Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· Η βασης" δεν έπο·ρἔε @ ο Ο Βόγοε πιο διοκοπήε του κυπέῆῆου
Ἑ° ·οκο νο ινε· ΠΠ ουσ Ο
οΠἔδών κο·ζων 6υΞομοδων . 5. '   
ΗΜΕΡΗΣ|Α ήτο·χΗΜΑΠκΗ 8( ΠΑΡΑΣκΗΝωκΗ ΕΦΗΜ€Ρ|ΔΑ 6
ΛΟΥΚΕΤ0  πω Με
Μωβ .    γατα
· Οι οκροίε5 οκέῳε·5 “ - · ` · ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2664  ·
του μεγοῆομετόχου `  ΠΑΡΑΣκεΥΗ
τΠ5 ομόδοε · 4 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2016
«Πρόεδρε, 
θα παίζουμε
και για
σένα...» Ο?
Σε Πωσ οΠο6υτήρπο
ομοὁοε οκουοτοκε...
σ. ΜΜΜ
· Η ονοθἑωρΠοΠ οΠό Σίῆβο 
γ1ο το ρόῆο του |σΠονού (ΝΤ)
ο Το ουμΒόῆο·ό του που τεῆε·ὡνε·
“ · το κοῆοκοίρ·, ο· κρούοε·ε
τ Ι οπο την χώρο του κο· οι...
ῦ ο εοωτερικέ5 «οειρήνεε»
7 χ ·`.
` η -· Δ .Ἡ
_ χ.ςὸρ_`_μ¦ ν Ἑ
 Το Ρόμπι-Φτορεντἱνο ξεχωρίζει στο κουΠόν1
ο ΗΜ  
ΑΠ°Δ°¦'
Σ  4φορέςτολεΜοος 
επέστρεψε ο «Μοτσωμνος»