Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η μπορεσα" οι" ΠΜ"
νωρίς Μούμια,
μπορουμε κι πιεις
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 32
Σιων ιιολειιν δεν ιω-+“ . έ
"ΜΜΜ "ω" "ως" ΣῖΡἑιΜι=ΧοειεΝΑ ΕΧΕ' ιιιινΞἔ;
ΜΔΡΔΜικΡΗ ΕΥΘΥΝΗ; Μ-ΔνΝλΤοΜΜ
 ἑΝΔ κλιΑκΜΣει ΕΝΑΝ Τ|ΤΛΟ
Αθ^ΗΤ| ΚΗ
'Ηγγικεν η ώρα για αιιόλυΜ και μετωιιική σύγκρουση με τουε διεφθαρμένουε, ΜΕΧΡ| Το ΤΕΛΟΣ
^ ή γ ¦> . “γκρ Μ" “ ὅ | τ· _ 3 ῖ_
. ' 6 η
Μ ί - ο ..ε ι . 9
  ` ζ - ” Με: ο . "χ Ι.. ζ“λ Γ . Ι · Ι- ἡ ἶ
 "ω «280"¦(» Π"" ΜΠΕΙ" διοικΜεις7Μ|ί, ιιιιι'|Μ|ί,_γιαιιοιιιιι ΜΙΝΙ" ||Β ΠΙΟ!"
ιιινιεπιιιιι εὲονιωσιιῖιιε «8νιιδίιιιιιιιιιιιεοογανωοιι(» · είπατε: ιι ανιιιιοίνωσιι γ
ὲ Ι Η |
' ιιις.άΕνω'σ'ιι'ςΣ.οι θεσεις_ιων'αΜων·δυοιομ@@ν`ζ ,
Π “¦.':' Οι·
Η <έΕνωσιι», τουε κέρδισε και τουε φοβίζει
απο μόνο Με οδο, αλλα αρεσει να υιιαρχει 
'50' κ'ν"ϊο"ο'"°Π (Μο κΡ'ν0“ Ι Ααοδο›Μ Με αιιοφασιιε Με Κυβερνησιιε για @ακομη
ολων "ον 'οχυρων δυναμεων "ο" θελουν του Κυιιελλου και μήνυμα: «θα το Παμε μεχρι τελουε
να καθαρίσει το Ποδοσφαιρο εναντια στουε καταστροφείε νου Ποδοσφαίρου»
Ο «Με υιιοδικουε Παραγοντεε, δεν θα δουμε ασιιρη μερα»
Σκληρή ειιίθεσα κοντονίισΜν ΕΠΟ;Δ  Ι 
~ «ΕΜίΜ“ΉΜ9"ί“.ἑ ·[!!Βιιίιιικ: «Δεν είδα ί 
ζ __ . _;.- Ι Ύ:: ς;. -.:_ εε! ή _·. | >_ ἰ Η; · ν -~ ή: _ _ Ι
μ ί < Δ 'Ξ 9 ν .
~- λ  : › = 'Η = ΜΗΝΑ' οι· ΠΠ»
:.¦ἴ;““ "2 Ρ· ϊ " · ..7!` :7Δ."`./'ἰ-_Ξ Ξ:ἱ)ἶ›-·ῖἔ έ ξ; ῖ.έἔ· εἴ] Π
.-^ ο 1. ·, ~ . Δ Δ 7 _` ι ΠΙΌ-Υε- ΜΝ. κι, .ι ὅ·
Ἐ'||||"8 "ζ ΜΜΜ( Μ" Μ" ' , έ ΤΙΜΜ ΜΒΜ πιο ΜΜΜ»
ΝΒ( ο ΣιδιιροιιοιιΜς!   τον ΠΜ" σου Ασια...
...ΑΛΛΑ χΛθΗκΔιν ΤΑ κΕΡΔΗ
Δεν Τομ ΕΝΗΜΕΡοΣΑΝ τα ΤΗΝ ΜΑΜΑ", ι
οι ««ΦΩΣΜΡΕΣ» Με Μο κΑι Με κΕΔ ^ΟΓΩ ΤΗΣ Δ'^Κ0"ΗΣ!