
μνήμη του. Τά θαλασσινά του έ ργα
κτίσθηκαν μέ παχύρρευστο χρώμα
καί μία έντυπωσιακά ένστικτώδη
καί πληθωρική χειρονομία. Ἡ ζωγραφική του θά μείνει πλέον μία
διαρκής έξίσωσις τού κανόνα καί
τής συγκινήσεως, μία τελετουργία
τού βλέμματος, έτσι όπως αὐτὸ άγγιξε τά νερά τού τόπου του πού θά τόν
όποδεχθεῖ αέριο.
Τά «ντεφάκτα τών είδήμων»
Σ ήμερ α
Προστασία συντάξεων
μέχρι 2.800 εύρώ
Δέν θα μειωθούν οί κύριες συντάξεις μέχρι . , |
2.800 εύρὡ, ανέφερε ο" ἡ καΤἀ°Ταση "ή χωρα
χθές ό γ.γ. τού ύπουργεί- είναι πιό χάλια από πιό χάλια τό έχει
ου Εργασίας, κ. Ἀνδρέας Μιληφθεῖ όλος ό λαός. Για να φθάΝεΦελουὁης ΣΕ^- 2 σουμε στή ρίζα πού προκάλεσε αύτή
" ή κατάσταση, πρέπει να αναζητήΕκο8Τη ή Κυβέρνησις σουμε τίς δυνατότητες καί τίς Ικανόγιά Τό ΑΜΚ τητα των νῦν καί πρώην κυβερνών'Εκτεθειμενη η Κυβέρνη- . . .. .
› . - των μας της Αριστεράς. Καί που θά
σις, διοτι περασε αοχο- . , .
ΜΟΟΝ Προκλητική δήλω_ βρουμε καλυτερα τά στοιχεία της
σις πού αμφισβητεί τήν · προσωπικότητα 70115; ΣΤό! λόγια
ελληνική κυριαρχία. τους, πού απο; Συγκέντρωσα, λοιΣΕΛ. 8 πάν, ένα συμπίλημα τών δηλώσεων
τους κατά τίς δύο τελευταίες έβδομάΝέα Πα Με δες καί τό παραθέτω έτσι ώστε νά
ων  γ παραμείνουν στήν '|οτορία  νά μή
ΑσΦΗκἩβη η κ9Τ9στ9σις ίσχύσει τό πως νωπά καί χάσουμε
στην Αθηνα και την Ειδο- . ¦ ¦
. ¦ . , ρητά που άκουστηκαν γιά πρωτη
μενη. Σε λειτουργια 14 _ ¦
κέντρα φιλοξενίας για χι- φορά ^ρ1°ἙΡἀ· γωνία Κ°"μΜ8°ν“
λιάδες μετανάστες. ρου καί Μαξίμ0νο
ΣΕ^·4 με ξε<ινήσωμέ μία ὁμολογίατού
πρωθυπουργού μας, ό ὁποῖος σέ μεταμεσονύκτια τηλεοπτική Μομπή
Μάλυψε ότι ό τέως ύπουργός μας
Η 7711116 70111
τα» Οίκονομικών κ. ΜΜς ήταν
ανόητοι! 'Η προηγούμενη .Μελάνηση τού έν λόγω ύπουργού από τόν
κ. Τσίπρα πού θυμόμαστε όλοι, ήταν
ότι ό κ. Βαρουφάκης ήταν μέσα (πολύτιμο κεφάλαιο για τούς μή όμιλούντες τήν αγγλική ως ὁ πρωθυπουργός). Είχε έποικολουθήσει περίπόσος στό Ζάππειο.
Νὰ προχωρήσω μέ τή ρήση τού
κ. Χριστόφορου Βερνάρδάκη, βουλευτή τού ΣΥΡ|ΖΑ, ό όποῖος δήλωσε
κατά λέξη τά τα;; «Ἡ αύτονόμηση
τών ΜΜΕ αποτελέι' παθογένεια για
τή χώρα».'Ετσι, λίγο μού φέρνει νοοτροπία Μνων πού είχαν έφώρει τή
φράση «Αιύο1ιιιιεο1ιιάεἰ» (ή έργα-σία σέ κάνει Μερο) καί τήν είχαν
τοποθετήσει στήν είσοδο τού στρατοπέδου τού Νταχάου.
Προσθέτω μία πραγματικά καταπληκτική ρήση τής τέως αύτο
κράτειρας Ζωής, ή όποία είπε: «Ό
Με και ὁ κλέφτης ένα χρόνο χαίρονται, καί ὁ χρόνος“αύτός τελείωσε». 'Η φράση αύτή έχει δύο άναγνώσεις. 'Η πρώτη περιγράφει έπακριβως μετά πάσης ε1λικρινείας τήν
πραγματικότητα. 'Η δεύτερη άποτελεῖ τό άκρον άωτον τής εύγνωμοσύνης πού μπορεί να νοιώθει καί νά
έκφράζει κάποιος στόν εύεργέτη του.
Συγκινητικάτατο.
'Εμπλαπίζω τό σπήλαια μέ μιά
δεύτερη αποκάλυψη τού πρωθυπουργού μας κατά τήν ίδια μεταφεσονύκτια έκπομπή. Ἀνέφερε ότι όταν
είχε πωπω τό πωπω. είχε
φοβηθώ ότι ὁ κ. Τζήμερος θα έπιχειρούσε κατάληψη τού μέγαρου Μαξίμου! Συμπεραίνει κανείς ότι οί καταλήψεις είναι έμμονη Ιδέα στόν χώρο
τού ΣΥΡΙΖΑ. θυμόμαστε ότι καί ό κ.
Λαφαζάνης ΜΝ να προχωρήσει σέ
κατάληψη τού Νομισματοκοπείου.
Στή συνέχεια έχω καταγράψει
τήν τάση τού πρωθυπουργού μας
καί τών ούν αύτώ να προβαίνουν
μετά μανίας σέ μεταρρυθμίσεις τής
ελληνικής γλώσσας καί τής γραμματικής. Ό κ. Τσακαλώτος έχει μία
αδυναμία να αλλάζει τό γένος τών
λέξεων. Κατ' αὐτόν «τό πλούτο»
είναι ούδετέρου γένους καί «ό μίσος»
είναι αρσενικού. Κατά τόν νέο σύμβουλο τού κ. Τσίπρα ή λέξη «είδήμων» είναι ...αμετάβλητηί 'Ο ίδιος
είναι ένας έκ «τών είδήμων» όπως
γράφει στήν ήλεκτρονική σελίδα
του. 'Ο κ.Τσίπρας πάλι έβαλε χέρι
καί στα λατινικά. 'Ελληνοποίησε τό
πωσ, τό έκανε ντεφάκτο πού κλίνεται καί τό χρησιμοποίησε όμιλωντας περί «τών ντεφάκτων». Για νά
αλλάξεις τήν Εύρώπη, πρέπει ν°
αρχίσεις από τόν Βιργίλιο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣιεΦΑΝοιιογΑογ
<<Ἑστία»:
ήπερίπυστος
καί πολυχαίδεμένηί
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ χθές 122 χρόνια από τήν μετατροπή τού περιοδικού «ς Εστία» σέ καθημερινή έφημερίδα. Παρά τό γεγονὸς ότι σημαντικά καί σπουδαῖα
αφιερώματα έχουν γίνει μέχρι τώρα σέ διάφορες
ἰστορικές ἑπετείους, παραμένουν άγνωστες σημαντικές ἱστορικές παράμετροι πού αφορούν στήν
«Εστία», τής ὁποίας ὁ τίτλος συμπληρώνει ἑφέτος
140 χρόνια ζωής από τότε πού είδε τὸ φώς τής δημοσιότητος αρχικώς ώς περιοδικό.
Τὸ γεγονὸς ότι τό πρώτο φύλλο έκδὸθηκε σέ
τριαντάφυλλί χαρτί, ότι έκδόθηκε «ανάποδα» καί συνεχίζοντας νά μετρα διπλά τά χρόνια, δηλαδή ύπολογίζοντας τὸ 1876 ώς έτος ίδρύσεως καί τό 1894 ώς έτος
έκδόσεως τής έφη μερίδος, τροφοδότησαν έρευνες,
συζητήσεις καί θρύλους. Στὸ γεγονός αὐτὸ συνέβαλαν
σημαντικές προσωπικότητες τής έποχής, όπως ὁ Γεώργιος Σουρής, ὁ ὁποῖος έσπευσε νά προαναγγείλει
τήν μετατροπή τού περιοδικού σέ έφη μερίδα.
< «ΕΣΤΙΑ ή περίπυστος καί πολυχαῖδεμένη, / ὁπού
πρὸς πρόοδον αργά καί στάσιμος δέν μένει, / αλλάζει
σχήμα καί μορφήν πρὸς τὸ κοινόν συμφέρον / κι
αίφνης μεταμορφώνεται τήν ἄλλην έβδομάδα/ εἰς
φύλλον καθη μερινόν έκ τών σπουδαιοτέρων, ί ὁπού θ°
αφήση έποχήν καθ9 όλην τήν Ἑλλάδα». Αὐτά καί
· αλλά ακόμη έγραφε στόν «Ρωμηὸ» του περίπου ένα ,
δεκαήμερο πρίν από τήν έκδοση τής έφη μερίδος τού
φίλου καί συνεργάτου του Γεωργίου Δροσίνη.
