Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
χ το πιιιχιιιΔι
ΜΜΜ ΜΑ!! [ΙΟ/ΜΜΟ ΠΟΥ! ΜΠΟΜΠ ΠΜ!!
. · ΜΜΜ/Μι. κι ΜΜΜ/(ι
"Με ' ΜΜΜ
ιΜΜΜΜ
ΜΜΜ/Ο 75' ΠΛΗ/Μ ΜΜΜ/Σ
Ι ΜΜΜΜἴ #5' ΜΜΜ
75' ΜΜΜ/7
ΑΡΜΟΔ|ΟΣ Ρτ'ΟΜΙΠἩ ΠΕΠ 7 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΤΥΧΕΡΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΝΗΜΗ! ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΑ ΜΗ ΤΟΝ Η ΠΜ ~ "ΡΑ Η Η" ΣΤΗ Ρ Ι Ξ Η Σ. Ί ι ι β
κΑΜποΣ
ΣτιΣ... ΦΛΟΓΕΣ
Μεγσλο ντέρμπι ΑΕΛ - Απόλλωνσ
στο ντεμπούτο του Τσιὡλπ
Με ΑΠΟ
ῖροκσίο στύκπμο γισ τον πωπω
που ιιποβλι°ιθπκε
σε επέμβσσιι στο γονστσ
 | 94 .'|Ξι |
ολυμπισκοε κσι Αεκ (6.30 μμ..
ΕΡΤΖ) διεκδικούν τπν κούπσ
στον τελικό τοι· κυπέλλου Γιινσικὡν
ΕΤΟ|ΜΟΣ ΠΑ
ΤΗΝ ΠΡΟκΛΗΣΗ
'Ε ΕΑΠ ©ΒΟϋΤ Η
0 θόδωρσε θεσδωρί8πε
επίσπμσ οπο κθεε γενικοε
γρομμστέσ8 τπε ΜΕΓΑ
ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑθΟΑ£.6Π
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ”ΑΡΤ|0Υ 20'|8 | ""ΝΗ Ι Ο | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.202 | ΚΑθΗΝΞΡ|ΝΗ ΑΘΛΗῖ|ΚΗ Ξ0ΗΝΞΡ'ΔΑ
' Ο · Ο
' · · ι · · Ο ' ' · . . ι ' ι · · | '
ι ι ι ι ι ι
· ' ' · ' ' . ' · · τ · ' ' | |
“ ' ι ;9τ¦γ
ο ··ι ο ···· ο ο ο ··· ο· ο ·· · ο ο ο ο· δὲ*
ο ο ο ο ή ο ¦ ο ο" ο ο ο· θ Δ ο ο ο ι ο ο ο ο ι .
7¦ ο ο ο ο· ο ·¦··· ο ο ο ΝΕ· ο · οι· ο Β · ο
 ο ο · ο · οι” ο ο ο ο ο ο ο” ο ο ο ο ο ή ο· ο· ο· ο ι Δ
ἐἔὰ· @Δ ές' ο ο θ ο· ο “ο ο ο ο ο ο “Β ο ο” ο
σε” _ _ - - _ , 7 ΠΊ ή - "77  Ο 
ν - -· · τι· η · π ι ο· Ι ` λ' - ·
τ ' “Γ Π 8/ τι ι Χ . 
!-  ι ι ι Δ
- 4 ' 
τι “ ,  . “ 
¦ · · ·_ἑ.. η:
. . , ζ*ὶ Ψ 4 4 Ρ .ο .
_¦· -` | | 5 ε
-~ ο __ κ ο· Α , ι
 . Ι 7 _..
, "_ '
ι . τ
Ο ~ ¦
ἴ¦ Ο Γ 
ι τι ι·5.~¦”·ω _ ..
ι · » - μ ¦
Η Ο | ' ι -·ἴ ' κσβοποππε στο 5ρσΠ24π3σιο;“Στ'οχοἑ`τσε .
~ -=~νο φυγει ο ΜΜοκπ5τ· ΕΜ`οπο.ο3οΠὲοφ
' ὰ Δ τοσοτπῆνΜοΜ“γΜΜοτωνούιοΜγ€Φ
Ε Ο “ ` σΐΠΕἴ6πἐΜΪΞᾶιὅΠενπονοκοινωσπ
ψ Στ Μ Α Π έ κσιοποτοΟ@Μπ “-“
ω Ο Β Παω: ι μ |  ` 8' ΥΜπιΑκοΣ ΜΜΕ κ
·. = . 9 · ι ΦΑτιιτογ ο
ω «Το 5 κο· οπιιεοο κσι οι 4 επσκεε» τι
“ο κ Η ιι Η Χ Στον: ππσ:οντε: ι