Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οικονομική και ΜΜΜ Εφημερίδα
ε Παααι Μ.
Μ κα Μ
σαι ω πιο Μ
ια Μ οι· Μ
Μ ' ' Ο' _ 308ιο8ρομεεωΜχονοοαωοω
, . . -ὸ/ «γκαπ» σε Αθἡνοε Ποιοι είναι. Με
Μ Μ ί ' 7 ' ι «ΕΜιοφοὐν» Πι Οι αοροκοΠοιΒἡοει5
τω έμειναν ω εεω απο Β .Χ ο και ω ανοιχείο που Με οοοὰοοε γ κι Ο σκωε|5 ακόμα Κω νο
ω γ 'ο - να. Δ μ ί Πω ῳωῇῇΜ' "ΜΜω οοοοωοινο «οσγωμο» ων ΔΝΤ
· ο ΣΤΗ<<ΦΛΚΛ>›ΤΠΝ ΕΛΛΗΝ|κΠΝ ΜΤΒ$%Μ$ΉἩ ἶΠΜΘ%σωἔΜωΜ
Οι Μοίωνεργοωεωο Τοίοοο ΛΡχΠΝ ο' ΣΚΛΗΡΟ' Η" '88 ω ΜΜΟ Μ" Μεροε το ΜΚ Προγραμμα
προτείνουν οΗΠογε5ωΦθινύΠωοο  ι γ  Μ"
 ΦΗΜΗ ΜωΜ|ΣΤ||(0Υ¦ ΕΚΤΑΜ|ΕΥΣ|·| ΔΟΣΗ,
ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗ '(0ΥΛΡΤΕΤ0Υ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Λ:|0Λ0|'|·|Σ'·|...
ΣΥΜΦΩΝ|Λ ΜΕ... ΔΟΣΕ|Σ!
ΜεεααἩεπαι για |οὐνιο ΔΝΤ και ΧΡΕ0Σ!
Επιείκεια και προσθετα οικονομικο βοήθεια ααα Βεοοῆίνο -ΒοιιΕεῆῆεε
με ΑΝΤ|ΣΤΛθΜ|ΣΜΑ το ποοοΦιιγικο [ανω των 200.000 ατομων" πω
Θεσσσν νσ
Εσν κονσσν
σι Τσεχσι
Ἡ]ΜΜἩἐΠΠΜἩ
σΓισ Εσν σι-ιΔιιι ΜΜΜ
Φήμε5 ω αιι2ατανε και
με “Εῆῆηνε5 και με Εενου5
εαιχειρηματίε5!
ιιιιογκιιιιιι 
ΕπικεοινιιιΣ ο
Τον γιιεΡιιιΜΕιογ
ΑποκΡΛιικοιιοιιιΣΕοΝ
Πορεῆθον οσο
Βον ομιῆο Μεση
ο Σοκεῆῆοοίοσ
Το ΜΕθΔ¦
παπι" 8'κ"γ°ρῳν ή· ' ' · αν Τοιιρσβιιηισισ.σιΜι()σσιεριιοει8.οι  
"°"“°8| εκ8°""8"°°Β“_ _ Π Η *έ χροιιιειοκρσμιανὁιιιὁιιςσσιεε ικιιισιΜιΟε 
ε"|κ°ῇ°ῇ"°μ° "ρ°°8ῇ°°Β ,Ι ` ι ' ` ΜΜΜ...ΜοίραειιιισσιισσνιιινσμιιιΠ |
· · 1· 7- 4- ·_ _- ° σισιισιιι ιιιισοιι ιο · ι ι ι ισως ρ 
οι: ΜΜΜ κοιμοκιο __  _, ο γ ί ί Μι ειναι Η ΟΠ 85 ΕΜ
Οι οσο Πρώην γενικοί με ε . -. . .
ω. '.ζ'·#ἴ?ῖ¦ ι
¦ Δ _)·ῖ__;Ρξ 
ενινσν σσνεΕσισσκισ
[σΕσ νΕσσσβεσισ]!
:σι με ' !ζ:;.,ῖἶ Ϊ '3 
Ποιοι θα ψηφίσουν ~ - 
σαι Βοσῆἡ τον _ ,
οιιο2ο ίωσο ο ΜΟΡΕΔ· Νι“ρΧωΜ'Λ"Ισ"3
μ γ' ° σοιλίοιο
του «Εστω» :νΝεΝτεν:ιι
ι ›| _ · η Διαθἑιουν περιουσία Ϊ ί ι ' 
_ἑ¦ ' Η] 3. 25 δισ. δολ. και2δισ. ί ιι β , _ _
ν 'μ ' ανιίσι0ιχα Ο Με ιου Οταν ΙΟ χρωμα ανοΖιΙΙει ΠΝ ψΠΧΠ
ἑΞ _ , Σι. Μάριου φέρειαι να ί θ!
Ξ Μειωσα με Ροβεοιοοε! όιαθἑιειιημεγαλῦιερη Ό ψ οκαια€·ωμὲνοπωιρᾶφοεμεαφορμῇΜα
Ξ Με φθοομενο οῆικο δεν χοΖειε το νεο ιόιωιικῆ συλλογή έργων ὅ ίου ζωα!" «Β “5 ώόε» ω" ΓκαλεΡἶΕυρΙΠἶΜ
έ θεμεῆιο σου έχει αναγκη ο τοιιο5... του ΒανΓκ0γκ ειναι ο μίλα (ΜΜΜ ακα-οι