Προσωπικότητες έμβλη ματικές οί ὁποῖες μας καλούν ακόμη καί σήμερα νά ανατρέξουμε στὸ παρελκ
θόν αντλπύντας διδάγματα για τὸ μέλλον.
Περισσότερα στή σελ. 4, στή στήλη « Ιστορικά
Ντοκουμέντα».
ς καί ή πρώην σύζυγος τού
ΠΕΝΝ| ` , Μίκ Τζάγκερ καί προκάΕ·|Δ Λ τοχος τῆς Χώλλ, Μπιάνκο
Μ Τζάγκερ, μέ έντυπωσιακή
ΠΕΕ|ΞΡΓΑ πλουμιοτή ένδυμασία.
α Στό Ἐθνικό Πάρκο τής
ο Τό κυλικείο τῆς ίταλικῆς Καλιφόρνιας ή περίφημη
Βουλής απέκτησε πρό
ἔτους νέα διεύθυνση. 'Η
ὁποία αναλαμβάνοντας
- τήν ἑπιχείρηση διεπίστω
σε κάτι απίστευτο. Περίπου τό 30% τής καταναλώσεως παρέμενε απλήρωτο καθώς οί βουλευτές
καί ύπουργοί παρήγγελλαν καί αν τό θυμούντο
στό τέλος ἑπλήρωναν κιόλας. Ἀν ὅμως τό λησμονοι7σαν κανείς δέν τούς τό
έθύμιζε καί τό «βερεσέ» παρέμενε μεγαλώνοντας τήν
«τρύπα» στά είσοδήματα
τού αναδόχου. Τώρα, τέλος τό «τζάμπα». “Ολοι
περνούν πρώτα από τό
ταμείο καί μετά δικαιούνται τό ἐσπρέσσο
τους ή τό σάντουιτς. Καί
γιά νά έφαρμοσθεἴ τό μέτρο προσετέθησαν καί
ἐλεγκτἐς στό καφενείο!
ο Μετά τόν πολιτικό γά
μο τους πρό ήμερών τό ·
εύτυχές ζεύγος τού
Ρούπερτ Μέρντοχ καί τής
πρώην κ. πάγκο πρώην
φωτομοντέλου “Τζέρρυ
Χώλλ, -ἐτέλεσε καί θρησκευτικό γάμο στην περίφήμη έκκλησία δι Βήτα 'ε
τής Ποστ Ξυροί. Ἡ ψηλή
νύφη ἐφρόντιοε νά φορέση
τελείως «φλάτ» γοβάκια
γιά νά μήν «περισσεύει»
από τόν καλό της. Στήν
έκκλησία προσήλθαν τά
τέκνα ἀμφοτέρων ἐκ προ
Κοιλάδα τού Θανάτου,
μία περιοχή άγονη καί
αύχμηρή, πού θυμίζει
έρημο μέ πολλούς βράχους, άνθισε ξαφνικά. Τό
φαινόμενο παρατηρείται
σέ άτακτα διαστήματα,
περίπου άνά 10 έτη, καί
προσφέρει μαγευτικό θέαμα, καθώς ξαφνικά γε
' μίζει άπό χιλιάδες άγριο
λούλουδα πού έχουν
όλα τά χρώματα τής ίριδος. Ἡ Κοιλάδα τού Θανάτου είναι τό θερμότερο
σημείο τῆς Βορείου Ἀμεπως. μέ ὑψηλόΤερη θερμοκρασία πού κατεγράφη τό 1913 στούς 56,6
βαθμούς Κελσίου.
ο Ἡ σειρά τών «κάλτ»
κινηματογραφικών ἐπιτυχιών τού «Πολέμου
τών Ἀστρων» έτοιμάζεται νά συμπεριλάβει μεταξύ τῶν πρωταγωνιστών της καί πρόσωπα
πού θά είναι όμολογημένως «γκαίυ». Σκέπτονται
μεταξύ τών χαρακτήρων
πού θά αποδεχθούν τήν
«ίδιοτυπία» τους νά
ἐντάξουν τόν Πό καί τόν
αν, ἐνῶ δέν αποκλείεται
νά προσδώσουν αὐτήν
τήν ίδιότητα καί στόν
ἐμβληματικό χαρακτήρα
τού Λιούκ Σκαι'ουώκερ.
Διερωτώμεθα άν θά ἀντιδράσουν οί φανατικοί
ὁπαδοί τού κόσμου τού
ηγουμένων γάμων, αλλά Τζώρτζ Λούκας.
Διαβάστε τά άρθρα
«Μετρό Θεσσαλονίκης»
Εὐάγγελος Ε Λαζαρίδης (σελ. 2)
<ἶ Ωρες εὐθύνης»
Χάρης Παυλίδης (σελ. 8)