Πρωτοσέλιδο Real News: Βγάζουν λάδι τον Χριστοφοράκο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΣΟΝ) ΑΤΙ“Α8 ι ὅ Ο ' εσιιι=Αετ β
το· χωρα, ' < Ο'5( ΕΣΟΒ 
“ ΧΡ ω· ιππ χισγ πριν" ί
σε μια
Ο ΕΠΕ ι _ Ο έ Π ί; ” _
 ε ι τ -. δωματιο·
Ό· Ο περιπέτεια ¦ Θ 4
νννννν.τεα|.ατ ω ΜΜΜ"
Ξ Μεινε
ε καστ" Με ΑΠΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ` ΕΚΔΟΣΗ
Η  4,25€ 2€ ==ἶἶἔκἔσ=ιόνια
ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΖΒΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΩΡΒΒΣ 
Ύ Ϊ Βγ€ιΖσιιν Μαι
Με τον ΧριφσρΞιιτρ
ΕΟ.ΟΟΟΞ
ΤΧΧ,ΕΡΟ' . κι
Ἀιὲιωι·ιΝιΏΣΤε·Σ 
' « [ πεταει 2
ι Ο . μ “·: . κ.τ“ι·ιΜ.|
Π 7Νι1σως  
||ι·Χωιιωι Υ!ἔιΐΙ'ΗΜΙς
Δ` > 1:- "Δ·`| τ.
Πω ιι μια ·”ιἩὲ:¦ ...
Θ και ΜΒΜ Ι
ΠΡΙΝ: `
Ο ' θ|!Ν“¦
Η· ΣΧ ΜἩ(Π .Πω ΓΦ|·Ί“δ Α
. . “ι ΝΠ ι Ι η “ Δ 'ι ρ
π τα ιιι'0ἰ`“ ' ι·< τ ι ·
 ιι “ , .. ι _ να α
. . ι:-“`
Νικ" ω'°"“Ν““ `
' ' ΗΝ.
_    . τα 2 ααα τα 3
3 ΚωωμσΜ 'η 'ω ε›·›-"γ“ω¦ Δι”ι““ι“· . .ι
¦  ο.  Η Μ
σου τκατσμμνριων ΕΥΡΩ '1 ζ) 
ω φαΝ τα ΠΑΣΟΚ και τη Ν Δ και 6η φας Μας “τρικ των κομμσιω
Η αυτων Μα" να τκηρεααασν τους αρμσΜω›ς νΠαΜήΣωις και ι Ξ
4 . Ἡ η . κ
.πιιαιι·νΟ£= η :η-<ιωΠι'¦ των και μιρσσς εργων της πραμὴ·ειας Ο" Ρ
ι - Ι
τν: γ ει~6εχσιι·νως και κατά “ΜΒΜ ι 1 |
. ¦ | | ν
γ ' η ν κα0ηκθντων τρικ ι  
τι·Μας 5|ΕΜΕΝ$ Η Μμ·εριωρα αμκ αντί· τραμ-ι
ιχ ¦› τ
ΜΙΝΙ:: Ξ· ύδατα· κόμματα). σε καμία :··'·τΜ σε. ` 
ι ι αιιικ·ιιι·νικῆ ΜΜΜ τον εγκλημ°¦_ν 'η μ
σαμΒσσῆσ
ρωταω δωροδοκία; των αρθρων 235 και Να τι-ι¦
κι . ι
ισα, αεκ Μαι τισ τι” αι η·
τ )ιιι:ὐΜιι_ιμ μ;
Ε"- ΚΠΛ. τη Πω ιιμμξνη Μι
- · νειιαι(ιι5 Ο 
ιι ανακεφαῆαισιισιιισιι
των εῆῆιινικὡν τραιιεΖὡν
-κατ-α" ΠΙ
ΜΝ Μιχ Χρισωῳτιριικ
τι“τι ι
ΝΕΟΣ Μπιτ:
«Το βετο πρέπει Ο - ι ¦
να Χριισιμοτιοιειται με ἔ ι. _
σύνεσα και Χωρις φόβο» < ,σε
 “ ω '
ΠΟΝΟΣ κσνναΜκστ
Τὁμα5 Ντε ΜεΖιερ υιιουργο5 Ο · 
ι Ι , · η ι «Η κυβέρνιισιι Μιὰ:
Εοωτερικων Με Γερμανιαε ¦ . ἶ με Πρόξ81ς Κω δΠΒώσως
το μόνυμα να Χώρος
"ξέφραγο αμιιεΒι"»
ΘΕΕ!"
Ι . . · “
Ϊ· ε Χρησταε Στσῆιανι6ιι5, ειιιτρ0α05
ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΜΗΝ"
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο,
Ο' ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΔ'
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ι ' Ι
"ΜΜΜν Ελλάδα “ ανεργσι που στέκονται
ῦ· σ ιιῆεσρὁ των μεταναστών
 ε 7 ε. ωραια
ι ΜΔ < αν·