Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05-03-2016'
ΑΔΩΝιΣ κΥι>οΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ςι974-1997)
ΒΣ¦ΤΙΔ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Πρόσκαιρες βροχές καί σποραδικές καταιγίδες τό απόγευμα στό ανατολικό Αἰγαῖο. οι
ροί. “Η θερμοκρασία θα Φθασει τούς 19β. Κ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός κ Τ·
ανεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί τοπικα ἰσχι› ο
Ρ ' ο
Σαββατο-Κυριακή 5-6 Μαρτίου 2016
Ι Ψυχοσαββατο. κόνωνος όσιομ., κόνωνος μαρτ. του κηπουρού.
·. Μαρκου ὁσίου του Αθηναίου, Γεωργίου νεομ. του έκ Ραψανης.
Σελήνη 26 ἡμερων
Ἀνατολὴ ἡλίου 6.51 '-Δύσις 6.23'
Ἀριθμ. Φύλ. 40395 | Τιμή 1,50 € (μέ τό βιβλίο 4 €)
Ἀμερικῆς 9, τ.κ. 10672, Ἀθηναι, ίηίο@εετίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, ως 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170670 - 210 3227670
"Ετος 122ον
Τό αἶσχος
μέ τήν φορολογία
Παραθέτουμε από τόν Κρατικό Προϋπολογισμό
τίς προβλέψεις για τα Φορολογικα έσοδα τοῦ 2016:
Φόρος είσοδήματος φυσικών προσώπων: € Ζ8 σε
Φόρος είσοδήματος νομικών προσώπωπ € 2,9 δίς
Φόρος είσοδήματος εἰδικών κατηγοριώκ € Ι ,2 σε
Μνολο ἑσῶων φορολσ)άις είσοδήματος: € 12,0 δίς
Ἀπὸ τόν Προϋπολογισμό προκύπτει έπίσης ότι
τό 2016 τὸ Ἀκαθαριστο °Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα
διαμορΦωθεῖ σέ 174,5 δίς εὐρώ. Τό ὁποῖο, συνδυαζὸμενο μέ τα ανωτέρω ποσα σημαίνει ότι:
- Τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο θα είσπραζει έΦέτος ώς
Φόρο έπί τοῦ συνολικού είσοδήματος τών Φυσικών
καί νομικών προσώπων, ποσό πού θα αντιστοιχεί σέ
μόλις 7% τού ΑΕΠ (12 δίς έπίΑΕΠ 174,5 δίς). Καί ότι:
- Τό δημόσιο θα είσπραζει ώς Φόρο έπί τού
συνολικού είσοδήματος τών Φυσικών προσώπων,
ποσό πού θα αντιστοιχεί στό 4,5% τοῦ ΑΕΠ (7,8
δίς έπί ΑΕΠ 174,5 δίς). Δηλαδή ακόμη χαμηλότερη αναλογία.
Πρακτικα, αὐτὸ σημαίνει ότι σέ μία χώρα όπου
οἱ συντελεστές Φορολογίας είσοδήματος κυμαίνονται για μέν τούς μισθωτούς από 22% έως 42% μέ
πολύ χαμηλό αΦορολόγητο, για δέ τούς έλεύθερους έπαγγελματίες από 26% έως 33% μέ μηδέν
αΦορολόγητο, τα συνολικα έτήσια έσοδα από τήν
Φορολογία τού είσοδήματὸς τους είναι τής ταζεως
τού 5%. Διότι τὸ συνολικό έθνικό εἱσὸδημα βρίσκεται σέ αμεση αντιστοιχία μέ τό ΑΕΠ. Δέν περιλαμβανονται σέ αὐτὸ οί τόκοι τών καταθέσεων
καί οί μεταβιβασεις κεΦαλαίων.
'Η απίστευτη αὐτή στρέβλωσις μεταξύ συντελεστών Φορολογίας (πού είναι ἰδιαίτε ρα ύψηλοί)
καί Φορολογικών έσὸδων (πού είναι αδικαιολόγητα χαμηλα) αναγεται στήν ΦοροδιαΦυγή."Ενας τεραστιος αριθμός Φορολογουμένων δηλώνει εἱσὸδημα πού δέν Φορολογεῖται ή πού Φορολογεῖται
έλαχιστα. 'Υπαρχουν έκατονταδες χιλιαδες πολίτες πού δέν πληρώνουν ούτε τό ένα δέκατο τοῦ Φόρου πού θα έπρεπε να καταβαλλουν βασει τού
πραγματικού είσοδήματὸς τους."Ομιως ή πολιτεία
κωΦεύει έπιδεικτικα.
Καί όχι μόνον κωΦεύει, αλλα τιμωρεῖ έκείνους
πού δηλώνουν τα πραγματικα τους είσοδήματα καί
ύπερΦορολογοῦνται για αὐτα. Σαν να μήν έΦθανε
ή καταΦωρη αδικία εἰς βαρος τών έντίμων Φορολογουμένων, ή Κυβέρνησις μεθοδεύει νέα Φορο-ληστεία εἰς βαρος τους. Αὐζανει τούς συντελεστές
Φορολογίας τών μεσαίων είσοδιηματων κατα τρόπο
τερατώδη: Για έτήσιο εἱσὸδη μα ανω τών 30.000
εὐρώ συντελεστής Φόρου 42% καί ανω τών 65.000
εὐρώ συντελεστής 50%. Σύν τήν έκτακτη -πλήν
μόνιμη- εἱσΦορα.
Μέ αλλα λόγια, σέ μία χώρα όπου ὁ συνολικα
καταβαλλόμενος Φόρος είσοδήματος είναι περίπου ὁ μισός από αὐτὸν πού θα έπρεπε κανονικα να
είσπραττει τό δημόσιο, ή Κυβέρνησις κλείνει τα
ματια της στήν όργιαζουσα ΦοροδιαΦυγή καί
στρέΦεται κατα τοῦ είσοδήματος πού δηλώνεται,
έπιβαρύνοντας περαιτέρω τήν Φορολὸγησή του.
Πρόκειται περί αἴσχους!
ῦΙσοπεδώνουν
τα ίδιωτικα σχολεία
ῦΕἔίσωση πρός τα κατω προωθετή Κυβέρνησις
ΚΑΤΑ καιρούς ἑπαναλαμβανου με
μέ ἰδιαίτερη έμΦαση ότι ή χώρα
μας εἶναι ὁ τόπος γεννήσεως τής
παιδείας, τών γραμματων καί τών
ἐπιστημῶν, τῆς τέχνης καί γενικώς
τοῦ πολιτισμοῦ. ῦΕμεῖς όμως έχουμε
αποΦασίσει τώρα, μέ ύπουργό Παιδείας τόν κ. Φίλη, πρώτο πού καταλαμβανει αὐτό τό αξίωμα ανευ οἱουδήποτε πτυχίου, ότι ανώτερη αρχή
καί από τήν παιδεία καί τόν πολιτισμό εἶναι ή διασωσις τών έζισωτικών αντιλήψεων τοῦ κακώς νοουμένου συνδικαλισμοῦ. Καί έν ανόματι αὐτῆς τῆς ὐπερτατης αρχής
έπιτίθεται τώρα ὁ κ. Φίλης καί ή
ἱεραρχία τού ύπουργείου του κατα
τών ἰδιωτικών έκπαιδ ευτη ρίων.
Ἀπὸ τήν αρχή τοῦ σχολικού
έτους έχει ζεκινήσει ή διελκυστίνδα μέ αΦορμή τήν απόΦαση ἰδιώτικού έκπαιδευτηρίου να προβεί σέ
έσωτερική αζιολόγηση τών έκπαιδευτικών ύπαλλήλων του. Ἀντέδρασε ή °Ομοσπονδία ῦΙδιωτικών
ῦΕκπαιδευτικών Λειτουργών“Ελλαδος καί τό ύπουργεῖο Παιδείας ἑτέθη έπί ποδός πολέμου, έπικαλούμενο πλέγμα διαταζεων, μέχρι καί τοῦ
Συνταγματος, για «παρατυπη αζιολόγηση» τών ἰδιωτικών έκπαιδευτικών από μή ...έγκεκριμένους από
τό ἴδιο κριτές. Προχθές ή καταστασις ἑπεδεινώθη μέ νέα έγκύκλιο τού
ύπουργείου πού καλεῖ τα ἰδιωτικα
σχολεῖα τῆς Δ! Διευθύνσεως Πρωτοβαθμιας Ἐκπαίδευσης (τών νοτίων προαστίων) να αναΦέρουν αν
έχουν προβῆ σέ έλεγχο, αν έχει γίνει «παρατυπη αζιολόγηση» χωρίς
τήν «τήρηση τών προβλεπομένων
κριτηρίων καί από μή προβλεπόμενους αζιολογητές», τουτέστιν αν ή
αζιολόγησις έχει διενεργηθῆ από
τούς σχολικούς συμβούλους μόνον.
Ή παρούσα Κυβέρνησις, συνεχίζοντας βεβαίως στόν τομέα αὐτὸν
τήν ἰσοπεδωτική αντίληψη τών κυβερνήσεων τοῦ ΠΑΣΟΚ, έρχεται
να ὁλόκληρώσει τήν κατεδαΦιση
τής έκπαιδεύσεως. Ἡ αζιολόγησις
τού ύπουργείου δέν θα γίνει ποτέ.
"Οπως δέν γίνεται για τα δημόσια
σχολεῖα, όπου τα πραγματα βαίνουν
από τό κακό στό χειρότερο, τώρα
πρέπει να «τελειώσουν» καί τα ίδιωτικα σχολεῖα. Λησμονώντας ότι οἱ
γονεῖς στέλνουν ἐκεῖ τα παιδια τους
για να τα σώσουν από τό μονολιθικό
σύστημα τοῦ ύπουργείου.ῦΑν αὐτό
συντελεσθεῖ, τα ἰδιωτικα σχολεία
θα κλείσουν ἑλλείψει πελατείας.
Γιατί να στείλει καποιος τα παιδια
του καί να πληρώνει δίδακτρα, όταν
θα έχουν τήν αὐτή κακή τύχη μέ τα
παιδια τών δημοσίων σχολείων,
όπου τουλαχιστον δέν καταβαλλονται δίδακτρα; Γιατί τα ἰδιωτικα σχολεῖα να μήν αΦεθοῦν να κανουν τήν
δική τους αξιολόγηση όπως ἐκεῖνα
κρίνουν; Μήπως έχουν καταλαβει
στό ύπουργεῖο Παιδείας ότι ή έλλειψις αντικειμενικής αξιολογήσεως
θα αὐζήσει τήν μαύρη οἱκονομία μέ
τα ἰδιαίτερα μαθήματα;
Αρνητική τροπή
αίφνιδίως στό προσφυγικό
°Η Συνθήκη τῆς Γενεύης καί οί παράνομοι μεταναστες
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ, όπως
απεκαλύΦθη χθές, ὐπερβαίνει καί
τα πλέον έΦιαλτικα σεναρια πού
έχουν δεῖ τό Φώς της δη μοσιότητος
τίς τελευταῖες έβδομαδες. Καί δέν
αναΦερόμεθα, Φυσικα, στίς αἱσιόδοζες έκτιμήσεις τίς ὁποῖες έχουν
κανει κατα καιρούς μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί πού έχουν διαψεύσθεῖ από τήν πραγματικότητα.
"Ομως, οὐδείς μπορούσε να διανοηθεῖ ότι θα αντιμετωπίζαμε τήν πιθανότητα να προβαλλει τό «Φαντασμα» τῆς συνθήκης Δουβλίνο 2."Οτι
θα έτίθετο στα σοβαρα θέμα έπεναπροωθήσεως τών παρανόμων μεταναστών πρός τήν χώρα πρώτης
εἰσόδου τους, δηλαδή αποκτώ.
στ0λῆς τῆς συμμετ0χῆε τῆς χώρας
μας στήν ζώνη Σένγκεν, ή όποία
πλέον έχει λαβει μορΦή χρονοδιαγράμματος
Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Πρωθυπουργού ότι ή χώρα μας δέν θα γίνει
«αποθήκη ψυχών» ακούγονται πλέον τόσο μακρυνές όσο καί οἱ απατηλές προεκλογικές του ὐποσχέσεις.
Καί τήν ἴδια στιγμή, ή αντίληψις
τήν ὁποία προβαλλει, ότι δέν διαχωρίζει τούς εἰσερχομένους στήν
χώρα σέ μεταναστες καί πρόσΦυγες, δεικνύει πόσο έζω από τήν
πραγματικότητα καί τα διεθνή
εἰωθότα εὐρίσκεται.
