Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ υοΒ|ἔΜυΣ μ  Το μυστικο _ _ >
._ ι ι χε5ιιοι “ο  - Ι |
ι,  ο,“ροφΜεΜ Δ. Με γιαγια5 Αιτιεε,
Ηεθνεγερτικιι του δράση η ι .ι γΙ@ ΕΟ ι ¦ δ¦όγνωση
τοι το φονικό του τέῆοε : | . · ¦ ,
 νοικοκυριο Ο .μ ιιροφυτῖαξιι,
·. τ μ. · Πὡ5 νο διοτιιρήοετε μ η ανακούφιση,
· ο, - Τα #Ἐ;:ἐ ιιεντοκοθορο το είδη ' εγσῇῇσκΠκέ5
' ' · · η” .ευρω υ ιεινἡ5, του |ο οτα ι
"Ν ωΜ( .ι ο· γ . Ψ μ θεροιιειε5
"Ρώσος ·. · κοι το ετιιτιῆο οο5
0 Με και το θαυμοτό το χωρί5 ΜΜΜ ΜΜΜ
 Χρυαέ8 ΙιιίΖνεε
' 9 με του8 ιιροοφυγεε
Το αχόιοτιτ5 ΝΔ
γκι 6¦εὐρυνση «Δουῆειέ5 μεαυρό» και έκτακτεό ιιροσΜιψειευιιόαχεται ΠθσΠόρει
ι ιικυβέρνιιαιι.ω8 αναστόθμισμα νιουιμετατροτιό θα
Προ8 κενἙρο Με ΕΠῆόόα5αεατιέραντα Μερα Τρίαευρὡ ΜΣΜῶ
 ω· 8-9 για κόθε ιιρόαφυγα και για κόθε μέρα ιιαραμονόεταυ Δευτἐρσε
χ _ μ γ στη χώρα ματ. (για 2-3 χρόνια) θα Παμβόνει μόνο για το ΤσίΠρα8
_ ΗΝ'  τα«|οαΜω>>ιιΕῆῆόόα από τι8 Βρυεέῆῆεε Μου _ * ω το”
ΠΜ'688 κα' ο' · το «τι» Μ|Λ ΝγχτΔ Σπιτι
  τι: τιΛΔτειΔ ΒικτοΡιΔΣ
. ' ί ·` ν ί. κ. Ρ · '..__ ._. ι! .|;*_ _ 
' φιΗανθρωιιοι
- Πόρνοι και
τι οξιοῆόγτισιτ
Έρχονται τώρα νἑεε τιερικοΠἑ5
μισθὡν¦ συντοεεων και φόροι
·= Σελ. 3
'°·°Μἔ°ἑ!Μ .τ , .. . ω . ¦
.Π μμ γ.  Ι Ι. “ “ “
“Η κυβέρνηση έ .  _' 'ο ἑ_ .  Γυναικα ουῆακα8
8 θεῆόι να  ο  τ , ι σε 1.500 ανόρεε
 “   0890 
δεν εΝ9ἔὲσ$ “ ~ - “ 7- Δ - -> ΣΔΕ. 51 από 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα