Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: ΑΕΠ της... δραχμής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜτωωΡοτ11αΒτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α Ρονντκ
3εΦυτίη 8(Πἰ(Β$ Ρουετ Ηε||πε Α.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
Ντιέ": ιηίο@ρσννα-ηε||εε.ετ
Μ.ροωα-ηε|ιε$ετ
Σάββατο5Μάρτίου2016|τιμΙἰ:1,30€ Ο|ΚΟΝΟΡ||Κ|·| ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.013
θεόδωρος Φεσσας
πρόεδρος του ΣΕΒ
|·| ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η"
Δ|ΕθΝ|·|Σ
` Ε|'||Δ0Σ|·|
[201 5] Η εΠταετΠς ύφεσΠ έφερε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Χαμολότε ρα του 2003
ΑΕΠ τος... δραΧμος
_ _ _ ΕΚΛΕ|ΣΕ ΣΤΑ176,023 ΔιΣ.τνι>Ω,τιτιΩι·ιτΝο
“ΜΜΜ“ΜΜΜ (εκατ-ενω κΑτΑ 65,9θ8 ΔιΣ. ΕΥΡΩ τπΛΝτι τον 2008
ι Στα εΠίΠε8α τος εΠοΧος τος δραΧμος
ΜΒΜ εΠέστρεψε το ΑΕΠ το 2015, ύστερα αΠό
εΠτά διάδοΧικά έΠ1 ύφεσος, λόγω τος κατάρρευσος, ειδικά αΠό το 2010 και μετά,
εισοδομάτων, κατάνάλωσος και εΠενδύσεων. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε Χθες ότι το
ΑΕΠ το 2015 διαμορφώθοκε σε 176,023 δισ.
ευρώ, μειωμένο σε άΠόλυτες τιμές κατά
1,5 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2014. ΑΠό
τα ιστορικά στοιΧεία
τος ΕΛΣΤΑΤ διάΠιοτώνετάι Πως το ΑΕΠ
του 2015 είναι Χάμολότερο αΠό το ΑΕΠ του
2003 (178,905 δισ. ευρώ), τον δεύτερο Χρόνο
τικΠς κατανάλωσος, ειδικά των νοικοκυριών, καθώς έΠεσε στα 118,936 δισ. ευρώ
έναντι 120,14 δισ. ευρώ το 2014. Συγκριτικά με το 2008, ο κάτανάλωσο των νοικοκυ ριών έΧει υΠοΧωροσει κατά 40 δισ.
ευρώ. Σε αΠόλυτους αριθμούς, εξακολουθούμε να ξοδεύουμε ό,τι και το έτος
2003, όταν ο κατανάλωσο των νοικοκυριών οταν 112,78 δισ. ευρώ. Δραματικο
οταν και ο Πτώσο των
εΠενδύσεων, καθώς το
ύψος τους συρρικνώθοκε σε 17,307 δισ. ευρώ και είναι το Χαμολότερο τουλάΧιστον
των τελευταίων 20
π Σε απόλυτους αριθμούς,
εξακολουθούμε να
ξοδεύουμε ό,τι και το έτος
2003, όταν ο κατανάλωσο
των νοικοκυ ριών ήταν
μετά μιν έντάξο ως Ελ- 7 ετών. Μόνο το 201 5 καλάδάς στον Ευρωζώνο. 11278 δισ· ευρω τάγράφοκε νέα μείΔολαδο, το ΑΕΠ τος ωσο 20,3% συγκριτιΧώράς έΧειγυρίσει Πλέ- κά με το 2014, αΠό τα
ον μια 12ετία Πίσω στον Χρόνο, ενώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το 2016 θα δισ
λισθοσει σε ακόμο Χαμολότερα εΠίΠεδά.
Η Πτωτικο Πορεία, τουλάΧιστον με όρους
τρεΧουσών τιμών, έΧει αρΧίσει οδο αΠό
το 2008, όταν το ΑΕΠ διαμορφωνόταν στα
241,99 δισ. ευρώ. Το 2015 το ΑΕΠ είναι
κατά 65,968 δισ. ευρώ μικρότερο συγκριτικά με το 2008. Το 2016 θα είναι το 80
διαδοΧικό έτος ύφεσος, σύμφωνα με τις
εκτιμοσεις, και Πιθανότατα θα καταγραφεί
νέο αρνΠτικό ρεκόρ.
