Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιον@οτοοοτ.ετ
Η Μέρκελ είνοι
οηοφοοιομενη νο
βοηθήσει την Ελλάδο
Ο Λ0Γ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ιιΡοΕΔΡικο Γ|Δ Το ΠΡΟΣΦγΓικο
ΗΕΗ!!
ΗΠΑ πιο-2020 -· η
' το ΜΜΜ· πρόγρομμ
Μ Μαιο οι “ΜόΜΜ
'Μ- 3
"_` ·
ο. Ε `
__ _ϊ χ - · 'ΝΒ'
Ο -' τ
ο η. δ
Ρ ι ·_
'ι Η..
ν '- τ 3 “
Ή Μ;“  ,
Δἰ`Ν β]` >ξ5-:'  η
η λ Ή η ` ι ι
; .. ι*¦ ¦ξ`Χ
 για προσλήψέιςδ 
  .¦  $.τ
ι“ -` Ι' ·`_
Δ   _ Ρ; η(   ·  : δ. ὁ
·  Χρη·μοτοδΜιιτ
Σελ..3
Λύσεις
γιο όλους
Συνόντηση με τον Τούρκο
ομόλογό του γιο το ηροοφυγικό
είχε ο 'Ελληνος υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Νίκος Κοπής.
κοτό τη διόρκειο των κοινών
δηλώσεων, κοροκτιίρισε το
ηροσφυγικό ηογκόσμιο ηρόΒλημο. που οφορό όλη την Ευ·
ρώηη, λέγοντος κοροκτηριστικό
ότι δεν είνοι ηρόδλημο της Ελλόδος ούτε της Τουρκίος.
"Δεν μηορεί νο περιοριστεί
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις",
σημείωσε ο κ. Κοτ2ιός. εηισημοίνοντος ότι στη συνόντηση
συ:ητιίθηκε κοι η συμφωνίο
συνδρομής του ΝΑΤΟ στην οντιιιετώηισιί του.
Ο υηουργός Εξωτερικών τόνισε ότι Ελλόδο κοι Τουρκίο, στο
Βοθιιό ηου ιιηορούν νο λύσουν
το ηροδλιίιιοτό τους, θο οηοτελέσουν ένον ισχυρό στοθεροηοιητικό ηορόγοντο στην ηεριοκό. Ο κ. Κοπής εηονε”λοδε ότι
η Ελλάδο θέλει νο Βρεθεί λυση
στο Κυηριοκό ηου νο οντοηοκρίνετοι στις εληίδες. τους κοιτιιοιίς, τις ηροοητικές Ελληνοκυπρίων κοι Τουρκοκυηρίων. Αυτό ηου έχει σημοσίο είνοι κοι οι
γείτονες νο κοτολόδουν ότι ότον
κάτι δεν ηόει κολό στην περιοκτί ουτό οφορό όλους κο· τους
ίδιους κο· νο ουμδόλλουν στην
εξεύρεση λύσης.
Ο λογικός