ῦΕνδιαΦέρον εἶναι ότι ὁμίλησε
<ἔΑκολουθούμε τή Συνθήκη τῆς Γενεύης. Σεβασμός στό διεθνές δίκαιο». Δέν γνωρίζουμε σέ τί βαθος
ανέλυσε τήν Συνθήκη αὐτή καί ποιοί σύμβουλοι τόν βοήθησαν να τήν
κατανοήσει. Στόν βαθμό όμως πού
τήν αντιλαμβανεται ὁ κοινός νοῦς,
αὐτή έπιτασσει τήν παροχή βοηθείας σέ πρὸσωπα πού κινδυνεύουν καί
διαΦεύγουν από έμπόλεμες ζώνες.
Οἱ ὁποῖες εἶναι σαΦέστατα προσδιορισμένες μέ σχετικές αποΦασεις
διεθνών όργανισμών: Συρία, °Ιρακ,
Σομαλία. Ούτε ἈΦγανισταν, ούτε
Λιβύη, ούτε Μαρόκο. Άλλα όταν ή
προσέγγισις της Κυβερνήσεώς μας
εἶναι τόσο έπιπολαία, δέν πρέπει να
έκπληττόμεθα πού τα πραγματα
Ζ. Καί τοῦτο μέ τήν απειλή ανα- για τήν Συνθήκη τής Γενεύης: παίρνουντόσο αρνητική τροπή.
ί Κ ί Π θ ί
Σημερα << υριε ρω υπουργέ. . . »
Νέαπρόσωπα Μ ν ~ ι ν ν
γιατίςἑπ8νδύσεις , Ασε το θειο και τη θεια...
Νέα προοωπα με! Φρε3Ξἔδ ὡῖἶἩ$ἶδΞ Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 'Ολα αύτα τα χαρακτηριστικα σας θα μού πεῖτε ότι είχατε φιλοδο- όδηγηθεῖ ένας όλόκληρος λαός; Καί
γός, σύμφωνα μέ τόν
πρόεδρο τού ΣΕΒ κ. Θ.
Φέσσα. ΣΕΛ.2
'Η καταπολέ μη οις
του καρκίνου
Ἑπιοτή μονες εντόπισαν
κύτταρα πού καταπολεμούν τούς καρκινικούς
όγκους. Σέ δύο χρόνια
τα πειράματα στόν
ανθρωπο. ΣΕΛ. 5
'Ο Καναδας
πώλησε τόν χρυσό του
'Ο Καναδός πὡλη σε τό
σύνολο των αποθεμάτων
του σέ χρυσό στό πλαίσιο
μιας μακρόπνοης στροτηγικῆς του.
ΣΕΛ. 8
Φανταζομαι ότι μετα από πέντε
μήνες ἀλληλ0γραΦία5 (ὰσχἑτωε αν
δέν απανταω στίς ἐπιστολές μου, ξέ
ρω ότι τίς διαβάζετε) έχετε καταλαβει ότι πέραν από τίς ἱδεολογικές σας
ασάφειες σας συμπαθώ ἱδιαιτέρως
σαν ανθρωπο. Μού αρέσει πού είσαστε παντα χαμογελαστός, ή Εἰδομέ
νη να βούλιαξε! Μέ συγκινεῖ έπίσης
ό ρομαντισμός τού Ιανό είοτγ σας
αφού γνωρίσω καί αγαπήσατε μόνο μια γυναίκα στή ζωή σας μέ τήν
όποία δημιουργήσω μια εύτυχισμένη οἱκογένεια. Νομίζω ότι καθε πατέρας σε ήθελε να δώσει τήν κόρη
του σέ ένα νέο σαν κι έσας. Σας τιμαει
έπίσης ό σεβασμός τόν όποῖο δείχνετε
απέναντι στόν κ. Φλαμπουραρη πού
από μικρόν σας αγαπούσε σαν παιδί
του καί πού όταν μεγαλώσατε σας
περιβάλλει μέ τήν στοργή του καί
σας παρέχει τίς σοφές συμβουλές του.
καθιστούν συμπαθώτατο, στοιχεῖο
τῆς προσωπικότητας σας, χαρη σ'
αὐτά γίνατε πρωθυπουργός καί γι'
Με σας συμπαθησαν ό κ. Γιουνκέρ
καί ή κυρία Μέρκελ.Ό «θεῖος» Γιουνκέρ καί ή «θεία» Μέρκελ, ταιριαζει καλύτερα να λέμε.
