Πρωτοσέλιδο Έθνος: "Σφήνα" το χρέος βάζει το ΔΝΤ στην αξιολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠο-   Τρικυμία _____ Ξ ΟΠὲτρος
δραση ' στην 2/  ΚωστοοτΠ ελληνική _  Πουλος
μαγική ναυτιλία “Μ  Πυροβολεί
Αίγινα με τους "Μ”^Μγ  αδιακρίτως 
και το εφοΠλι-  τα ΠροοωΠα _- β μ γ
καλοκαίρι οτές  του σταρ '
έρχεται να «δὲ- Ξ ουοτεμ
Πιο κοντα νουν»
Πλοία
ΠΠΡΟί Ά(ιΠἔΚ€ῖ 
ΔἩ8 Δ) ΠΜ ΔΝ ΑΠΟ ΔΗ
____-_
ΤΟ κΡγΦο ΠΔΖΛΡ| ΤΟΥ ΤΑΜΕ|ΟΥ ΣΤΗ Δ|ΑΠΡΑΓΜΛΤΕΥΣΗ
«Σφήνα» τα χρέσε
βάζει το ΔΝΤ στην αξιολόγηση
τισ ΓΑΛΑΟΚΟ'ΚΗΣ Σκαλι-ι: · _ _ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ γιατο κρίσιμο Ειπα Μηνυματα σε Βρυξέλλε8 Και Αθήνα
ετουρ Με Δευτέρα8. το Διεθνέ8 Νομι- · Ι ·
σματικό Ταμείο ανοίγει «Παραθυρο» για να για αμεσΠ ελαφρυνσΠ του Χρεου8
ξεμΠλοκαρει τι διαΠραγματευσΠ και να αΠο- ώστε να αΠοφεΙυΧθ€ί Π λήψΠ σΚλΠρὡν
φευΧθοὐν δυσβσστωσσ μέτρα » αν δημοσιονομικων μετρων 9 δισ.
ωιιί'ἴἶί'ι1ιΝίιίίί=ίΜί' ΜΜΜ ι “η “ω Ἡ] ¦ιίιιί Ν' ί ΗΜ  Η Η Ξ 'ΛΙΜΝΗ ι!!! ΞΜ]ίί|ί¦~'ίΗ|||¦ίΠ"'|'ίί |||ίί|ί||||'ΜΗ"|'|||ί||ί|ι'||Η'¦||||' ΜΜΜ" |ίιί ΜΜΜ ί
ΣΤ" Σ|Λ|Λ
ΜΒ ΠΣ
ΜΝΗΜΕΣ
ΧΜ|"ΒΥΝΤ
Οι δημιουργίε5
Με Ελληνί6α5
αχε8ιόστριαε
κατέκτησαν και
φέτοΞ το κόκκινο
χαλί. » 70-71
 ΒΥΝΗ τιιΣ'ΕΣιιιιΣ
Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ'ΔΗΣ
Ο ΕΜ"'||Σ 'ΑΜΣ
· Ε 'Ο' ΜΜΕ "Ρ "ΜΜΜ
)) '72·73
 τι>ΑΠΕΖΑ ΠΕιι>ΑιΩΣ
2- ΦΕλοΣ
ἑἔ ` ΗΜΕΡΟΛΟΓ|0 ογλΑκΗΣ γ" ¦
 Σιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι·ιΜιιιιιιι Ο
“ΜτωωΜ ΜΕΣ"... ΜΒΕΒΜ|( 
Δίχω5 ενδοιασυου5 και... Προφυλαξει5. οι κρατούμενοι αναρτουν στα Προφίλ
του5 όσα συμβαίνουν Πίσω ααα τι5 σιδερένιε5 Πόρτε5 των κελιών.
ιιιιιιι ῇίι