Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 ` Μ(ΜΜΞ@Ξ τον. >
= ε _~,: .ο
, 7·'¦·7` Δ - ·_›
γ ξ 7 Μ › 3 Ι ...Μ
19; ῦ-'€ :' · › <
Γ ' οὐ· . γ . > μ ϊ Δ :-“¦ ή Δ Α .
Ή ·τ.σ
·< . .το α _ “στα
` 0- -  %$τΞκ
3 , - Η
. · 1 έ. Ξ β 9 _ ΙΜ
τι “ο τ κ .
 858% “
“τ “9 · 9 θ ο
· '#ῇἶ“ , 5 “· Ι Ι : Π το 
. γ ` χ '  _ κ ”` ρ. · η α Ζ Ρ σ 
Ϊ κ . Ι £ η ' τ ή· | “οἱ
- · Ϊ ο' ; ο
Ξ ή _ 3 Φ· ή Π , ..Έ η
Τ Ώ Ω .
ω“οΔ-ο-κοΗ
Ν.Δ.¦ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Η ΔΗΜ0Σ|Δ Υ|'Ε|Δ
ρέρσσσν τους ποσο χ - ρεκορ ἑ “ρω τ.
ο· πρόσφυγες για ης κρητικές επιβάτες στο το. Μερος
στην ΜΜΜ Μ εξαγωγές το ΩΜΞ τον Φερρονσρ·ο