Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρατήστε πρόσφυγες και η αξιολόγηση σε δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΗνννΗΗΗΗὲνΗεν νων
ἔἑἑἔω !_ Σαρακοστῇ
 πΕΡΤΗΕΤΕΤΕΣ 
 από μοναστήρια
_ Δ Ο Ϊ 
· Αμεση
η .Ασκ ` > κωΤΑΗ
 · ~- ΗΤΟνΛ
Η ΟΙ ΜΑΜΑἩΣΕΙΣ 
Το Υ ΣΕΡΛ ΟΚ ΧΟΛΜΣ
Ν|·|ΣΤ|Σ|ΜΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
' με ΠΝ ωΠογροφή ἘΟϋ
Εφ Η ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΡ|ΓΟΥ
. |/ῇ έ
Λ 'ἶ;ἶῖ σ
Μ. ε-τγρΟΞ.:σΜ Κ / Η
η! /// ΧΧ 'εἴ 'Χ Αν /'// /ἴ/ // `ΧχΧ Ξ η "Χ ΧΧΧ!! π η  |// /Ξ Ξ / ΧΧ'
έ" / κ Η έ' Αν /“` ~ έν μ η  η η η η χ χ / / ¦ η Ξ /_Σ_ 
    / /   Χ χ  Ν /  /  α) 
;ἑ /  ε κ 1 ή  Τ κ κ ν! Θ ὅ ν  ὶ Τμ Μ /
Σ 0/ /|/ ΧΧ ΕΜ! ν Ι Η Η Κ`/// //|ΞΤ 3Τ  Ο Κ`7/// / / Ξ' Η η” κ μΧ Κ7// / / η
/ /¦ ϊ Η ¦ Τ Η χ η ω Ν ν 3 ν Ξ ο Ξ Ξ Ξ ΧΧ /; 8
Μ Χ γ Τ! Ξ ΧΧΧ /// η ΧΧ “/ Ξ 3' ὅ Τ' ο; Η ὅ ΧΧΧ Σ /“/ / Η
2 'ΗωΝ[email protected]:ἔ Δε Τ Τ Τ ΗΤ Σ α Τ
ἔἐ¦ἶκκ“^=== “ Μη ΠΡΟΣ Δ||'|ΛΟ Ε|'|ΩΔΥΝΟ ΟΕΑ|. ΑΥΡ|Ο
ΜΗΤΣΟΤΑκΗ ύ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ κΑ| ΕυΗΟΟΗΟυΡ
ΝΕΟΣ ΤΣΤΤΤΡΑ 2
Ο κΡΑΤΗΣΤΕ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
“κΑι Η ΑΞ|ΟΛΟΓ|·|Σ|·| ΣΕ ΔΟΣΕ|Σ
ΕΞΡίΜΖ3Ξ© ο ΑΡΙΘΜΟΣ ωΞΡ::[email protected]ωΞΣ Μ
.. :Με ζηΤοῦν ΜΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥαΤ^=Ε:Σ άνω Των
“Σω ρω “Με-Δω
“ Ο ελληνΤκη «θυσία» οΤο "°γ ΦΑ ΕΓκ^ΩΒ'"°γ" ῖ.200 €, επιπλεον φὁροΤ
ΤΤροσφυγΤκ6 με ανΤαλλαγμα ΣΤ== 500 εκαΤ. € αιΤὁ Τη νέα κλίμακα
«σπασΤμο» Των μεΤρων σε 300 000 εισοδημαΤος κα' Πώληση
ΑπρίλΤο και ΣειΤΤεμβρΤο «κόκκΤνων» δανείων σε ΑΤΜ
ΑΠΟΔΟΣΗ
η Τακ
 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
κ ΤΗΣ ΗΛ.
ἴ ” ΣΕΛ|ΔΑ Ο Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-'|0
Γ  ΤΖΠΖΜ(ΩΞΤΑΣ
/ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΣΕΛΤΔΑ Τ5
θέ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΔΩΣΕ
η : 'ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ
η . Ι , Η κΥΒΕΡΝ ΣΗ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΥΣ
5 ΤΑ ΑΝ0|ΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ η «ΗΡΤΞΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΤΟΥ»,
Έ _ Ο. - ΑΓΝΟ ΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤΤΗΜ
ΤΟΥ Λ|ΜΕΝ||((¦Ό
Γ|Α |'|ΡΟΣΛ|·|ΨΕ Σ
 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΓΣ ΟΨΗ( Ἡ Με Ο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Ν, η μέ 1.
ΣΕΑΤΑΕΣ  ΔΤ η' να ~
ΤΤ-Τ4 ς Π  
.χω _ 7-  ,έ δ
& '|6-'|8
6·°··-ΜεΑεΜΛ“
η ΤΩΝ :ΧΟΥΛ|Γ|(ΛΝ
ΚΑ| ΠΡΟΣΤ|ΜΟ Ί.200 θ
¦ Με ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Τα ΣΕ^¦ΔΕΜ_“ ΤΟΥΡΤΣΤΤκΗ ΑΝΟΔΟΣ, ΑΛΛΑ κΑΤ “ΦΡΑχΤΗΣ·· ΣΤΑ ΝΗΣΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΔΕ 22-23

Τελευταία νέα από την εφημερίδα