Σας βλέπω, λοιπόν, μια χαρα
ανθρωπο, πού θα μπορούσατε να
απολαμβανετε τήν εύτυχία πού έχετε
κτίσει, να παρακολουθείτε τα παιδια
σας να μηαλώνσυν, να πηγαίνετε καθε Σαββατοκύριακο έκδρομή, να φεύγετε για διακοπές τό καλοκαίρι, να
στολίζετε μέ τούς γιούς σας τό χριστουγεννιατικο δένδρο, να συνοδεύετε
τήν οἱκογένεια σας τή Μεγαλη'Εβδομαδα στα μαγαζια για ν° αγοράσετε
τσουρέκια καί λαμπόδες για τήν Ἀναστασή, χαρές πολύτιμες δηλαδή, τίς
όποῖες όμως δυστυχώς τώρα χανετε,
κύριε πρωθυπουργέ.
ξίες να κυβερνήσετε τόν τόπο καί ότι
καταφέρατε να γίνετε πρωθυπουργός. Ναί, βρέ παιδί μου (μέ συγχωρεῖτε, κύριε πρωθυπουργέ μου, ήθελα
να πώ), αλλα τί να τήν κανετε τήν
φιλοδοξία, όταν δέν μπορεῖτε να τήν
έξνπηρειήσετε; Σας βλέπω να παλεύετε μέ τό Ἀσφαλιστικό, μέ τό
Ἀγροτικό, μέ τό Φορολογικό, μέ τό
Μεταναστευτικό, μέ τό Προσφυγικό,
μέ τα Ιιοί ωστε, μέ τα τρακτέρ, μέ τήν
Αύστρία, μέ τα συρματοπλέγματα
τής Εἰδομένης, μέ τό ΔΝΤ καί τήν
Τρόικα πού δέν έρχεται, μέ τα λεφτα
τού Δημόσιου Ταμείου πού τελειώνουν. Λύσεις δέν βρίσκετε. Να μήν
κρυβόμαστε, κύριε πρωθυπουργέ, ή
αλήθεια είναι ότι σαν πρωθυπουργός
δέν τα καταφέρνω! Τί αλλη απόδειξη χρειαζεται από τό χαος στό
ὁποῖο βρίσκεται ή 'Βλαδα σήμερα;
Ἀπὸ τήν καταθλιψη στήν αποία έχει
πού είσαι ακόμα! Τί τήν θέλατε αὐτή
τήν περιπέτεια, κύριε πρωθυπουργέ,
ένώ θα μπορούσατε να έχετε μια δουλεια πού δέν θα σας κούραζε, π.χ. να
είσαστε βουλευτής μ' ένα καλό μισθό,
να ξυπναω αργα τό πρωί καί να μήν
έχετε σκοτούρα καμμια, να πηγαίνετε
στό θέατρο τό βραδυ καί στήν ταβέρνα τής παραλίας για μαρίδα καί
αθερίνα τό Σαββατοκύριακο; Ζωή
χαρισαμενη! Γι° αὐτό, έπειδή σας
συμπαθώ σαν ανθρωπο καί δέν μ'
αρέσει να σας βλέπω πνιγμένο ασφυκτικα από τα αδιέξοδα, σας γραφω
για να σας πώ: «Άσε τό θεῖο Γιουνκέρ καί τή θεία Μέρκελ καί πιασε τή
χαρα τῆς ζωής όσο είναι καιρός ακόμη». Πώς να τό κανουμε; Δέν είμαστε
όλοι γεννημένοι για πρωθυπουργοί.
'Εγινε μια δοκιμή, απέτυχε, ςοοαυγεί
Συμπαθώς,
ΑΛ|ΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗ Μ 'Ξ ΡΑ
ΜΕ 'ΠΙΝ «ΕΣ Ἡ!»
Σ ί'Ρ.λ| λΡ!ΗΖ
“τι η.. ι|ιιι: ι
"Ενα πολύτιμο
βιβλίο για τὸν
ἀρχιςτρἀτηΎο
τῆς νικηε
Ο Αύτό μας έλειπε τώρα.
Νά έχουμε καί συγκρούσεις στόν αέρα μέ άτοπσε.
Αύτό παρ, όλίγον νά γίνει
στό Παρίσι. Ένα Αίτόιιε
Α320 τής ΑίτΡτεοσσ πού
πραγματοποιούσε τήν
πτήση Βαρκώώνη-Παρισι
βρισκόταν σέ ύψος 5.500
ποδῶν καί έτοιμαζόταν
να προσγειωθεί στό αεροδρόμιο Ρουασσύ, όταν ὁ
κυβερνήτης του εἶδε ένα
τηλεκατευθυνόμενο όχημα
νά τόν πλησιάζει. Γιά νά
μήν συγκρουσθεἶ αμέσως
έβγαλε τόν αύτόματο πιλότο καί έ(ανε .αιγμό, γιά
νά τό περάσει τελικώς σέ
απόσταση μόλις πέντε μέτρων κάτω από τό άριστερό πτερύγια...
ο Τίς ίδιοτροπίες τού
Σαρκοζ ύ απεκάλ υφε ή
προσωπική μακιγιἐζ του.
Ἡ Μαύρο Μπαστιά,
προσωπική μακιγιέζ τού
Γάλλου πρώην Προέδροιι
σέ συνέντευξή της στό
γαλλικό περιοδικό απο
Ρείτ τόν κατατροπώνει
κυριολεκτικώς. Τόν λέει
φλ ύαρο -«μιλούσε πολ ύ», ίδιότροπο, διότι άν καί
τόν περιγράφει ώς «χαλαρό τύπο», ύποστηρίζει
ότι όταν τόν πρωτογνώρισε εἶχε «ένα ύφος σάν
κλαμένο σκυλάκι» καί τού
τό εἶπε μάλιστα, ένῶ δέν
ήθελε νά τόν αγγιζουν για
λόγους ύγιεινή ς. Ἐπίσης
έγινε έξαλλος ὅταν μία φορά Τῆ9ζΠΤήθηκε κάβἀΨεΙ
καί τόν τότε πρωθυπουργό Φρανσουά Φιγιόν. Καί
εἶπε στήν Μίοίιστιστ ότι
αύτό δέν πρεπει νά ξαναγίνει!
ο Άγιο εδώ ένα παιδάκι
στήν Κίνα. Βρισκόταν
στόν βάν τού παππού
του, τό ὁποἶο ἐκινεἶτο σέ
λεωφόρο, ὅταν άνοιξε ή
πίσω πόρτα καί βρέθηκε
πεσμένο στό ὁδόστρωμα!
Εύτυχώς δέν ἐρχόταν κάποιο αύτοκίνητο. Τό παιδί σηκώθηκε καί άρχισε να
περπατᾶ στήν μέση τού
δρόμου, ώσπου ένας ὁδηγός σταμάτησε καί τό
πήρε στήν άκρη τού δρα
μου. Τύχη βουνό!
ο Ούτε να στενοχωριόμαστε πολύ πρέπει ούτε
νά χαιρόμαστε πολύ έαν
θελουμε νά μήν ἐπιβαρύνουμε τήν καρδιά μας.
Αύτό μας λένε Ἐλβετοί
είδικοί. Ἡ χαρά καί ή
εύτυχία έχουν ἐξ ίσου
αρνητική έπίπτωση όσο
καί ή στεναχώρια καί ό
θυμός. Όπως πανε θά μας
κόψουν ακόμη καί τό γέλιο... Άλλα αὐτό μαλλον
έχει κοπεἶ από τά πολλά
προβλήματα, όπότε δέν
ανησυχούμε.
Ο Βρήκαμε ακρη να κρυφθούμε! Σέ έναν γαλαξία
σέ απόσταση 13,4 δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτός
από τήν Γή! Τόν άνεκάλυφαν οί αστρονόμοι κοντά
στήν Μεγάλη Ἀρκτο μέ
τήν βοήθεια τού τηλεσκοπίου «Χάμπλ» καί εἶναι ὁ
πιό μακρυνός πού αει πα
τέ ἐντοπισθεἶ στό σύμπαν.
Βέβαια θα. .. στριμωχθούμε λίγο, καθώς εἶναι 25
φορές μικρότερος από τόν
δικό μας αλλά δέν πειράζει. Όλοι οί καλοί
χωράνε...
Διαβάστε τό αφιέρωμα
«7η Μαρτίου 1948: °Η πορεία πρός τήν
ῦΕνσωματωση τής Δωδεκανήσου»
τοῦ Βιάννου Ε Χαρἰτου (σελ. 9)