Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χακ ὅ σ κ Α. “ έ .έ  ' έ _
`Σγ^^Ε'(`|'"|(0 ΠΕΡ'0Δ|κ0 32 ΣΕΜΔΠΝ Με ΤΗΝ · ` ή ' ' _ . “52 _
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ - · · ° . - η ' η κ ν  μ η ι  _ _ Δ η _
Η' ΙΝ·
Ί 2 δ 
Το ”συμφωνο
ΜΜΜ _ συμβίωσης"
ΜΜΜ.  ~ .
Δρ Φύλλου υπ Ζέη: της τειΡᾶδας
Με» Με
ΙΠΠΚ'ΗΙω · ν ρ
58Ἡ°Β·!" Ϊ 88νΓ088τ ΚυωοΞἶ“λ Ι ` ή ΒεντοεΞΓ της'" Σ£"Υ|°”°Πς
ΜΜΒΕΣΚΜΜΜ Ι
¦| “Νικ ως είναι· να Με· ο Μάης'
έ "ΕΠ" ΜΠΗωΜήωΜ στον
έ ΜΝΜ= ΜΜΜ Μ'
έ “|| ΕΜ έδιωξε Μωβ· Η" Σιδέρη.
ΜΝ Βλέπω να φεύγω· όλα!”
έ 'ς Η Πές εἰ·- ΜΜέ
Η ΠΕΒ" 'ΜΕ'
ἐἐ =-““`οΡγΛοΣ
Ο Ολ··μΜωώς... Μῆθηπ ων Μ Σ 'Β _ · ¦
τα· και σκόρπισε τη ΑΜ 8268
· Δ η Η , .
· Πρῶως Μαύρη και ΜΡ το· αγώνα η 6
σ ΠρΝαζης. “σως ο Σπανούλης 'Η Μ κ Ε | Η Ν ,
 ΜΜ. ΑΝΘΡΩΠ|Λ
ΜΜΜ' Μ Ψ ?ΜΜΜΤοὶἙ";Βΐἔ:ΣΜΞἩἩῖ.'ἔἑἑὶἙΜἔἔἑἩΐεὶῖΞ°:Ξἑ$ῖ:Ἑ"°°
ΜΜΜ! ΜΒΜ '