Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βρήκαν το "φάρμακο" για όλες τις μορφές καρκίνουRecognized text:
ΜΜΜωΜ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ |
ΌωἑἩΈ
τω ν (1 τΠσ1 
2; Ϊ: ὺ=ί;: ¦·.#Γν ι ρ .
< γ-  Ο· Χ σ' · >° * Π
Ξε:·;ρῆ=% . ` 
'ήἴ·" _ ῖ¦··_·
-κ..›- Δ ·_... -·
ΒΡΠΔΝΟ| ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΟΝ|Ἡ8ΠΥ ΟΟ ΤΟΥ ΑΟΝΝΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ" ΤΑ ΜΜΜ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗ ΝΟΣΟ
ΜΜΜ η «ΜΜΜ»
ΠΜ Ι Με! ΜΜΜ
ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΤΔΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΠΔ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Μ 820 ευρω Με'
ΜΒΜ Με"
Μίκα σφοηοὁοχἐ5Ιων ώ!
@γτ οσων: σώσω ω ΜΜΜ Μό
@χω_ἰων300ευὡ ι|5νέε5σΜι5
Νιλ :5
7ΜκΜωυΜΜωω8ΜΜ ΜΜΜωκΜὁωσ
; ΑΜΠ· ΜΜΜ σκόρ καωΜχωω Μη
έ Δοωω“Μωωω.Μεωωω :ΑΜοΜ8κ·μωΜ
_-Μ“ωΜΜ“ωωΜω ΜΒΜωΜΜωῳΜ_
8 Ι -.Δ - Ἡ..! . η
ΠορΜ6 .8 |Μ“··-“:Β>Ίω
μ .¦- . Δ ·Ωἑ ΜΜΜ::
8"'6κ'° | »όσα Με κ 1 ω··:Ιε;
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑ ῖΟ ιΠΟθΒ| ΕΠΕ· ΚΑΙ ΤΟΥΣ
Ο ΠΡΟΜΣ ΤΟΥ Η θ. ΟΦΣ ΠΡΟΣ ΤΣΙΠΡΑ
Ο· υπουργοί είναι οκωἀΜΜοι ΜΒ Με» Προσωρ·νἡ
·ΜωοΜΜΜωΜ.ωῳωπαΜΜω η "ορὁΙοση γω
·Ν.ΒἑπΜ|ΟΒΞ:0ΜΜ8Μ8%ΜΜΧωα%. απόσυρση
ΗΜΜπΜωΜΜΜ“ὡωΜΜΜωω. τ; . -·
έ < ῖΜ|2
Σε επυΜκἡ
Π|εΖουν τον κυριὁκο'
κυνηγὡνωε τη Μορὲβο
ΕκΜωΜΜ5Μ-Μηω
οι ῆ·μεν·κο· με
· Ρ· ¦ απόφαση Δρίτσα
ΜΜΜ" -- - Μ
· | · α ·
μεταναστε · , ω Μαι·
ΗεγΜΜοωοΜ·ΜωπηωωΜ Ο .` “ #__. _ _ Ο ΜΜΜ”
. · ο · · · γ Μ ω ο
 .ω“ωωΜω=πωωῳῳΜ“Ἑ:: ΡΜὴΜωΥ·Μ“
. , _ _ . . _ : Μ· _ 5 _ ·Μ-μ·ὡ ΜωΜωω--”μ ω”ωωΜ. |"
'.)Π.1Α.·Βῳ .Ἡ·τ_ΔΓΜΈῖ· ἩΣ.“ .ΣΒ.: ΓΓ:Γ.ω|  ` 5
““·κ . .¦ ¦ ι ¦ ¦ ἰ . ¦ - Μακ
' ωΜῳὴ`““Μ“ ' ζ πΡοΜΗο£γπκΗ
 ` 9' 'Β 17 ._ῦέὅῦ· Ξ ;
ΑΜ·"' Ξ Ν ./ζ·Ό/σ2¦·2:ς7 :ωχ Ε°.;Δ#:ί...¦:α7ζ|? ,
'· η - 7 Δω -.·. · τ _
Μῇορωὲ[
ω. κι Η η Δ ¦|"°····'ηφηκΔ ῖ_ωΜΜ Μο·ΜαΜῳ ¦;
ω Ο ; , . Ο ·_ > Ο · ' “ ·< ξ · _ * κοι εΠ·χε·ρημουε5
Μ” · “ ”_ .ω “έ ' ω' -ΜΜή·πὰΜΜωΜ Ο ΕρνΙογσν _ _
Β ,Ο ω· 1η η Η .Ρ Π· Ψ'.