Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ιο οιιοΠιιιο ιιιιιΒιοιιιιο πιο Μαιο ιιοιι
.“  εΕοΠοΒοειιει ιιιιιοοΒιιι ιιοι Βοιιιιιοιο
 ΜΕΣ οι ΣιιιιιιιιΕΣ ιιιιιιιΕΣι
. ι!“'
του ΣαΒΒαιοκὐριακου 
_ ῦ ΜΜΜ οκοιιιι...| Η ' ,Δ
Πέταῆο ., ·ι4 ι ο 
ΜΣ . Λρὲνεε, Ενα οιεΕιχνιοοιο
Μ ΜΜΜ, απο" κι! που
Μο εο,τ¦ Πω _ _ οιο ΚοΠιονοκι
ο Με Με τι: ιιι·ο:ωι·ε:› ' Λ > ι _ .
«ΚΑΥΤΟ» ΔΕΚΑΗΜΕΡ0 ΠΑ
Με ιιέιιιχε
οτοιιιοοΕ   
'Μ “ή"|"ιι    
"°°°“Β"ονή
Άλλαξε
ταχύτητα για
να επιβιώσει
4 ο ἱδιοε και
-  τι Χώρα
Ι Η σύγκρουσΙι
ο!!!  3
.1 τα το 6 
Ό '2 Π" τ" 6'“"ΡΠγματεοοιι
 3 Για το Αοφαῆιοτ¦κ6  ·  ν
. προεδρΙκὴ8 θα κριθούν ιιοῆῆα στη Σύνοδο Κοροφῇε 'Ξ=ξἔρ=οἔ;Ξ
Φρουρ08 | να ιιαΧὐνπε
ιιο-ιι '  
Με ΜΜΜ' ·
ιιιιιἔ'|οιιιιο ΜΡ( Το ΠεΜ0ῆ0ν'0
ΠοιιιιινεΠοιιοιιΠοο του εκΒ|ΩσΕῆ
Η.. κΑιΡΦ!λ Μ οχι ιιι>οι:ογιΕτ Στοκ εγΡοιιιι ι2
ΕΛΕΝΗ
Β|ΪΔ^Η
Ποιος ειναι '
οπεο8ονο£
νιοιιι _ .
Ποιο Με; 
Υ'| |1 ινν“νυΔι |έ"
Μ Δ | |
9 ο¦ ΑΦΜ Ποιοο5 εἴ Βοῆει
Ξ Ποιοι θὲῆοον να «καει» 7 ΟΙ μα' Ο Οωρ'Κ05 > 
¦_, το Βέτο ΜΒ Βρυξὲῆῆε5 Ερωτοὁικειο για ιιοῆιτικοοε στην τν¦