Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"α Μ' Η 'Μ
=Μοοοο“ · οονιιιοΒοοιο
Γρσφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ, 32
Το Βοιιοιο οοιι οοιιοοιι « »
ιις '"|'|'||@ ||'|(
ΓρωειοΣογΡοΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ πμ 
(ΣΠΟΡ
ΑθΛΗΪ' κ"
κυριοκιι (5 Μςιρτιου 2016 / Φωλλο ΤΤ2ῶ (2324) / € Τ 30
·· Το οιο ιιοιιΒιιιο «οιοοο» ` κ  ·:.Ϊ` μ ο έ Ι Τ Ι π Χ | .,
,.¦ΣΤσιΜ β  " Χ Ό ΣγΝΕ|ΔΗΤ9ΠΟΩγΝΟἩο|ΜΕρΕ
. , ο ΤΗΣ ΑΦθὸΝ'ΑΣ ΤΟΥΣ Ε|ΝΑ| ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ
¦ΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ Π0ΓΕΤ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΟΥΝ οι 4 ΣΗΜΑΝΤικΕΣ ΑΠΟΥΣ|ΕΣ (τιμωριιμ£νοι Μοντσλοέ-ΝΙιντσκ, . ΑΠΟΜ^γΜΠήκΟ ΡἑΠΟῇ^Ζ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΜΜ”
 - ι.. 
' ιρσυμστιε5 Μοσκσκοἔσυκουλινι) ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΤΣ-ΣΤΑΘΜΟ · «Στοιχιιμο» γισ Ιου5 ΜΜΜ, νο ξειιερσσσυν ΜΑΗ ΕΠΟΜΕΝ^ΤΒΗΜΜ^ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ¦Πορ¦κ
το σοκ Πιο ΜΜΜ σῖέρσιι5 διεκδικοσο8 του κυιιέλλου · ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΟΥΟΝΑΝΟΤΕ κΔι ΚΟΡΔΕΡΟ  ' ξΣγΝΔΝτΗΣἩ ΤΩΝ τριων» η' -'
Η ΑΕΚ βγοκέ μοροσῖσ γισ να ΚΑΘΑΡ|ΣΕ' το Ποδοσφσιρο και νο ειιιστρέψει ΕΠ'ΤΕΛΟΥΣ σΠο το νέα σεζόν, ο κοσμοέ
στο γοιιέὁσ γιο ένο σντσγωνιστικο και δικσιο Πρωτσθλομσ υστερσ σοο σολλσ χρόνιο ·γΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ομω5, κονέι ολέ5 εκεινε5
τι3 κινήσει5, σου θσ τον φέρουν εκει σου θέλουν νο την δουν,“οι σοσνἰσχου>«Ενωσιτέ8» _
ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΤΟΥ Ν|ΚΟΥ Κ|ΤΣ|Γ|ΑΝΝΗ
ΠΑ Τ|Σ ΕΞΕΑ|ΞΕ|Σ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΑΝΟ|ΧΤΑ ΜΕΤΠΠΑ
ΤΗΣ <<ΕΝΟΣΗΣ»
ι  ι ι ι ἔ ι
' Τ ι
οοοοιιονο οονέι
οοοωοο ονονέωοο οι: Σιοοές-ιιοκονοον
Μειονοοιοιιιος οιιοοιοοοος ιιο ιο ΜΜΜ" ιοο «Μος»,
γιο οοιιιιές ιιοοοος ιιοι ποιο οονοιο οιιοοο ιο νέο οέιον
οοωιιο οιο ο|ον οπο ιιοι οιοοιωιιο οιο ονέιοο ιοο Τοοιιοιονς οινιι
Φοοο γιο ιο νοοοοο οι: ιον έιιοοοο ιος οιοοοοιιιιιος οοέιος
 50 οι· γιο νο Μέι ' “ ^
Π' Η "Μ · 
ο ΜΜΜ" ||8 
Η "'··· τρΔγΜΜιΣτΗκε ΣΤΗ χΘΕΣιΝιι έ ' 
ΣοΜεΡΜιο:45ι Με σκοπο Μισο Τον ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Ο ^ΜΕΡ'κ^ΝΟΣ