Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εκσοτηε:κωνοτοντινοεΜῇτοηε 6Μαρτίου 2σι6 · Αρ.Φυῆῆου952 · Τιμἡί ευρώ ί6ι0κτπσία:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟἩΚΗ ΑΕΒΕτ
“-·Ἡ<+Μ :Δε-η.- “»·“- ε_ τωΜαη·· ε “ 7ἀ- ·4 ·εηῆ: ·.
ειτοσι5ΜιιΛιιΛτπνιιτ
και στι8 συντόεει5 ανω των ί .300 €
 Απεῆευθερὡνσνταιοιαποῆυσει5 Διώχνουν 6.000 τραπεΖιι<ουε
· - Με συμβιβασμό Βόγω προσΦϋΥ'Κ00 Π 0ξ|006ΥΠσΠ
Σεπ. ιο-ιι
ΝΕΑ ΔΗΜ0ΚΡΜΊΑ  αΒϊΚ»
ο ="ρ'"'ΐοε σφ'γγε' “Ανίκανσ5 ο Τσίπρα5
ἔσιἔ“ἔοῖιπευτε8 νο χε'ρ'σ[εΙ
το προσφυγικό›>
  Ποιε5 θα είναι _ ο “_ ,η 3 ἔ οι νεε5 πηγε #7
“ 7 ” ι -· χρηματσὁόσισπ5
Σε” = ' ~ Β'Αθπνων
0|Κ0Ν0Μ|Α ΠΙΝ-Δ·
Γιατί θα συνεχίσει
να υποφερει
π μεσαια ταεπ των ιὁεσῆπψιὡν τπ5
Γραφει σ Χα Κώνσταε Μ Ω η κο Β ση»
ί ο ; Σπγρστ
Β. ΓιΑκ0ΥΜΑκΗΣ η κι ΛΥΚΟΥΔΗΣ¦
0ι ανατριχιαστικε5  Ι  Ι _ _. Ρ _ ν __ ¦ 4· 2922:ζΞζ
νεε3 ΠΠΟ|(Πῇυψε|5 . η του Ποταμιου
Δεν έχει τεῆει- Μ· 8
“ ωμό π φρίκη για ο ” | .
το θανατο του _  η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
τα. τ 5 ί0πωε αναμενόταν. πΣυνοόοε Κορυφόε των ποῆιτικῶναρχπνῶν υπό τον Πρόεδρο "ο|ο5 (δεν)
Με Δπμοκρατία5 γιατο προσφυγικό όεν κατεῆπξε σε συμφωνία.Μῆωστε, πανευ- , ,
θ Ζ Ρ Λ Β 0υνότπτσ, π προχειρότητα και π ανεπαρκεια των κυΒερνπτικὡν χειρισμών είχαν θ0 0κ'0ε| τη γ0τ0
_ . , το" οδηγόσει το μείΖον αυτό Ζότπμσ σε αδιεξοδο. Η Εῆῇόόα κινδυνεύει να μετα- - » ε
Η σνικσνοτητο τραπεί σε ένα απέραντο πω 5ροτ. χωρίο να μπορεί να εῆεγεει τισ τερόστιεὲ προ- Ο' οΚοἙε'νΟ| δρομο' Με ὁ'0ΠῆΟΚΠ5
· κ · ῇ ῇ σφυγικὲ5 και μεταναστευτικὲ5 ρσε5, που απειῆουν τη συνοχπ τπ5 εῆῆπνικπ5 κοι- ΚΜ
εφαγε το [Με ο νωνία5.Ἡόπ. επιοόμω8. οι πρόσφυγε5 που έχουν εγκῆωΒιστεί στα χώρα μσ5 είναι Δ ι Ε θ Ν Η
, , , τουῆόχιστον 32.000, ενώ μόνο στον Ειόομενπ οι πρόσφυγε5 που περιμένουν
Η κνΒεονΠσΠ Ο" νο Μα' Μ (αραγε, ματαίω5;) να διασχίσουν τα συνορα υπερΒαίνουν τι5 ί 2.000. Και ουδεί5 ο ^οΠῇσ συῇῇσμΒονετω
ΠβΟΒῇΠμΟϊΟ του ΠΟὁΟΟΦΟ|ρΟΌ Προ- περιμενει κατι απτο και συγκεκριμενο από την αυριανό Συνοόο Κορυφό5 τπε ΕΕ. , Ι
τίμησε το ῆΟυκετΟ Σεπ 19 στο Βρυεεῆῆε5 με τα συμμετοχίι τπ5 Τουρκία5... Σεπ 4-5, Μ Π ΒρΠΖ|ῇ|Π στο 
¦_ Σελ 18