Το 2015 συνεΧίστοκε ο μείωσο τος ιδιω
21,7 οτα 17,3 δισ. ευρώ. Ακόμο και το 1995
το αντίστοιΧο Ποσό ξεΠερνούσε τα 20,9
δισ. ευρώ. Συγκριτικά με το 2008 ΠαραΠ1ρείται Πραγματιιώ καθίζοσο καθώς οι
εΠενδύ σεις, Πριν αρΧίσει ο υφεσιακός κύκλος, έφταναν οτα 59,3 δισ. ευρώ. Εξαίρεσο άΠό τον τάσο εΠιδείνωσος Πάρουσίάσε, το 2015, το ισοζύγιο εισαγωγώνεξαγωγών. Είναι ο Πρώτο φορά τον τελευταία 20ετία Που ο διαφορά εισαγωγώνεξαγωγών έκλεισε με άρνοτικό άΠοτέλεσμα μόλις 300 εκατ. ευ ρώ, όταν το 2008 το
εμΠορικό έλλειμμα οταν 30,5 δισ. ευρώ. >3
-20.000 -ί 0.000 0 ί0.000 20.000
|'|ΕΡ|ΠΕΝ0ΝΤΑΣ
|'||Α ΑΠΟΦΑΣΗ...
σόμερα στη Ν
Περιουσιολόγιο:
Αναβολη επ' αόριστον
Αναβάλλεται, μέχρι νεωτέρας, η εφαρμογη του περιουσιόλογίου, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν
είναι ακόμη ετοιμο να θέσει σε λειτουργια το συγκεκριμένο «υπερόπλο» που θα συμβάλει αποφασιστικά
στην αποκάλυψη της πραγματικός εικόνας της περιουσιακης κατάστασης, κινητής και ακίνητης, των
φορολογουμένων και κατ' επέκταση στην πάταξη
της φοροδιαφυγής. >4
ΤΑΡ: Που ανατέθηκαν τα τρία
έργα της Βορείου Ελλαδος
Στην κοινοπραξία των Βοησττί 5ρΑ και ΜΡ ΑΒΑΞ
ανατέθηκε σημαντικό κομμάτι των έργων του Διαδριατικοό αγωγού, τα οποία εντάσσονται στον
σχεδιασμό της όδευσης του στη Βόρεια Ελλάδα. >ί 2
Η ασάφεια για την απόσυρση
«παγώνει» την αγορά
Για άλλη μια φορά «πάγωσε» την αγορά η νέα τοποθέτηση στην Εθνικη Αναπρόσωπεία, εκ μέρους του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρόφωνα
Αλεξιάδη, ότι θα υπάρξει νομοθετικό ρυθμιση γύρω
από την απόσυρση των αυτοκινητων. >6
ΔΕΝΕΝ0 το 7,5%
ΤΩΝ (ΟΝΤΑ|ΝΕΠ5|·||Ρ5 >ιο
ΑΞ|0Λ0|ἩΣ|·|: Π|0 ΕΥΕΛ||(Τ0
ΔΕ|ΧΝΕ| το ΒΕΡ0Λ|Ν0 >5
ΚΕΛ0: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡ0
ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΝΕΝ|·|
Ε|ΣΦ0Ρ0Δ|ΛΦΥ'Ἡ >6
ΑΜΜοερί
110, 560
93.ι 98
στα 55234 Ξ
2θ|02 29|02 ί|03 2|03 3|03 4|03
' Προς (σε εκατ ευρώ) - Γενικός δείκτης
Τρίτη συνεχόμαιη ανοδικό εβδομάδα ηταν
αυτό για το Χρηματιστηριο, καθώς ο γενικός
δείκτης κέρδισε 9,02% και αυτός των τραπεζών 21,96%, ενώ από την αρχη του έτους οι
δυο δείκτες υποχωρουν 1 2,44% και 35,83%
αντίστοιχα. >13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα