Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΠΕ|ΝΑΣΜΕΝ0'Γ|Α ΕΝΑ" ΑΚ0ΜΑΤ'ΤΛ0»   · έ;” Ι 
 1- τ!ι-ἐ ζω Π · Ρ . ν Ἀ·
ΗΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΛΝΑ8κΝΑϊκΜ Μπ6ωΜΜ· υ.0νΜΜ2επ πωπω:
. _” Γ.κ0γΒοπογΛοΣ
 παω ΜΜΜ
ΜΨιΕΜ ΒΕΡοΛιΝο Ϊ
έ  δ ι'
Ν ωΜΜΜΜΜΜ.-ΜΜΜΜΜΜΜΜωΜπΜΜΜΜΜΜ«ΜΜ»
οΜΜΜ·
- · ΝΕ ΜΑΧΗΤ|ΚΗ ΨΥΧΗ ΤΑ ΦΜΑ ΚΠΡ|ΤΣ|Α ΜΗΔΕΝ ω
Ι κυρα· το ματς με τον ΜΜΜ· 'το 30-31
| Ἐ Β · "όμως "ΜΡ" "μωρών" ΣΤΑ ΜΑΠΑ ΜΝ ΠΛΥΜΠ|ΑΚΠ. ΑΜΑ ΗΤΤΗ8ΗΚΑΝ
Μ ""““έψωΜΜ  _ ἴ ΠοΜ'|'ΜπΡΕ'·'κ ΜΜΜ" ΜΝΗΜΩΝ" ΗΜΜΥ
Μπλα σε όλα πες διοργανώσεις 
ΞΑΝΑΠ0ΥΣΒΑΣΙΚΠΥΣΜ|Γ|ΑΦΑΜΕΣ ΜΒΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα