Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Εφικτή η επιστροφή των τραπεζών στην κερδοφορία φέτοςRecognized text:
Ποιες εισηγμένες
εταιρείες θα
έπαιρναν... Οσκαρ
Με Βαση την
Παει οικιακή πως
φραση το 2045
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ΧΑ.: «Τεστόρει»
δυνάμεις
στις 550 μονοοες
Πόνω από 20%
η εβοομοόιοίο οπόόοση
των τραπεζών Στ ι. ι Ξ
Σιλ.Ν
οι μετοχές που
πρωταγωνίστηοον
στο τομπηό
αυτή την εβὁομόὁα
Σιλ. ΗΜ, 48
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αττίεο: Διερευνό
την έκὁοοη
ομοηογιοκού
Ποσού έως 70 εκατ..
με ιόιωτική
τοποθέτηση  ›ι
Στο 4.6 οισ.
το κόστος από
«μοιμού» αξεσουάρ
Απὡηειες 5.5 οιο. γιο τις
επιχειρήσεις και 4.4 οισ. γιο
το κρήτη της ΕΕ. ευ
Νέα κέρόη για
τις ευρωπαϊκές
μετοχές
Μετριόστηκον
οι ανησυχίες περί ύφεση
στις ΗΠΑ ε η >
Ο Π|ΝΑ|(ΕΣ 
:->.~` ν -. .,`·.~-·~_.·_ _=-¦¦_ --_ _-.
 15; .ὲΣἑ<ἑ_ἑ3ῶ αμε Ξέξ. 
Με ι Η τ ·· τ
Η ί· 5
- 3.·
 .`--:._·
ΜΜΜ φικοΝω@Μω ποσοι· ο  Με Η
τα 552,84
Οι Δεικτες της εβδομαδας
ΜΜΜ  _
ΜΜΜ ' Υ _
ΜΜ-Μ.Μ
ΕΜΠ· ΜΒΜ
 ή ΣσΒΒ°τσκύρΙ°κο
Γενικός Δεικτης
ἔἑἔἔἔἔ
οι 27" Μ Μ ω
κειπετΜῇ 
κ°°°°'“° 38
ΕΡΧΕΤΑ| ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ|ΩΣ|·| ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Γ|Α ΝΡ|_5 το 2ΟΊ6
ΕΦ|Κ'|'|·| |·| ΕΠ|ΣΤΡ0Φ|·|
των τραπεζών στην κερδοφορία φέτος
Εκτιμήσεις γιο ζημίες 64 οισ. το 204 5. με προβηέψεις 45 οισ.
δισ. εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν οι ελληνικές τράπεζες συνολικά για την χρήση 2045 και είναι
Ζ ημίες που θαξεπεράσουντα 6,4
σε : περισσότερεςαπότιςαρχικάεκτιμώ·
Βρέθηκε εηάχιοτος τόπος συμφωνία
στο μοροθὡνιος οιόρκειος ουμβούηιο
των ποῆιτικώνσρχηγών. εν μέσω
όιαφωνιών και... αστερίσκων τι 
.  Στο 7χ7 το ανοδικό σερί
Σελ. 322
Σε ύφεση 0,2% βρέθηκε
Με το ΑΕΠ νο όιομορφὡνετοι σε 4854 οισ.
από 4855 όισ. ευρώ το 2044
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ί3
εΧ5ΉΞ“ΐ5ἴἙΨΜ = ζ Η: ,:3=ῆ¦ἶῇ. 
....  
γ Λήγει στις 44 Μαρτίου η όιοβούηευσή
τ ι του -Τι προβήέπει
Ο Τ'ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 23-26
μενες. Οι τράπεζες αποφάσισαν
στην χρήση 2045 να εξυγιάνουν τα
χαρτοφυλάκιά τους να εγγράψουν
και τις τελευταίες ζημίες και από το
204 6 να ξεκινήσουν με... επιθετική
μείωση προβλέψεων, ήδη από το
πρώτο τρίμηνο του 2016.
Το 204 5 στιγματίστηκε προφανώς από τις υψηλές προβλέψεις συνολικού
ύψους ί 3 δισ. ευρώ, που διενήργησαν
οι τράπεζες λόγω των ειτεεε Με και
των ζημιών από τα ΑΟΚ. Το 20ί 5 είχε
εκπλήξεις, αν και οι διαφορές μεταξύ
προ φόρων και μετά φόρων αποτελεσμάτων είναι εντυπωσιακές.
. ί Το 20ί5 ο αναβαλλόμενος φόρος άγ
γιξε τα 20 δισ. ευρώ.
Η μάχη του 204 6 θα εστιαστεί σε δύο
μέτωπα:
ί) Στην μεγάλη μείωση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια α
για τις Δ συστημικές
πόρροια του γεγονότος ότι κορυφώνουν τα ΝΡΒ στις τράπεζες.
Για το 204 6 εκτιμάται ότι οι νέες προβλέψεις θα φθάσουν στα 2,8-3,3 δισ.
ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες
έναντι προβλέψεων ί 3 δισ. ευρώ του
20' 5.
2) Στόχος είναι να περάσουν σε κέρδη
το 2046 με στόχο να αρχίσουν να
μειώνουν με ίδια μέσα τον αναβαλλόμενο φόρο·
Με βάση την στρατηγική των τραπεζών, το 2015 και ειδικά το δΙ τρίμηνο
του 204 5¦ οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των Νεο και
των ζημιών από τα ΑΟΚ με στόχο να
ξεκινήσουν το α| τρίμηνο του 2016 από πολύ χαμηλότερη βάση προβλέψεων.
Οι χαμηλότερες προβλέψεις και η
σταδιακή μείωση των εξόδων από τόκους λόγω της μείωσης του ΕΜ, θα
φέρει κέρδη το 204 6.
Ο στόχος για 350 εκατ. κέρδη το 204 6
από τις ελληνικές τράπεζες μάλλον είναι υλσποιήσιμος. Ἐκ Ρ.. Η
 Εν αναμονή του ν/σ για τις Υποχωρεί η παγκόσμιο
η εηηηνική οικονομία το 204 5 ; συμβάσεις παραχώρησης
οροστηριότητο Μ&Α
Αναμένεται αύξηση των συμφωνιών
ε .ι στην αγορα ενέργειας ›;¦ ..κι
Ο|ΒΑ|Α 27-3Ί