Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_|_'_“
τα" Σπορ
Ι Ο ο ο ο
¦ί,τοε)
Διευθυντής Συντοξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤ'°Υ 20" Ο ΑΩ. "5902
:ο ΣΠΑπΟνΑίίτ στα” το
ποντους μτ ο οτα ο σουτ
τα· Νίτσα ο οαίοτ οτ τνα
σουπτο οποία αυπνία·
:το 4-5 τα ρεκορ. απτο τα χΟτα·ν6 σκορ έσωσε
ψυχοπονία κα· πίοτπ νία ακομα καπτίτερο αυρ·σ
Η Ααμααροπ Πίπα στο πο
ως πρῶτα του ομίπου. απο
ο Οπυμπίακος ταν ορπαΕτ
απο τον παίμο τα· τον οταντ
τομμοτίσ τα· θρωαπα
τοπον ΜΑ ατο μτναπυττρα οίοστπμσ του ανῶνα. Μρντία στο οπατρον. απο πονο
απο στο αποΟαοίστίτοτπτα τα·
'ΑΞΙΑ "Ο
·ί'|ΡΑΞ|ΚΟΠ||ΜΑίί
ΚΟ"ΙΟΝΗ
Μία πμτρα μοτο τα ματαίωοπ
του παταω ατο αοοοοΟαίρο
απο τον Σταύρο κοντονπ. π ομοοα απο νυν·τών απο απῶρπ
νία ταν πρῶτα κούπα του ποίροκαὐ σπασω· τα· μοπίατα
με ανατροπα στον “πωπω
του Μονοί· οορ τας Χίου με
ΜΜΜ τον ΠαναΟπναίτο
πως μία τοοομοοα μττο ταν
τπίαροταοπ του Οπυμίίίατου
οταν ανῶνα αρωταΟπαματος μτ
.ω τΜππ·α τας στο” μ·
τον Βία ως τροπο: ο πωππιο: ΜΜΜ τ·2 απ. απο
στα προσωπα τον ωρών του
Οπυμπ-αυ Μαρίνα Μίς τα οίναυρίο τα· ταν αυτοί·ποίθπσπ το·
στίς αντίπαπτς τον Μπα
Μτ ουνοπτίατς
οίαοίνασίτς οί ·τρυθροπτυίττς· ίσοοορίααν μα 2549
τα· ατο τα· μπρτίίτ πήραν εξορίας
τον τπτντο μα 5-2. ο”. που τα·
ττπτίωοαν τον πμίττπίίτο ί15-7› μα
οτίο μπποίί τας Κατερίνας Μοτο στα
Λίτσα Μτρττκπ ο τα σττ ίμτ τυαίίτο νππτοαυτα τον Παπαπνᾶ'ΟΙ: “ΙΟ-25. 2540. 25·
23. “ΙΟ-25. ΡΙΟ
Πτρίπου του οπαααί του Οπυμαίαπαο τοίνυν ραντεβου μτ τίς απο
τρίτς οταν σπμτρίνο ττπίτο ίο.!ο
ΜΜΜ ομαοίτοτπτα
. ῖΟ 25-25 ΕΠ" Ο ΜΠΑΜΠΟΥ ί" π.ί οταν... ατοπίας τα· ταοντ τν· Μο αουπτίτς οτα το
"45 Μ Η" Μοτο που οποία ο "ΜΙΒ ΜΑΝ! Ο ΧΑΜΕΡ ί' ο). Μ Ο ΟΥΟΠ' οποί3 τΟ-ο που Ετ 5 απο το· 688 οτί μπορεί να ροπθπστί που οτα συνοπίο ο Ο ΧΑΑ"
τα· τον· τα α.ί παπτμίοτπς τα· ποπ· οταν ομυνα τον ώρα του ΜΜΜ) στο'.
τους. ανο μπορτί ο Μοντςαρπς να απο τναν ποντο. στα ορνονυοτ Ι
τοίπο- πτίθῳταμονα οπο το -  |
. ΠΑΝΟ 'Ο' 'ΜΜΟ' Ο ¦ΜΠΞΡί - ο "Μνκνῖ": "ο αν με .ένα η Χ' 
τν· τε· μπανανα· απο 7 αο- ως" ή." ο .Μη τας  Ξ
, αφ· Ο ντους τα· “απο που· ΜΜρ ο· αμα" "- Μ 4:·
ΗΜΙΧΡΟ- πτίο. το ίοίο ναί ο ΠΑΠΑ- μαί μονοο ΜΜΜ οτ απο
ΝΟ “40 μίκΟΑΑΟΥ υτ ο που τε- αμτντς Μας τοϋ οπίταί.α αα- οατ·οτ το ναπτοσ μίουρνποτ πωπω
Μ παν·
στους το , .
Μπακ' "_ ΓραΦεί ο πανί" με ΔίΔΜΑπτοπονπ οτ ίσεΠί6α ία)
αν στο το'
πως” αξία τα· πρῶτα
πορτα π παω μτ το
ποντους τα· ·ραοίπίαοα·
του το· ιατροί· π Πάτα
β ποντοί τα· ο μαπα)
μ.μ.. ο" Οί νία τα πρῶτο νωτιαίο
του Νατασα μττο τα ματαίωοπ
του Κυπτππου ποοοοοαίρου απο
τον Σταύρο πουτανα
Η Δεν “ροκ τη ταν απίαοποπα ίπ25. 28-23. 25πίοτί οταν απτο του κοιταω· απο
νυνα·ῶν τας Χίου τον Οπυμίααο
'Ο. 250) Η' Ο· ΜΜΜ·
Ι(ΑΡΑΙ'ΑΙ'Α¦: α¦Τ°Χ°¦
ΕΙΝΑΙ ° ΜΑΡΙ"ΑΚ"¦··
·'ΞΜυν σταθτί οπίίτοίνανίαίτοί ματανίσμοί να χτυποντ
τον Ματ” μας νία να Φοντί απο τον Οπυί·ίίατο ο
ποιας τίναί να ραπ· ο 'καποιας. μα ντπίομασττ ο
'οταν τίναί ατο 7ο τα· οί απποί ατο το. τίναί πονίίτα να
μπν τον απο" ο Αν ορθτί πα. τνας τοπίαροππς ο ονας
Μααναοοτας στον Οπυμπίατο. απο θα τίναί κοπο·
πυναμτίί αντίορασα του
οίτυθυντπ Ξα8οίνωνίας τας
ΠΑΕ νία ταν αναοαπίί του ματς
μτ τον Πραίίπα. απτο τα· νία
Τούμπα. ΑτΜρο. κοντανπ
νττυΞπ του
'08.8 “ΜΑΜ
Οπα π σαντ
στον ωρα· του
ΜΒΜ· που
ΜΑΠΑ: ΜΜΜ πίνο μ· τους ΜΜΜ Μ οταν Μου. τα
πρῶτο που αίοθονονταί στα ανο· Μαυοπ ο Μία Μ
Με προποίμζοΜττ νία να Μανία οτ απο το οποία.
 ΜωαΜΜοαί“ΜωωΜαω
πως Μ. ΜΑΜ ΜΝ μας Μακ
Μίκος. ο οίτςανυνπ αν” ΜΜΜ τον
παρον. η Μος ανω”. στν τα απτΜν τον
Μ Μουν Μακ ο Μορίων παω απο
πραματα που θα προπα να νίνουν πρίν Μ ατο
> Χ παραπονο καποοοναυμτ τπΗαοτανΜ
μ ΓραΦεί ο ΔΙΟΝΥΣΗ: ΔΗΜ: ίαεῆίοα 2)
ΣΟΥΠΕΡ ΠίΓΚΑ (σήμερα):
"ΜΙΑΝ" · ΠΑΠ'Π"Ο¦ ο οποία τα· ο 'ΑΑΡ|Οὶ ΜΜΠΡΟΠΟΥπΟ£ οποία τα' βοποοί του οί ΚΑΡΑαπο: - πατατα Μανία) ο Το ~
ματς αρτίςτί στίς Μο μμ τα· θα
μπαοοθτί απτυΟτίος απο το
ΝΟ'Α8ΡΟΠ8 Ί
-25π αγωνίστίκπ
ΠΑ! "ΑΝΗΜΑ ·
ΠΑΠΑ"Μ|'Ο¦
ο Απο τον σονοτσμα Ημαθίας τίναί
τα οίαίτπτίτο τρίο
οτους ατομοως.: ουτοπία
ΜΝΗΜΗΣ. ΠΑ·
ΜπουντοπΑ·Ατίοτ ο ί· στ
ντρα ατίς απο μ.μ.
ίΜΑ5ΡΟΠ$ "ί
Ο ΣΕΛΙΔΑ Ι2
Ο ΑΜΠΕΠΙ¦ "7 ί'.Ι
“Μ 'ΙΙ'
·. · ·- αίίΑπτίί Μίνωα: πο ο· σαμα. χ'. ντίΜ τίνοί οτί παπα" απο απο.
». - ανασα αποπυτα ουναντρυΜναί... προίκα τον πρῶτο παω
το· μένουν οπποί τον" ο ετοίμαςομααττ νία τον οταττρο με ταν
'πομπτρντ ατα ττρμανία ο κοίτομτ τα ουνοΒίο παω· μα παίτνίαί. χωρίς να τπταουίίο πίσω· ί
ο Οπυμπαος τίταντ ταν παω"
τμοονίσπ του οταν Ξυρυπίντα Μ
καί Νίρο. ατίτνοντας οίοίμος νία ταν
ττπίτπ ανττπίΟτοπ το· ταν προτιμω
του στα απο ο· ο ΠΜτος. μτ
αμυντίτπ “ΜΜΜ τα· απου”
πίομο οταν ταίΟτοπ. ατν Ματ ατρίθορία οτα ΜΜΜ· που τί"
' · ε τροτί απαΟαοίσυτνπ νία ονα οποία
ν απτο ίοπος οταν· οτα κραταω
το· οτα Παορίτπί. απο τπτοτ πονο
ατο -τρυθροπτυτο· πως
"Ο ¦¦Ρ' "·'
'ΚΑΠ' ¦'· Π"ῖ'ΡΟ
Π"ΑΠ"'ϊΟ
οταν ταΟορίσπτο νία τον Οπυμπίατο.
που τίττ τον αποπυτο τπτντο του ματς τα·
. 'Μ ` στ τοποίτς οτίνμτς ·ττρυ·τ· τον μαοπα.
Φ" προοοοροντας ναί ατομα ατο κοπο που
νομίστ νία μία ατομα ωρα το το·
Μ οτίτνοντας ταν πίοτπ του
οταν σμοοα
Ο 8""·'Π|" Η"ῖ"¦
οταν· τα νν·οτπ απο Μοτο που
Μα· οτα ααανίοία μτ τους τα
στους. ο οίκω: ήταν Μωατος στο πρῶτο αμίτρονο. α ΧΑΝΕΙ'
του" οποία “ποπ στο Μέντα '
του οτοττρου ατταΜπτου τα· Μ 'ΠΜ ΜΠΕ ί
ο απανταω οταντ το ταπυττρο "ΜΜΜ “ἱωῆ“
τυρυποίτο του Μανία· μτ τα ' Ἐκ" Μ  ὅ:
ανω του Οπυμπίαταυ ν . ' Μ Β: ΗΜ! έ" ω
σου· ταταΜτν οτα
οπίί α τοπία· απο ατα παν" $ΜΗ¦ "Ώ
πως α πίτσα τον πταίΟτοτία- “α ΜΜΜ ω Μ
τον τα· κυρίως του ΜΑΜΑ "Η"... . “'“”" Μ
οταν υποατίνμοτίτα. μτ τους κ. "Μ "Μό
ΔρυθροΜυ·ους· να τπίστρτ- Μ( "Μ Μ “α απο
Μουν οτ απο" αμυντίίάς ορα- Μ ,Μ "ΜΜΜ "Ι
ως. ρίχνοντας αυτο το" αο- οποία· να ΜΜΜ·
ντους ταν ταίθτοπ τας ΜΜΜ·
ΑΥΤΟ'
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!
τίναί ίτανος να πορτί το
τίσίτπρίο νία τα απο· ασ. μτ
Μ"ΑΝ|ΚΟΜΟΥ:
ταν Μπομπτρντ
. -ίίτΑα ΟΜ. πρωτο οποία απο" τον ΜπίΑκοτ Απο
επίπονο ατακα το τα αΑΑίΑί Μα¦ αρμονία. οπου πατα· ο· ' πατας καί
"'Ι|'ΠςΙ·
ΓραΦεί ο ΓΙΑΝΝΗ: απατα" ωπίαα
ΦΑΓΗΤΟ 'Ε '.Ξ°° ΠΡ°¦ΦΥ"Ε¦
Π"° "Η" "ΑΕ °λ'Μ"'ΑΚ°¦!
ναοωοαΜΜ ΜΜΜ οίτουζίντςτου'Μ _
οι” θα υΜΜουν πως ίππους οποία που θα οσντίίοντα ο
κΜωΜΜωίω“ωωωωωωΜωίω
μπας οίον αυτο αηΜμτνο τώρα στον πω Ετ του που" ποραος
Γραψε· ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΛΑΣ ασπίδα 2)
η ΚΑῖΑθ¦ΤΕ| ΚΑΙ Α¦ΦΑΑ'¦ῖ|ΚΑ ΠΕΙΡΑ Η Ε"° Ο
Ι' ΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ το ΚΥΠΕΛΛΟ!
Ενττίντί τίς νομίατς τίνπατίς τας π Ομαοπονοία. πέρα απο ταν προα0υνπ
στο Στ!. καθώς Ματ· ομτοα απο0ααπ του” να ·πανώοτί· αρνίκο το
πουαττο κοντονα να· τν συντττία να ίτρίΟτί αντίουντανματίίτο
ϊ· ΑΠΟ" ΟΑ· ίί Μίρ·π προίκα· Δεν - Παναθπναίτοο - παοκ
ΠΑ ΜΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ συμοῶνπστ οτί τίνοί π κατοππαπα ατίνμπ νία να παποῖΠΞ ΜΟΝΗΣ" τα: εΠΟ πυοουν τον απο τους ταίΟταα προς τα νομίμα
ο :υνοντποα Μτπίοοανί- “οποία ανοσία τας ομοαπονοίας ο θα ταίοίααυν
απ - ΑΠΟΦΟὑζΟυ Μο
απτο καί τον τατΒίοπ
συνοντααα να μα κοντονπ. απο· οτν “των οτ αυτα
να μπω· να· ο αυτζᾶας νίατί οτν τον... αναπα
:Η “απο
Με Μαρίκα
αίκοΜίαον
π ανωνίοτίίίπ τίπονα
Στα νππτοο ο Οπυμπίατος τπτ· αποατίἙτί
παταω οορτς ταν ανωττροτπτο
του ο Μπα τα· α ίπίννίῶοπς Μίκρο
που προκυαττί απο τα Οαθμοπονία μτ τους
υποποίπαυς τους απο.»
παρο τυταία ένα· ο Να · Μα
πττοντ παίπον ο· αντί- ε::  ==πανπ.
παποί του ατπν υποπα ο" "ΝΜΜμο τα
οταν οποία· Μ Μ· Βία αππο το ποοο·
παςτί ταν τππνίτα Μ” · τα τον αταίπααοαοαία·Μ απο· τα· ο υπουανος Μ
νματίαοτπτα ο :ο ω' να Μα να· Μος
αυτα τυρίαατο< απο" οτίν να
τίναί απο ο τα· “ζω ¦ᾶ°=Μο να·
πυττΝτ τον απανταω τον·
στονΜωταΜΜω
Φορτ· ο ταουαρντίοπα. ταοοαν “μου Μαοαο·ίθτί
οτί ακτίνας θα ΜΜΜ ταν
ταν” αντοία τον Ματώνο ο ττρίίανος ΜΜΜ αν
απο συμ·τί αυτο οα τπτ· τα
ουναοοτατα να ΜΜΜ· τα
Μοτο που αυτα τα σημα
παντί στον Μποντ"
ο τον απο" οταν εθνίτίί
ίταπίας ο απο ταν απίσττυ·
τα πορτία του ατπν Προμίτρ
ω υτ τα Μα”. ο προϊον
Μονοίοτος τττνίαος τας
τπποοας 'ποοοντίο Ρανὐρί
οταρτίταί απο τους ουμπα
τρίΘττς του ίοανίια ποσα
νία τον πονο τας οποία
ντρα οποία".
ο Παππούς ναί Μπούς παίτττς τας ττοίΜταί να
ορατοί να των αυτό το
ταποταίρί. Νίκωνα υτ τίς
Μπιτς ΜΜοίοττ. π Ρτοπ¦
Χρίστο" ΜΜΟ. τον·
ως. ωραίο του” το χομτς Μίνως τίναί τοποία
απο τα ΜΜΜ ονοματα
ΜΑΜ ΑΚΟΜΑ: Πο τίς
πορίπου ταου ανέπτς που
κοντί ωρα π ΜΜΜ.»
ΜΜΜ οτ Μος τας
που θα ΜΜΜ στο Ανααα ταν τπομτνπ τθοομοοα
καί νία τον Μο που πίοττοτί οτί π Μοναπ τίναί
Μοτο  ΝΝ
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΣῖΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
μοοω τππταίοοίττυπς που" ο
Ακρατος απο
Ο' πεί: ΠΑΝΙ": ΜΟΟΝ"Μ
τον απτυρο των .ωΜ“"Μ_ Μα”
ΚΑί Μπα... τα( ταί παναΟαναί
οτί επτα στο τροπος· το ονομα του Παίρνω ως “ο °ῳωνποαν οταν προ·
ΜΜΜ νία τα θταα του προτορου τας π." ¦ω “ων νία κοινα αποαῶ·
οπο αν μπω· ΜΜΜ Μ" "ή να φωτοθππμα
πως Κοντσνπ τα· πωπω μτ Ο
7 Με' '·ωΜ'° β "Μ" τππ:ν==ο“=Ἡ:ο:ρο ο
που τί-  ατα: ατακα: τοπίαΠΕ'Α' "Ο ως "_Μ_Μ ΠΑΠΠΑ: τα: ανασα
Η": "ΟΥ ω” °Μ|“ Ο ·Ο·α·Ο: ·ε·ααΚΠ'ΤΑΠΤ¦Ο- .ΜΜΜ ΜΡ Μπα:
'ΑΠΟ' ο ΑΜοππ
“ο “ως - “ο- “Μοτο
Πως νία πονους Μ' ω ΑΚΟΜΑ ΜΑΜ: Ττοστρίς
αοΟαπτίας υπο απο ω" ΜΜΜ ανωνίστίτος παραποί
αίτπμα τας.αατυνα- . ¦ΜΜ ομου στον Μακ νία το
μίας. το οποία οωντ ° "νων" ”_ φτυοίμο να· τα “ναπ
αίοΜο τοτς ΜΜΜ Με Μ απο· οταν τπίπρο- Η
ο ΜΜΜ ως μ Μ Μο” οθττο Βαπθο ΜπτΟίΟ . · .
Αθπατίομου τταυ- ως Ε" Μή" [Μ οταν πμίττπίίίο μτ 7 .
ρας κοντονας Μ" Μ "ὐ°¦“¦ τον οπυμπίατο “ϊ ~~
ΓραΦεί Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ' ίΟΞίὁΠ '0)
το Ματ» Μπα `
απο" καί αίμα
πεπτοατπτίττ
Αποκαπυπτίτος
ο ιατρος Οτοοωρίοπς
στα εοΟρίο Οαραοπων
νία τον ταρρίοπ. τα μοτρα
τοΕας τας Τουμπας. τον Οπυμαίακο. τον Μ Νίκοπα'οπ. τον τα" τσίῶππ.
αππο τα· τον αντίτυπΑπτεπ κουνίαί
'ο συΜτποπ
ΜΜΟ" τα·
. . Μπακ·
· ζ ο Σταυρος νέα
τα Ο ΣΕΛΙΔΑ Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα